PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anatomie rostlin - MB130P61E
Anglický název: Plant anatomy
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomie/index.html
Garant: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P35, MB130P61
N//Je neslučitelnost pro: MB130P61, MB130P35
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (09.04.2019)
Základní kurz rostlinné anatomie. Obsah je zacílený na vývoj struktury rostlinného těla a propojení struktury s funkcí.

1. Vznik a vývoj anatomie rostlin a její současné postavení v rámci biologie rostlin
2. Rostlinná buňka - obecné a specifické charakteristiky. Endomembránový systém rostlinné buňky, vakuoly, plastidy, buněčná stěna. Dělení, růst a diferenciace rostlinné buňky
3. Rostlinná pletiva, jejich definice a klasifikace
4. Jednoduchá pletiva - parenchym, kolenchym a sklerenchym, struktura a funkce
5. Meristémy, význam meristémů pro přisedlý organismus, klasifikace meristémů, jejich struktura a funkce
6. Vodivá pletiva - xylém a floém, evoluce, struktura a funkce, ontogenetický vývoj
7. Struktura a funkce kořene
8. Struktura a funkce listu
9. Struktura a funkce stonku
10. Sekundární růst rostlinných orgánů
11. Generativní orgány - střídání generací u semenných rostlin, vývoj samčího a samičího gametofytu, průběh opylení a oplození, embryogeneze
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (09.04.2019)

- kurz využívá anglická skripta "Atlas of Plant Anatomy" Jaroslav Pazourek and Olga Votrubová (Peres publishers, Prague 1997, ISBN 978-80-901-6912-8)

- prezentace použité při přednášce jsou umístěny v systému Moodle.

- další materiály jsou umístěny na stránkách http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomie/en_index.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (09.04.2019)

Kurz je zakončený ústní zkouškou. Přihlášení se ke zkoušce je podmíněno zápočtem z praktické části.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

1. History and development of plant anatomy field and its current position within the biology of plants
2. Plant cell - general and specific characteristics. Endomembrane system, vacuols, plastids, cell wall. Division, growth and differentiation of plant cell
3. Plant tissues, their definition and classification
4. Simple tissues - parenchyma, colenchyma and sclerenchyma,
structure and function
5. Meristems, their importance for sessile organisms, classification, structure and function
6. Vascular tissue - xylem and phloem, evolution, structure and function, ontogenetic development
7. Structure and function of root
8. Structure and function of leaf
9. Structure and function of stem
10. Secondary growth of plant organs.
11. Generative organs - the succession of generations of seed plants, the development of male and female gametophyte, the course of pollination and fertilization, embryogenesis

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK