PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Molekulární genetika rostlin - MB130P46
Anglický název: Plant Molecular Genetics
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na semináři 3.10. 15 :00, V5 II.p
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lukasf/molgen/index.html
Garant: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P46E
Záměnnost : MB130P46E
Je neslučitelnost pro: MB130P46E
Je záměnnost pro: MB130P46E
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (29.04.2002)

Přednáška z molekulární genetiky rostlin pro pokročilé studenty. Shrnuje poznatky o uspořádání rostlinného genomu, jeho replikaci a expresi. Zároveň se zabývá metodami studia rostlinného genomu pomocí molekulárně genetických postupů a využitím těchto metod pro studium fyziologie rostlin.
Literatura
Poslední úprava: VOTRUB (17.04.2003)

Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.:Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie buňky. Espero publishing, Ústí n./L.

Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D.: Molecular Cell Biology, 2d ed.. Scientific American Books, Inc.

Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists.

Lewin, B.: Genes VI, Oxford University Press.

http://kfrserver.natur.cuni.cz/cz/edu/molgen/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (04.11.2011)

zkouška probíhá ústní formou, pro splnění je potřeba především pochopení probíraných problematik

Sylabus -
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)

1. Rostlinný genom, jeho struktura, evoluce, variabilita. Kolinearita genomů. Podíl nekódující DNA - její význam a původ. Vztahy mezi jaderným a organelovým genomem. Procesy speciace u vyšších rostlin.

2. Chromatin. Struktura a formy DNA, replikace DNA, struktura chromatinu, jeho uspořádání v jádře a modifikace. Kovalentní modifikace histonových bílkovin a jejich význam pro regulaci genové exprese.

3. Mimojaderné genetické elementy. Mitochondrie a plastidy - jejich endosymbiotický původ. Struktura, replikace a exprese organelového genomu. Viry a viroidy.

4. Metody studia rostlinného genomu I: cesta od znaku ke genu. Analýza funkčních vztahů mezi geny (epistáze) a vztahů mezi genovou funkcí a známými biochemickými pochody. Metody genetického mapování a klonování postižených lokusů.

5. Metody studia rostlinného genomu II: transgenoze. Agrobakterium a jeho využití při transformaci rostlin, přenos T-DNA a integrace do genomu, direct gene transfer, biolistika, mikroinjekce, typy transformačních vektorů, problém homologní rekombinace.

6. Specifické otázky exprese transgenů u rostlin: transientní exprese, reportérové geny, promotory pro expresi transgenů, transkripční a translační fúze. Problém stability exprese transgenu. Rodičovský vtisk, paramutace. Využití antisense RNA pro studium funkce genů.

7. Metody studia rostlinného genomu III: genomika. Strategie mapování a sekvenování genomů, analýza genomů. Analýza genomových sekvencí, predikce sekvence bílkovin a hledání jejich homologů.

8. Metylace rostlinného genomu. Mechanizmus, cílové sekvence - význam pro spontanní mutační změny genomu. rDNA a regulace její exprese metylací. Metylace DNA a její význam pro regulaci vývoje rostlin - příklady demetylačních mutantů arabidopsis, demetylace.

9. Transpozony - pohyblivé genetické elementy. Typy transpozonů a regulace jejich integrace a excize. Význam transpozonů pro evoluci rostlin a celkovou architekturu rostlinných genomů. Podíl transpozice na regulaci vývojových pochodů u vyšších rostlin. Vztah mezi metylací genomu a aktivitou transpozonů. Identifikace mutací v neznámých i sekvenčně charakterizovaných genech na základě transposonových inzercí.

10. Replikace a exprese rostlinné DNA . Přehled buněčného cyklu rostlinné buňky, vstup do S fáze a kontrolní body G1 fáze. Replikační vidlice, postup replikace, replikony a zrání chromozomové DNA. Průběh meioze před pohlavním rozmnožováním rostlin při makro- a mikrosporogenezi.

11. Biotechnologické využit molekulární genetiky rostlin. Zvládnutí druhově specifických tkáňových kultur u zemědělsky významných rostlin jako podmínka jejich využití v genovém inženýrství. Praktické aplikace transgenoze v zemědělství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK