PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktické základy vědecké práce - MB130P16
Anglický název: Practical basics of scientific work
Český název: Praktické základy vědecké práce
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
Garant: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P16E
N//Je neslučitelnost pro: MB130P16E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)
Kurz seznamuje s praktickými základy vědecké praxe v moderní experimentální biologii. Je určen zejména studentům druhého a třetího ročníku bakalářského studia, kteří hodlají pokračovat ve studiu experimentálních biologických oborů v rámci jejich magisterského studia. Detailně budou probírána základní pravidla vědecké práce, plánování a způsoby hodnocení pokusů, zásady práce v biologické laboratoři, vedení protokolů a etická pravidla vědecké práce. Dále budou účastníci obeznámeni s účelnými postupy vyhledávání ve vědeckých databázích a nakládání s takovými údaji. Prakticky budou demonstrovány postupy přípravy vědeckého sdělení ve formě plakátu, přednášky či článku. Hlavní důraz bude kladen na praktickou demonstraci postupů využitelných při přípravě bakalářské či diplomové práce.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

Literatura a webové odkazy:
Texty k jednotlivým přednáškám kurzu je možné najít na http://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

Podminkou udeleni zapoctu je vypracovani uloh ze zpracovani bibliografickych dat a ukazkove vedecke publikace.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (11.03.2019)

1. Základní pravidla fungování vědecké práce
1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů

2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

3. Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřFUK
3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřFUK
3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřFUK
3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

4. Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie
4.2. Specializované sekvenční databáze

5. Prezentace výsledků experimentální práce
5.1. Bakalářská práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK