PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie rostlin - MB130P13
Anglický název: Plant Physiology
Český název: Fyziologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: 2. garant odpovídá za praktikum
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1872#section-0
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D.
Mgr. Ondřej Gargoš
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Mgr. Eliška Kobercová
Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
RNDr. Jan Konečný
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Mgr. Andrea Zounková
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Třída: Mikrovlný procesor histologických vzorků
Portable Photosynthesis System
Zařízení na měření vodního potenciálu - Schollande
Přenosný senzor pro měření rostlinných barviv
Neslučitelnost : MB130C14A, MB130P13E, MB130P14
Je neslučitelnost pro: MB130C14A, MB130P13E, MB130C14
Anotace -
Poslední úprava: LIPAVSKA (16.04.2007)
Přednáška z fyziologie rostlin určená pro učitelské studium biologie a bakalářské studium biologie v modulu fyziologie,
anatomie, morfologie. Zabývá se základními důležitými životními procesy rostlin - fotosyntézou, dýcháním, vodním režimem
rostliny, minerální výživou, transportem látek v rostlině, adaptacemi rostlin na vnější podmínky včetně reakcí
fotomorfogenetických a stresových. Dále se zabývá ontogenezí rostlin a její regulací.
Velmi doporučujeme předem absolvovat přednášky z Anatomie rostlin nebo z Anatomie a morfologie rostlin a z Biologie
buňky.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (08.10.2020)

GOOGLE CLASSROOM LINK - spojení na / FOR - MB130P13, MB130P13E A MB130P74

https://classroom.google.com/c/MTc3MDgwMTE0NTgw?cjc=su7vnyf

Pavlová L.: Fyziologie rostlin. - Karolinum, UK Praha, 2005. 253 stran. ISBN 80-246-0985-1.
<http://kfrserver.natur.cuni.cz/cz/edu/fyzrost/index.htm>

Procházka S. a kol.: Fyziologie rostlin. - Academia, Praha, 1998.484 stran. ISBN 80-200-0586-2


Luštinec J., Žárský V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. - Karolinum 2003. 261 stran. ISBN 80-246-0563-5


Kincl M., Krpeš V.: Fyziologie rostlin. - Ostravská Univerzita, 1994. 220 stran. ISBN 80-7042-078-2

Šebánek J. a kol. : Fyziologie rostlin. - SZN, Praha, 1983. 560 stran. Č. 3584, 07-067-83 03/15


Masarovičová E., Repčák R.: Fyziológia rastlín. - UK Bratislava 2002. 303 stran. ISBN 80-223-1615-6

Salisbury F.B., Ross C.W.: Plant Physiology. - Waldsworth Inc., California, 1992. 682 stran ISBN 0-534-98390-1


Mohr H., Schopfer P.: Plant Physiology. - Springer, Berlin, 1995. 682 stran ISBN 0-534-98390-1

Taiz L., Zeiger E.: Plant Physiology. - Sinauer Associates, Inc. Publ., Sunderland,
Massachusetts 2002. 690 stran. ISBN 0-87893-823-0


Buchanan B.B., Gruissem W., Jones R.L.: Biochemistry and Molecular Biology of
Plants.- Am. Soc. Plant Physiol. Rockville, Maryland 2001. 1367 stran. ISBN 0-943088-39-9
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petra Mašková, Ph.D. (08.03.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je účast na praktických cvičeních a vypracování protokolů. Kontrola protokolů probíhá průběžně, vždy do následujícího cvičení. Zkouška probíhá písemnou formou testu, případně následnou ústní zkouškou v případě, že student dosáhl právě hraničního počtu bodů, který by ještě umožňoval klasifikovat dobře. Další možností je pokračovat ústní zkouškou pro zlepšení známky, která vyšla na základě testu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Mašková, Ph.D. (08.03.2019)

Definice fyziologie rostlin, vztahy k jiným vědním disciplínám. Krátký přehled vývoje fyziologie rostlin.
Význam rostlin pro existenci života na Zemi. Význam rostlin pro člověka.

Rostlina a energie. Sluneční radiace, světlo, absorpce světla, excitace, deexcitace.

Fotosyntéza - definice. Chloroplasty, fotosyntetický aparát. Primární fáze fotosyntézy - necyklický a cyklický přenos elektronu, chemiosmotická teorie, produkty a jejich využití. Rozklad vody a uvolňování kyslíku. Sekundární procesy fotosyntézy - asimilace oxidu uhličitého, Calvinův cyklus. Fotorespirace. Rostliny C3, C4 a CAM. Hrubá a čistá fotosyntéza. Sacharidy, jejich metabolismus, funkce a význam. Zdroj asimilátů - sink, transport asimilátů na krátké a dlouhé vzdálenosti - floém, vstup látek do floému, výstup látek z floému, distribuce asimilátů. Regulace fotosyntézy - vnitřní faktory, vnější faktory - světlo, teplota, oxid uhličitý, dostupnost vody, minerální látky, kyslík. Produkty primární fáze fotosyntézy a asimilace dusíku, síry, syntéza mastných kyselin a membránových lipidů.

Respirace. Glykolýza. Mitochondrie. Krebsův cyklus, jeho propojení s glykolýzou a metabolismem dusíkatých látek. Transport elektronu membránou mitochondrie, struktury dýchacího řetězce, vznik ATP. Externí dehydrogenáza. Dýchání rezistentní ke kyanidu - alternativní oxidáza. Udržovací a růstové dýchání. Vliv vnějších faktorů na rychlost dýchání - ozářenost, teplota, oxid uhličitý, minerální látky.

Vodní režim rostliny, význam vody pro rostlinu. Fyzikální vlastnosti vody, difúze, osmóza. Poikilohydrické a homoiohydrické rostliny. Kořen. Příjem vody rostlinou, aquaporiny. Xylém, vznik xylému. Kořenový vztlak. Výdej vody rostlinou, transpirace, její regulace, průduchy. Gutace. Vodní potenciál a jeho složky. Význam rostlin pro koloběh vody v přírodě.

Minerální výživa rostlin. Esenciální prvky - makroelementy, mikroelementy. Rostlina a půda. Příjem a transport minerálních látek rostlinou, apoplast, symplast, přenos iontů přes membránu. Transport minerálních látek na dlouhou vzdálenost. Funkce jednotlivých minerálů. Dusík, metabolismus N v půdě - amonifikace, nitrifikace, denitrifikace, fixace vzdušného dusíku. Metabolismus N v rostlině - redukce nitrátu, redukce nitritu, vstup do organických sloučenin. Význam N pro rostlinu. K - význam pro vodní poměry rostliny. Fosfor a význam fosfátu pro rostlinu - energetický metabolismus, přenos signálu. Vápník - kompartmentace, přenos signálu, strukturní funkce. Hořčík - význam strukturní a metabolický. Síra - asimilace a funkce. Železo - mechanismus příjmu. Úloha jednotlivých mikroelementů.

Rostlina a vnější prostředí. Adaptace a stres. Světlo - fotomorfogeneze, receptory. Voda - nedostatek vody, zasolení půdy, zaplavení a nedostatek kyslíku. Teplota (vysoká, nízká, mráz). Interakce s jinými živými organizmy.

Růst a vývoj rostlin. Základní definice. Rodozměna. Ontogeneze - fáze juvenilní a generativní. Embryogeneze. Klíčení semen. Vegetativní fáze ontogeneze. Přechod do generativní fáze - nástup kvetení, vývoj květu. Vznik a vývoj gametofytů a pohlavních buněk. Opylení, oplození. Vznik semen a plodů. Senescence. Dormance. Vývoj rostliny jako koordinovaného funkčního celku - fytohormony. Auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová, etylén a další látky ovlivňující růst a vývoj. Úloha vnějších faktorů ve vývoji rostliny. Světlo - receptory fytochromy, kryptochromy, fototropin, fotomorfogeneze - deetiolace, fotoperiodismus. Teplota - jarovizace.

Pohyby rostlin. Základní charakteristika a mechanismy. Tropizmy, nastie.

Cvičení se týkají následujících témat: Rostlinné pigmenty, Fotosyntéza, Vodní režim rostliny, Minerální výživa, Mykorhizní symbiózy, Kultivace rostlin in vitro, Vztah genotypu a fenotypu, Fytohormony, Tropické odpovědi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK