Praktikum z fyziologie rostlin - MB130C14A
Anglický název: Practical course of plant physiology
Český název: Praktikum z fyziologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 140
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/fr_prakt/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Čermák, Ph.D.
Rajdeep Ghosh, M.Sc.
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Mgr. Eliška Kobercová
RNDr. Jan Konečný
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Mgr. Pavel Krupař
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Mgr. Andrea Moravcová
Mgr. Jakub Skřivánek
Mgr. Beáta Soperová
Mgr. Andrea Zounková
Třída: Portable Photosynthesis System
Zařízení na měření vodního potenciálu - Schollande
Přenosný senzor pro měření rostlinných barviv
Neslučitelnost : MB130C14, MB130C74, MB130P13
Je neslučitelnost pro: MB130P13, MB130C74
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)
Praktická výuka fyziologie rostlin. Zabývá se rostlinnými barvivy, fotosyntézou a respirací, minerální výživou, vodním režimem a efekty růstových látek. Student si osvojí základní návyky práce s živým rostlinným materiálem, seznámí se s kultivací rostlinných explantátů in vitro a s některými základními analytickými metodami, např. chromatografií, spektrometrií a gazometrií. Představuje také interakce rostlin s okolní biosférou na příkladu mykorhizní symbiózy.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)

Návody k praktikům -  v tištěné podobě k dispozici v praktiku, elektronická verze na Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)

účast na všech úlohách, odevzdání protokolů dle stanovených požadavků

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)

1/ Barviva
Extrakce a chromatografie plastidových barviv, spekrofotometrické stanovení absorpčních spekter, podmínky přenosu elektronu na akceptor, chromatografie a identifikace vakuolárních barviv.

2/ Fotosyntéza a dýchání
Měření rychlosti fotosyntézy a dýchání u C3 a C4 rostlin, stanovení kompenzační koncentrace CO2, využití rychlé kinetiky indukované fluorescence k detekci raných fází stresu fotosyntetického aparátu, lokalizace škrobu v listech.

3/ Vodní provoz
Stanovení osmotického potenciálu, transport vody v rostlině, vliv vodního stresu na transpiraci, čistou fotosyntézu a vodivost průduchů.

4/ Minerální výživa
Vliv nedostatku dusíku na rychlost a účinnost fotosyntézy, projevy deficiencí jednotlivých prvků a určení deficiencí pomocí powerpointového klíče, charakteristika kořenového systémů pomocí obrazové analýzy.

5/ Fytohormony
Efekty fytohormonů na růst a vývoj.

6/ Kultivace in vitro
Podmíny kultivace na živných médiích. Pasážování. Stanovení viability.

7/ Mykorhizní symbióza
Kultivace a pasážování mykorhizních hub v podmínkách in vitro, anatomická a morfologická analýza mykorhizních hub a kořenů rostlin kolonizovaných mykorhizními houbami

8/ Samčí gametofyt - fosfolipázová signalizace ve vrcholovém růstu. Testování geneticky modifikovaných rostlin.