PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z fyziologie rostlin - MB130C14
Anglický název: Practical course of plant physiology
Český název: Praktikum z fyziologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/fr_prakt/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P13
Je neslučitelnost pro: MB130C14A, MB130C14E
Je prerekvizitou pro: MB130P18E, MB130P18
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: VOTRUB (22.04.2005)
Praktická výuka fyziologie rostlin. Zabývá se rostlinnými barvivy, fotosyntézou a respirací, minerální výživou, vodním režimem a efekty růstových látek. Student si osvojí základní návyky práce s živým rostlinným materiálem, seznámí se s kultivací rostlinných explantátů in vitro a s některými základními analytickými metodami, např. chromatografií, spektrometrií a gazometrií.
Literatura
Poslední úprava: LIPAVSKA (19.04.2007)

Dvořák P.: Praktikum z fyziologie rostlin. SPN Praha1984. Str. 97. 17-251-85

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (05.04.2012)

účast na všech úlohách, odevzdání protokolů dle stanovených požadavků,

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Sylva Zelenková, CSc. (02.05.2011)

1/ Barviva

Extrakce a chromatografie plastidových barviv, spekrofotometrické stanovení absorpčních spekter, podmínky přenosu elektronu na akceptor, chromatografie a identifikace vakuolárních barviv.

2/ Fotosyntéza a dýchání

Měření rychlosti fotosyntézy a dýchání u C3 a C4 rostlin, stanovení kompenzační koncentrace CO2, využití rychlé kinetiky indukované fluorescence k detekci raných fází stresu fotosyntetického aparátu, lokalizace škrobu v listech.

3/ Vodní provoz

Stanovení osmotického potenciálu, transport vody v rostlině, vliv vodního stresu na transpiraci, čistou fotosyntézu a vodivost průduchů.

4/ Minerální výživa

Vliv nedostatku dusíku na rychlost a účinnost fotosyntézy, projevy deficiencí jednotlivých prvků a určení deficiencí pomocí powerpointového klíče, charakteristika kořenového systémů pomocí obrazové analýzy.

5/ Fytohormony

Efekty fytohormonů na růst a vývoj.

6/ Kultivace in vitro

Podmíny kultivace na živných médiích. Pasážování. Stanovení viability.

7/ Mykorhizní symbióza

Kultivace a pasážování mykorhizních hub v podmínkách in vitro, anatomická a morfologická analýza mykorhizních hub a kořenů rostlin kolonizovaných mykorhizními houbami

8/ Samčí gametofyt - fosfolipázová signalizace ve vrcholovém růstu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK