PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie rostlin (praktikum) - MB130C74
Anglický název: Plant physiology (practical course)
Český název: Fyziologie rostlin (praktikum)
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=174
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Třída: Portable Photosynthesis System
Zařízení na měření vodního potenciálu - Schollande
Přenosný senzor pro měření rostlinných barviv
Vzduchotěsné komory pro izotopové značení
Korekvizity : MB130P74
Neslučitelnost : MB130C14A
Je korekvizitou pro: MB130P74
Je neslučitelnost pro: MB130C14A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)
Praktická výuka fyziologie rostlin, doprovází a ilustruje přednášku MB130P74. Zabývá se rostlinnými barvivy, fotosyntézou a respirací, minerální výživou, vodním režimem a efekty růstových látek. Student si osvojí základní návyky práce s živým rostlinným materiálem, seznámí se s kultivací rostlinných explantátů in vitro a s některými základními analytickými metodami, používanými ve fyziologii rostlin, např. chromatografií, spektrofotometrií, gazometrií, analýzou obrazu, práce s DNA a inzerčními mutanty.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Pavlová L.: Fyziologie rostlin. - Karolinum, UK Praha, 2005. 253 stran. ISBN 80-246-0985-1.
Taiz a Zeiger: Plant Physiology and Development, Sinauer Associates, 2014
Luštinec J., Žárský V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. - Karolinum 2003. 261 stran. ISBN 80-246-0563-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je účast na praktických cvičeních a vypracování protokolů. Kontrola protokolů probíhá v průběhu kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Rostlinná barviva. Extrakce a chromatografie plastidových barviv, eluce, absorpční spektra. Transport elektronu z donoru na akceptor v připraveném extraktu. Chromatografie vakuolárních barviv - demonstrace pomocí zdroje záření UV.
Fotosyntéza, dýchání, asimiláty. Měření rychlosti čisté fotosyntézy, transpirace a vodivosti průduchů v různých podmínkách. Měření kinetiky fluorescence jako metody pro stanovení funkce fotosyntetického aparátu.
Vodní režim rostliny. Stanovení osmotického potenciálu pletiv v pokožce cibule (sledování hraniční plazmolýzy). Transport vody xylémem, detekce ligninu v pletivech stonku.  
Minerální výživa. Projevy deficience vybraných minerálních živin u kuuřice - určování příznaků pomocí určovacího klíče. Vliv nedostatku dusíku na růst kořenů kukuřice - analýza obrazu jako metoda pro měření růstových parametrů. 
Kultivace rostlin in vitro. Pasážování rostlin. Propagace rostlin bramboru nodálními segmenty. Buněčná kultura - stanovení viability buněk pomocí trypanové modře.
Růstové látky. Vliv BAP, ABA a GA3 na růst a vývoj klíčních rostlin řeřichy seté. Mutanti huseníčku se změněnou citlivostí k ethylenu.
Mykorhizní symbióza - anatomická a morfologická analýza mykorhizních hub a kořenů rostlin kolonizovaných mykorhizními houbami
Samčí gametofyt - fosfolipázová signalizace ve vrcholovém růstu pylové láčky, vliv inhibitorů.
Genotypování - izolace DNA, ověření T-DNA inzerce v rostlinném materiálu pomocí PCR a agarózové gelové elektroforézy, fenotyp inzerčních mutantů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK