Ekologie rostlin - MB120P35
Anglický název: Plant ecology
Český název: Ekologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=110
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P22
Je neslučitelnost pro: MB120P125, MB130P22
Je prerekvizitou pro: MB120P151E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Přednáška pokrývá celou šíři oboru ekologie rostlin a zabývá se vztahem rostlin k prostředí od úrovně jedinců až po společenstva na různých prostorových a časových škálach. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na funkční adaptace rostlin a jejich evoluci, populační ekologii a ekologii společenstev, životní strategie a interakce s dalšími složkami společenstev a ekosystémů. Přednáška je primárně určena posluchačům 1. a 2. ročníku.
Přednáška v prostředí Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=110

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (22.02.2022)
Literatura

Barbour M. et al. 1998. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.

Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2006. The Ecology of Plants. Sinauer.

Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. Springer.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN.

Schulze E.D., Beck E., Muller-Hohenstein K. 2005. Plant Ecology. Springer.

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (27.05.2020)
Požadavky ke zkoušce

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené a diskutované látky. Zkouška je formou písemného testu, který je kombinací otevřených a uzavřených otázek.

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (27.05.2020)
Sylabus -

1. Úvodní lekce
Specificita (ekologie) rostlin, ekologické limity prostředí, odpověď rostlin na stres na různé časové škále, aklima(tiza)ce a adaptace, pricip tolerance a avoidance, životní formy rostlin, konvergence.

2. Ekologie fotosyntézy
Fotosyntéza, principy světelné a temnostní reakce, metabolické typy rostlin, faktory ovlivňující fotosyntézu, světelná saturační křivka, dostupnost CO2, teplotní hranice fotosyntézy, využití vody a živin ve fotosyntéze, evoluce metabolických cest uhlíku, geografické rozšíření C3 a C4 rostlin, fotosyntéza a adaptace vodních rostlin.

3. Vodní provoz rostlin
Vodní bilance rostlin, půdní hydrolimity, evoluční souvislosti přechodu rostlin na souš, poikilohydrie a homoiohydrie, příjem a vedení vody, transpirační proud a specifická vodivost xylému, kavitace, trade-off fungování xylému, transpirace, trade-off fotosyntéza vs. transpirace, dynamická rovnováha vodní bilance.

4. Výživa rostlin
Minerální výživa, zákon minima, příjem prvků, využití živin k produkci, příjem a metabolismus dusíku a fosforu, adaptace na příjem živin, interakce (hlízkové bct, mykorhiza), parazitismus a karnivorie rostlin.

5. Životní cyklus rostlin
Fáze životního cyklu, semenná banka a dormance semen, klíčení semenáčků, růst rostlin a přechod k reprodukci, vegetativní a pohlavní rozmnožování, ekologie opylování, produkce plodů a semen, distribuce semen, periodicita životních fází, fenologie.

6. Populační ekologie rostlin
Populace rostlin a změny velikosti v čase, prostorová struktura, věková a velikostní stratifikace, dynamická struktura (life table), křivky přežívání, přechodové maticové modely, stabilní struktura populace, reprodukční rychlost a reprodukční hodnota, věk rostlin a fáze životního cyklu, kontinuální model růstu populací, r- a K-selekce a vlastnosti rostlin.

7. Interakce rostlin
Kompetice vnitro- a mezidruhová (samozřeďování populace, nosná kapacita prostředí, koexistence druhů), sekundární metabolity, alelopatie, facilitace, epifytismus, herbivorie, endofytní symbióza, myrmekofilie.

8. Životní strategie rostlin
Trade-off využití asimilátů, strategie alokace, akvizice zdrojů, resource-ratio hypotéza, poměr R/S, energetické náklady a životnost asimilačního aparátu, SLA, alokace do růstu a tvorby zásob, délka životního cyklu, alokace do reprodukce, mono- a polykarpie, R-C-S strategie a vlastnosti rostlin.

9. Primární produkce rostlin
Hrubá a čistá primární produkce, měření primární produkce, RGR, NAR, výnos produkce, faktory ovlivňující primární produkci, pprimární rodukce rostlinných společenstev, LAI, koeficient využití slunečního záření, alometrie, produkce a složení rostlinného opadu.

10. Společenstva rostlin
Společenstvo - asociace, formace, druhová skladba společenstva, species-area křivka, miniareál, indexy diverzity, struktura společenstva, popis a porovnání společenstev rostlin, analýza životních forem, fytocenologický snímek, klasifikace, ordinace, vegetační mapování, časová proměnlivost společenstev, disturbance, stabilita, ekologická sukcese a klimax.

11. Proměnlivost společenstev v čase

 Ne/periodické změny společenstev, fenologie rostlin (tvorba listů, produkce generativních orgánů) v sezónním a asezónním klimatu, meziroční proměnlivost, masting (semenné roky), cyklický vývoj společentev, ekologická sukcese, sekulární změny, kvartérní cyklus a koloběh živin, globální změny klimatu.

 

12. Globální trendy

Globální distribuce záření a srážek, globální proměnlivost funkčních znaků - listy (velikost, životnost) a semena (velikost), funkční vysvětlení, energetická bilance listu, životní formy a fyziognomie porostů, evoluce a funkční omezení životních forem (příklad fanerofytů), přehled terestrických biomů Země.Studijní literatura:

Barbour M. et al. 1998. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.

Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2006. The Ecology of Plants. Sinauer.

Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. Springer.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN.

Schulze E.D., Beck E., Muller-Hohenstein K. 2005. Plant Ecology. Springer.

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (12.02.2021)