PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anatomie člověka I - MB110P04A
Anglický název: Human anatomy
Český název: Anatomie člověka I
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MB110C30A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)
Anatomická terminologie, kosti a obecná osteologie, vývojová anatomie a růst kostí, axiální skelet, kostra hrudníku, končetin, klouby, odhad věku a pohlaví na kostře, patologie. Obecná myologie, typy svalstva, vývoj svalstva, systém kosterních svalů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Čihák, R.: Anatomie I. Avicenum, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Udělení zápočtu: absolvování 2 písemných zápočtových testů - osteologie a myologie. Podmínkou u obou testů jsou 2/3 správných odpovědí.

Zkouška: podmínkou přístupu ke zkoušce je udělený zápočet. Zkouška probíhá ústní formou z obou úseků Anatomie člověka I (osteologie i myologie) v rozsahu přednášek a doporučené literatury (Čihák, R. Anatomie 1).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Osteologie

1, Anatomické názvosloví. Obecná osteologie: základní stavba a rozdělení kostí.  Obecná osteologie: vznik a vývoj kostí, cévní zásobení.  Obecná arthrologie: spojení pojivovou tkání, articulatio synovialis - základní stavba a rozdělení kloubů.

2, Skeleton: rozlišení jednotlivých stavebních a funkčních celků.

Columna vertebralis: ontogenetický a fylogenetický vývoj páteře a jejího zakřivení, rozdělení páteře, disci  intervertebrales, základní stavba obratle, specifické znaky jednotlivých úseků páteře, spojení obratlů a  pohyblivost páteře.

Kostra hrudníku: Costae - rozdělení a základní stavba, sternum, hrudník jako celek.

3, ranium: fylogenetický a ontogenetický vývoj neurokrania a splanchnokrania, vývojové a funkční rozdělení  lebky, způsob osifikace jednotlivých kostí.  Neurokranium: os occipitale, os sphenoidale, os temporale, os ethmoidale, concha nasalis inferior.

4, Neurokranium: os parietale, os frontale, os nasale, os lacrimale, vomer.

Splanchnokranium: maxilla, mandibula, os zygomaticum, os hyoideum, ossicula auditus, fylogenese jazylky a sluchových kůstek.

5, Části a prostory lebky: klenba a báze lební, orbita, cavitas nasi ossea, paranasální dutiny, fossa temporalis,  infratemporalis a pterygopalatina

6, Skeleton membrorum: základní stavba a rozdělení, fylogenetický a ontogenetický vývoj.

Ossa membri superioris: cingulum membri superioris (scapula, clavicula), ossa membri superioris liberi  (humerus, ulna, radius, ossa manus).

7, Ossa membri inferioris: cingulum membri inferioris (os coxae), ossa membri inferioris liberi (femur, tibia, fibula).

8, Základy kosterní antropologie: určování pohlaví (morfoskopické a metrické metody, pánev, lebka, popř. další kosti) a stáří na kostře (osifikace kostí, zarůstání lebečních švů, dentální věk), základy paleodemografie a paleopatologie.

 

Myologie

9, Obecná myologie - základní stavba svalu, druhy a typy svalů, základní typy funkcí svalů.

10, Musculi dorsi - svaly spinohumerální, spinokostální, hluboké svaly zádové, fascie zad.

Musculi thoracis - torakohumerální svaly, vlastní svaly hrudníku, diafragma, fascie hrudníku.

11, Musculi abdominis - ventrální, laterální a dorzální úsek břišní stěny, vagina musculi recti abdominis a břišní  fascie, canalis inguinalis.

Svaly hráze a pánevního dna.

12, Musculi capitis - musculi masticatores, musculi faciales - svaly kolem štěrbiny ústní, svaly kolem orbity, svaly na nose, svaly lební klenby, svaly ušního boltce, musculus buccinator.

Musculi colli - platysma colli, musculus sternocleidomastoideus, musculi suprahyoidei a infrahyoidei,

musculi scaleni, hluboké svaly krční, fascie krku.

13, Musculi membri superioris - svaly ramenní a lopatkové, musculi brachii, musculi antebrachii, musculi manus.

14, Musculi membri inferioris - musculi coxae, pelvitrochanterické svaly, musculi femoris, musculi cruris, musculi pedis, klenba nožní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK