PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fundamentální morálka - KKSTE082
Anglický název: Fundamental Morals
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Vyučující: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Prerekvizity : KFIL009
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)
Předmět navazuje na filosofickou etiku. Soustřeďuje se na fundamentální teologickou etiku a hledá možnosti zdůvodnění platnosti mravního řádu v otevřené pluralitní společnosti, tedy možnosti odpovědi na otázku, čím je vůbec dáno, jak je zdůvodněno, že člověk je nějak mravně vázán a nesmí jednat podle své libovůle. Předmět dále zkoumá filosofická východiska opírající se o pojem svobody a touhu člověka po mravní autonomii, hierarchii hodnot a hodnotových statků, souvislost mezi vírou a morálkou atd. Zabývá se ale i čistě náboženským východiskem, faktem, že Bůh člověku nabízí a dává svůj dar svobody a člověk má zájem jeho dar přijmout, a to i s jeho řádem lásky (mravní indikativ a imperativ). V tomto světle je třeba též hodnotit nebezpečí morálky poslušnosti.


Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

POVINNÁ LITERATURA:

Anzenbacher, A., Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.

Böckle, F., Fundamentalmoral (Fundamentální morálka. Překlad části díla na webu.)

Häring, B., Láska je víc než přikázání. Praha: Česká katolická charita, 1971.

Weber, H., Všeobecná morální teologie. Praha: Zvon - Vyšehrad, 1998, vybrané části.

Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.DOPORUČENÁ LITERATURA:
Společenství a služba. Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Dokument Mezinárodní teologické komise, 23.7.2004.
Demmer, K., Moraltheologische Methodenlehre, Freiburg 1989.
Furger, F., Einführung in die Moraltheologie, Darmstadt 1988.
Gründel, J. (Hg.), Leben aus christlicher Verantwortung. Ein Grundkurs der Moral, Düsseldorf 1991ff.
Peschke, K.-H., Křesťanská etika, Praha 1999.
Schockenhoff, E., Das umstrittene Gewissen. Eine theologische Grundlegung, Mainz 1990.
Skoblík, J., Přehled křesťanské etiky, Praha 1997.
Tugendhat, E., Přednášky o etice. Praha: OIKOYMENH, 2004.
Hans Rotter, Osoba a etika, CDK, Brno 1997

MTK, Hledání univerzální etiky, KNA, Praha

Jan Pavel II., Veritatis splendor, Zvon, Praha 1993

Jan Pavel II., Fides et ratio, Zvon, Praha 1998

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

ZS je uzavřen zápočtem, který se skládá formou písemnou, případně i ústní. Toto přezkoušení  kontroluje prostudování povinné literatury, avšak je založeno i na přednáškách a debatách při výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK