PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Konfesní právo - KIUS008
Anglický název: Law and Religion
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Korekvizity : KIUS011
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (06.01.2021)
!!! V době krizových opatření se scházíme v čase výuky virtuálně prostřednictvím MS Teams. Kód týmu: enhguxe !!!


V obecné části disciplína seznamuje s tématy svobody náboženského vyznání a vztahu státu a církve (církví) v teoretické reflexi i recentní praxi v euroamerickém prostoru. Ve zvláštní části se výklad soustředí na konfesní právo České republiky. Tematizována bude právní úprava individuální i kolektivní náboženské svobody, včetně příslušných omezení, postavení církevních institucí jako právnických osob, působení církví ve školství a ve veřejných institucích, uzavírání církevních sňatků a majetkové vztahy, včetně majetkového vyrovnání.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (06.01.2021)

Studijní literatura:

Kříž, Jakub. Církve a náboženské společnosti v právním řádu České republiky. Praha, CERVO Institut 2017.

Tretera, Jiří Rajmund – Horák, Záboj. Konfesní právo. Praha, Leges 2015.

 

Doporučená literatura:

Valeš, Václav – Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 1. Dějiny. Brno, TRIBUN EU 2016.

Valeš, Václav – Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 2. Platná právní úprava. Brno, TRIBUN EU 2015.

Kříž, Jakub – Valeš, Václav. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha, C. H. Beck 2013.

Jäger, Petr - Chocholáč, Aleš. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Praha, Wolters Kluwer 2015.

Kříž, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha, C. H. Beck 2011.

Kříž, Jakub. Autonomie církví. Praha, C. H. Beck 2017.

 

Prameny:

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA. Praha, Karolinum 2006.

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát. Praha, Karolinum 2007.

Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva Československo. Praha, Karolinum 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (07.01.2022)

Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška se stručnou písemnou přípravou. Zkouší se orientace v následujících tématech:

1.     Člověk, stát, náboženství: základní východiska. Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae

2.     Prameny českého konfesního práva.

3.     Svoboda vyznání: předmět a minimální standardy; individuální, kolektivní a kontraktační dimenze. Přípustná omezení náboženské svobody.

4.     Individuální svoboda vyznání. Výhrada svědomí. 

5.     Právo na právní osobnost: náboženská společenství jako kolektivní útvary nadané právní osobností. Církve a náboženské společnosti v českém právu.

6.     Registrovaná církev a náboženská společnost: pojem, právní úprava. Církve registrované v ČR.

7.     Evidovaná právnická osoba.

8.     „Zvláštní práva“ registrovaných církví: pojem, podmínky přiznání.

9.     Zpovědní tajemství ve světském právu.

10.  Duchovní služba ve veřejných institucích: ozbrojené síly, vězeňství, policie, zdravotnictví.

11.  Církve a školství.

12.  Církevní sňatky.

13.  Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností.

14.  Restituce majetku při změně společenského uspořádání.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (06.01.2021)

Probíranými tématy jsou

 1. Člověk, stát, náboženství v západním světě: základní východiska. Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae. Oddělení profánního a posvátného. Náboženská svoboda mezi ostatními základními právy a svobodami.
 2. Prameny českého konfesního práva. Svoboda vyznání: předmět a minimální standardy; individuální, kolektivní a kontraktační dimenze. Přípustná omezení náboženské svobody.
 3. Individuální svoboda vyznání. Apostaze, schisma, disent, proselytismus. Výhrada svědomí. Svoboda vyznání a svoboda projevu.
 4. Právo na právní osobnost: náboženská společenství jako kolektivní útvary nadané právní osobností. Nezávislé sdružování vnitřních institucí. Církev a náboženská společnost – registrovaná církev a náboženská společnost.
 5. Církve registrované v ČR. Demografická situace.
 6. Evidovaná právnická osoba.
 7. „Zvláštní práva“ registrovaných církví. Zpovědní tajemství.
 8. Duchovní služba ve veřejných institucích: ozbrojené síly, vězeňství, policie, zdravotnictví.
 9. Církve a školství. Církevní sňatky. Charitní služba.
 10. Autonomie náboženských společenství. Právní postavení duchovních a jiných pracovníků.
 11. Základní modely úpravy vztahu státu a náboženských společenství na národní úrovni. Vztah EU a náboženských společenství. Význam Evropského soudu pro lidská práva.
 12. Konfesní neutralita státu. Aktivity veřejné moci v náboženských otázkách. Náboženské symboly. Náboženství a diskriminace.
 13. Modely hospodářského zabezpečení náboženských společenství. Restituce majetku při změně společenského uspořádání. Církevní památky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (06.01.2021)
Ústní zkouška se stručnou písemnou přípravou. Zkouší se orientace v tématech vymezených okruhy uvedenými v sylabu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK