PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konfesní právo - KIUS008
Anglický název: Law and Religion
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Korekvizity : KIUS011
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)
V obecné části disciplína seznamuje s historickými i recentními modely uspořádání vztahů mezí církví a státem, s vývojem a právním postavením papežského státu a s otázkou mezinárodněprávní subjektivity Apoštolského stolce a jejími hlavními atributy (legační právo, traktační právo). Ve zvláštní části (konfesní právo České republiky) bude podán výklad o historii vztahů církve a českého státu, o pramenech českého konfesního práva, o právní úpravě náboženské svobody (individuální i korporativní) v právním řádu ČR a o právní ochraně jakož i možnostech zákonného omezení náboženské svobody v ČR.
Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

a)      prameny: HRDINA, Ignác Antonín, Texty ke studiu konfesního práva, Praha: Karolinum, I. díl (Evropa a USA) 2006, II. díl (Český stát) 2007, III. díl (Československo) 2006

b)      studijní texty:

  • VALEŠ, Václav, Konfesní právo; průvodce studiem, Plzeň: nakl. A. Čeněk, 2008 (s. 12 - 155)
  • VALEŠ, Václav, BEJVANČICKÁ, Alexandra, České státní právo církevní 2. Platná právní úprava, Brno: vyd. Tribun s. r. o., 2015
Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

OTÁZKY KE ZKOUŠKÁM

1) Pojem a předmět konfesního práva; vztah konfesního a kanonického práva; církevní právo

2) Historické modely vztahu státu a církve (přehled)

3) Nábožensko – politický monismus; vývoj vztahu římského státu k církvi v prvních třech staletích

4) Křesťanský dualismus; Reskript milánský, cézaropapismus (východní a západní), formula Gelasiana a teorie dvou mečů;

5) Vznik papežského státu (Pipinova donace), Pseudoisidoriánská sbírka (Konstantinova donace)

6) Boj o investituru: gregoriánská reforma (Dictatus papae Řehoře VII.), konkordát wormský, teorie „potestas Ecclesiae directa in temporalibus“, hierokratické pretenze (bula Unam sanctam Bonifáce VIII.)

7) Státně – církevní jurisdikcionalismus protestantský (iura maiestatica in et circa sacra) a katolický (iura maiestatica circa sacra); Augsburský mír a ius reformandi; teorie „potestas Ecclesiae indirecta in temporalibus“

8) Josefinismus, galikanismus, febronianismus, episcopalismus, regalismus

9) Období plurality modelů vztahu státu a církve; pojem a druhy odluky; konfesní státy (tradiční, moderní); totalitní státy

10) Odluka církve a státu ve Francii (revoluční odlukové zákony, dekret pařížské komuny o odluce, odluka za třetí francouzské republiky)

11) Napoleonský konkordát a organické články; přechodný zánik papežského státu za Napoleona; Vídeňský kongres, Svatá aliance

12) Americká odluka; Virginský zákon o náboženské svobodě, Ústava USA (zákaz „establishmentu“)

13) Italské risorgimento a zánik papežského státu: tzv. římská otázka (papež „vatikánským vězněm“), garanční zákon, Lateránské dohody; vznik státu Vatikánské město, jeho ústava

14) Svatý stolec a třetí říše (konkordát s Německou říší, encyklika Mit brenneder Sorge)

15) Svatý stolec a komunismus (encyklika Divini Redemptoris, dekret Sv. Oficia o komunismu; tzv. „východní politika Vatikánu“ za Pavla VI.)

16) Základní principy uspořádání vztahů mezi katolickou církví a státy podle učení II. vatikánského koncilu

17) Pojem mezinárodního práva veřejného a mezinárodněprávní subjektivity, její hlavní atributy; církevní subjekty mezinárodního práva

18) Legační právo Apoštolského stolce (aktivní a pasivní); Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, diplomatické třídy (ranky); pojmy legatus, legatus a latere, apoštolský delegát

19) Traktační právo Apoštolského stolce; pojem mezinárodní smlouvy; pojem „causae mixti fori“; Vídeňská úmluva o smluvním právu

20) Konkordát (pojem, struktura, formy (historické i recentní), proces sjednávání a ratifikace (ratihabice)

21) Vojenská duchovní správa (apoštolská konstituce Spirituali militum curae, smluvní úprava – porovnání SR a ČR)

22) Přehled smluvní úpravy vztahů mezi církví a českým státem

23) „Šacký konkordát a basilejská kompaktáta“

24) „Cassa salis“, konkordát s Rakouským císařstvím

25) Recepční norma a její důsledky pro konfesní právo, tendence ke kulturnímu boji, zákon o pozemkové reformě, rozlukový zákon, Ústava z roku 1920, zákon o vzájemných poměrech náboženských vyznání

26) „Marmaggiho aféra“; Modus vivendi mezi Svatým stolcem a ČSR

27) Problematika diplomatických vztahů se Svatým stolcem za protektorátu a po jeho skončení v období tzv. limitované demokracie; zákon o revizi pozemkové reformy

28) Zákon o nové pozemkové reformě, zákon o jednotné škole a tzv. nové církevní zákony z roku 1949; kompetence SÚC; institut „státního souhlasu“

29) Administrativně – policejní persekuce řeckokatolické církve (Akce „P“); vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem

30) Administrativně – policejní persekuce řeholních společností (Akce „K“)

31) Polistopadové novelizace zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem; zákon o bohosloveckých fakultách

32) Listina základních práv a svobod, zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (problém personálního censu)

33) Všeobecná deklarace lidských práv; hlavní mezinárodní smlouvy upravující mj. náboženskou svobodu a zavazující ČR

34) Neratifikovaná smlouva mezi ČR a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů

35) Současný zákon o církvích a náboženských společnostech a jeho novelizace (pojem dvoustupňové registrace, tendence ke státnímu dirigismu, zásahy ústavního soudu)

36) Jednotlivá práva vyplývající z individuální náboženské svobody; pojem „práva první generace“

37) Právní úprava práva rodičů na výchovu nezletilých dětí a práva nezletilých osob na svobodu vyznání

38) Právní postavení církví a náboženských společností podle Listiny základních práv a svobod

39) Práva všech církví a náboženských společností, právní význam jejich registrace

40) Tzv. zvláštní práva akreditovaných církví a náboženských společností (vstup do „veřejné sféry“)

41) Restituce církevního majetku – pojem a vývoj po roce 1989; restituční zákon ve prospěch řeholních společností; právní a morální dimenze restituce církevního majetku; „kauza katedrála“

42) Současný způsob financování akreditovaných církví státem; pojem vlastní a odvozené činnosti církví; příspěvek státu na udržování sakrálních kulturních památek

43) Právo akreditovaných církví zakládat církevní školy a vyučovat náboženství na veřejných školách

44) Duchovní správa v „totalizujících a oddělujících“ institucích (armáda, policie, vězeňství, nemocnice, ústavy sociální péče) – zákonná i smluvní úprava

45) Civilněprávní význam církevního sňatku podle zákona o rodině a jeho novelizací („zvláštní právo“ podle zákona o církvích a náboženských společnostech)

46) Právo na respektování povinné mlčenlivosti duchovních ve vývoji od roku 1990 do současnosti

47) Formy ochrany náboženské svobody (ústavněprávní, občanskoprávní, trestněprávní, správněprávní)

48) Ústavní podmínky omezení náboženské svobody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK