PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Teorie práva - KIUS011
Anglický název: Theory of Law
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Je korekvizitou pro: KIUS009, KIUS008
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.09.2019)
Disciplína se zabývá základy dějin právní filosofie a obecné teorie práva s přihlédnutím k právu kanonickému. Seznamuje se základními pojmy a principy právní vědy a s mechanismem fungování práva ve společnosti, resp. v katolické církvi. Předmět představuje nezbytnou právní propedeutiku ke studiu kanonického i sekulárního práva.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (14.06.2017)

Poznání základních právních termínů a pojmů, jakož i dějiny právní filozofie pomohou v samotném (následném) studiu kanonického práva. 

Literatura
Poslední úprava: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (01.12.2019)

*Základní literatura:

HRDINA, A., SZABO, M.: Teorie kanonického práva, Praha 2018

GERLOCH A., Teorie práva, Plzeň 2017

HERVADA J., Critical Introduction to Natural Law. Montréal 2006

HRDINA, Ignác Antonín, Slabikář obecné teorie práva, Praha 2013

VLADÁR V., Dejiny církevného práva, Praha 2017

Kodex kanonického práva, Praha 1994

Codex Iuris Canonici 1917, Brno 2009

 

*Doplňující literatura:

ERRÁZURIZ C. J., Justice in the Church, A Fundamental Theory of Canon Law, Montréal 2009

KUBU, Lubomír: Dějiny právní filosofie, Olomouc 2003

WEYR F., Teorie práva, Praha 2015

BUŠEK V., Učebnice dějin práva církevního I., Praha 1946

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (14.06.2017)

Přednášky a konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (23.04.2020)

1. Pojem práva.

2. Bonum et aequum.

3. Spravedlnost; právo a spravedlnost.

4. Právo subjektivní a objektivní.

5. Jusnaturalismus vs. juspozitivismus.

6. Právo božské a lidské.

7. Právo kanonické, konfesní, církevní.

8. Systém a rozdělení kanonického práva.

9. Vztah CIC/1917, CIC/1983 a CCEO.

10. Specifické rysy kanonického práva.

11. Právní normy.

12. Struktura právních norem.

13. Klasifikace právních norem.

14. Subjekty právních norem.

15. Platnost právních norem.

16. Působnost právních norem.

17. Neúčinnost právních norem v individuálních případech.

18. Výklad právních norem.

19. Lacuna legis a lacuna iuris.

20. Právní principy.

21. Prameny práva.

22. Normativní právní akty – pojem a klasifikace.

23. Subjekty zákonodárné moci v církvi.

24. Církevní normotvorba.

25. Novelizace.

26. Právní obyčej.

27. Normativní právní smlouva.

28. Právní kultura.

29. Systém kanonického práva.

30. Právní vztahy.

31. Aplikace práva.

32. Právní odpovědnost.

33. Moc v církvi, církevní úřady.

34. Zákonnost.

35. Právní dějiny: pseudoapoštolské, starokřesťanské a předgraciánovské sbírky.

36. Graciánův dekret.

37. Pograciánovské sbírky.

38. Corpus iuris canonici.

39. Kodifikace kanonického práva.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (23.04.2020)

Očekává se základní orientace v církevních dějinách, eklesiologii a základní znalost latinského jazyka.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (07.01.2022)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Ústní zkouška se stručnou přípravou. Zkouší se orientace v následujících okruzích (odkazy jsou na publikaci HRDINA, A., SZABO, M.: Teorie kanonického práva, Praha 2018):

 

1.     Pojem práva a různé přístupy k právu

a.     Zdroj: s. 25-38

b.     Dílčí témata:

                                               i.     právo subjektivní, objektivní

                                             ii.     právo božské, lidské,

                                            iii.     právo kanonické, konfesní, církevní

                                            iv.     jusnaturalismus, juspozitivismus

 

2.     Specifické rysy kanonického práva

a.     Zdroj: s. 39-47

b.     Dílčí témata:

                                               i.     vnitřní – vnější obor

                                             ii.     princip personality

                                            iii.     koncentrace moci

                                            iv.     absence přímého donucení

 

3.     Pojem, struktura a klasifikace právních norem

a.     Zdroj: s. 141-153

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem právní normy

                                             ii.     strukturní prvky právní normy

                                            iii.     druhy hypotéz, dispozic, sankcí

                                            iv.     klasifikace právních norem

 

4.     Platnost a působnost právních norem

a.     Zdroj: s. 162-169

b.     Dílčí témata:

                                               i.     platnost právní normy

                                             ii.     časová působnost právní normy

                                            iii.     místní působnost právní normy

                                            iv.     osobní působnost právní normy

                                              v.     věcná působnost právní normy

 

5.     Neúčinnost právních norem v individuálních případech

a.     Zdroj: s. 170-174

b.     Dílčí témata:

                                               i.     dispenz a privilegium

                                             ii.     pochybnost

                                            iii.     neznalost

                                            iv.     omyl

                                              v.     epikie

 

6.     Výklad právních norem

a.     Zdroj: s. 175-189

b.     Dílčí témata:

                                               i.     typy výkladu z hlediska subjektu interpretace

                                             ii.     typy výkladu z hlediska metody interpretace

                                            iii.     výklad doslovný, restriktivní, extenzivní

 

7.     Systém a rozdělení kanonického práva.

a.     Zdroj: s. 197-211

b.     Dílčí témata:

                                               i.     členění kanonického práva

                                             ii.     odvětví kanonického práva

 

8.     Formální prameny práva.

a.     Zdroj: s. 87-89

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem formálního pramene práva

                                             ii.     přehled druhů formálních pramenů práva

 

9.     Normativní právní akt v kanonickém práva

a.     Zdroj: s. 89-94, 103-111

b.     Dílčí témata:

                                               i.     klasifikace normativních právních aktů v kanonickém právu

                                             ii.     kanonická normotvorba

                                            iii.     novelizace

 

10.  Církevní zákony a obecně závazná nařízení

a.     Zdroj: s. 94-102

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem církevního zákona

                                             ii.     kodifikace

                                            iii.     subjekty zákonodárné pravomoci

                                            iv.     obecně závazná nařízení

 

11.  Kanonickoprávní obyčeje

a.     Zdroj: s. 131-138

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem obyčeje

                                             ii.     klasifikace

                                            iii.     podmínky vzniku

                                            iv.     zánik

 

12.  Právního vztahu

a.     Zdroj: s. 217-219

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem

                                             ii.     prvky struktury právních vztahů

13.  Právní skutečnosti

a.     Zdroj: s. 219-224

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem

                                             ii.     právní jednání

                                            iii.     protiprávní jednání

                                            iv.     právní události

                                              v.     protiprávní stavy

 

14.  Subjekty právního vztahu

a.     Zdroj: s. 233-241

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem

                                             ii.     fyzické osoby

                                            iii.     právnické osoby

                                            iv.     správní osobnost/způsobilost k právům a povinnostem

                                              v.     svéprávnost/způsobilost k právnímu jednání

 

15.  Aplikace kanonického práva

a.     Zdroj: s. 247-263

b.     Dílčí témata:

                                               i.     pojem aplikace práva

                                             ii.     etapy aplikace práva

                                            iii.     subsumpce

                                            iv.     akt aplikace práva

                                              v.     klasifikace aktů aplikace práva

                                            vi.     vlastnosti aktů aplikace práva

 

16.  Kanonickopráví odpovědnost

a.     Zdroj: s. 269-279

b.     Dílčí témata:

                                               i.     odpovědnost v právu

                                             ii.     delikt

                                            iii.     skutková podstata deliktu a její znaky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK