PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář středověkého umění 1 - KDKU331
Anglický název: Special Seminar of Medieval Art 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU206
Je neslučitelnost pro: KDKU206
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Seminář středověkého umění bude směřovat k řešení nejaktuálnějších problémů současného medievalistického výzkumu
jak z oblasti heuristické a znalecké, tak z hlediska konfrontace různých metodických přístupů (od problematiky zaměřené
na památkovou péči po teoretické otázky spojené se základním výzkumem či studiem hmotných i písemných pramenů).
Důležitou součástí činnosti semináře bude též kritické hodnocení a diskuse o současné i starší odborné literatuře, praktická
cvičení (včetně studijních odborných exkursí) a samostatná odborná práce, případně směřující k diplomové práci či přímé
účasti studentů v odborných výzkumných projektech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr. New York 1992)
H.Belting: Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor den Zeitalter, Muenchen 1991
J.Homolka - J.Krása - V.Mencl - J.Pešina - J.Petráň: Pozdně gotické umění v Čechách 1471 - 1526, Praha 1978
R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984
A.Kutal: České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962
J.Kuthan: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely, Vimperk 1994
A.Legner ed: Die Parler und der Schoene Stil 1350-1400, Band I-IV, Koeln am Rhein 1978
Lexikon des Mittelalters, I.-X, Stuttgart - Weimar 1999
A.Martindalle: Gothic Art, New York 1994
O.Paecht: La miniatura medievale, una introduzione, Monaco in Baviera 1984
R.W.Scheller: Exemplum: Model - Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (cca 900 - cca 1470), Amsterodam 1995
G.Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, 1-5 Bd., Guetersloh 1971-1980
Ch.Sterling: La Peinture medievale a Paris 1300 - 1500, Paris 1987
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6), společně s Janem Roytem
Karel IV. Císař a český král - vizionář a zakladatel (ve spolupráci s Janem Roytem). Praha (Nakladatelství Lidové noviny spolu s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2016 (ISBN 978-80-7422-460-7), 1062 stran.
Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
referáty, exkurze, cvičení v aplikaci základních metod umělecko historické práce
Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Architektura, nástěnné malířství, knižní malba a umělecké řemeslo.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

absolvování prosemináře dějin umění

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání seminární práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK