PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 1 - KDKU206
Anglický název: Seminar Art in the Early and Peak Middle Ages 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: KDKU331
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU331
Je neslučitelnost pro: KDKU331
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (25.08.2014)

Seminář středověkého umění je určen studentům, kteří prokazují hluboký zájem o středověké umění a disponují
potřebnými znalostmi. Účelem tohoto semináře je otevřenou seminární formou seznámit posluchače s
problematikou středověkého umění českého a evropského, a to v celém jeho spektru (architektura, malířství,
sochařství, umělecké řemeslo). Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně
a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění. Současně práce
semináře směřuje k řešení nejaktuálnějších problémů současného medievalistického výzkumu jak z oblasti
heuristické a znalecké, tak z hlediska konfrontace různých metodických přístupů (od problematiky zaměřené na
památkovou péči po teoretické otázky spojené se základním výzkumem či studiem hmotných i písemných
pramenů). Důležitou součástí činnosti semináře je též kritické hodnocení a diskuse o současné i starší odborné
literatuře, praktická cvičení (včetně studijních odborných exkursí) prohlubující analytické i syntetické schopnosti
studentů a všestranná příprava pro samostatnou odbornou práci, případně směřující k diplomové práci či přímé
účasti studentů v odborných výzkumných projektech. Tematicky činnost semináře objímá problematiku českého i
evropského středověkého umění v konkrétním historickém, kulturním i filosofickém kontextu studovaných děl z
jednotlivých oborů dobového umění. Velká pozornost je přitom věnována metodologii oboru. Studenti
zpracovávají v rámci semináře seminární práce na zadaná témata, případně se podílí na výstavních projektech,
na nichž se Ústav pro dějiny umění odborně podílí. Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání
seminární práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (14.07.2016)

Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (14.07.2016)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

Beckwith, J.: Early Medieval Art, London 1969 (repr. New York 1992)

Belting, H.: Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor den Zeitalter, Muenchen 1991

Homolka, J. - Krása, J. - Mencl,V. - Pešina, J. - Petráň, J.: Pozdně gotické umění v Čechách 1471 - 1526, Praha 1978

Chadraba, R. - Krása, J. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984

Krása, J.: České iluminované rukopisy 13.-16.století, Praha 1990

Kutal, A.: České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962

Kuthan, J.: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely, Vimperk 1994

Legner, A. (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400, Band I-IV, Koeln am Rhein 1978

Lexikon des Mittelalters, I.-X, Stuttgart - Weimar 1999

Martindalle, A.: Gothic Art, New York 1994

Müller, T.: Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain 1400 - 1500, 1966

Myslivec, J.: Dvě studie z dějin byzantského umění, Praha 1948

Paecht, O.: La miniatura medievale, una introduzione, Monaco in Baviera 1984

Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění, Praha 1987

Scheller, R.W: Exemplum: Model - Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (cca 900 - cca 1470), Amsterodam 1995

Schiller, G.: Ikonographie der christlichen Kunst, 1-5 Bd., Guetersloh 1971-1980

Sterling, Ch.: La Peinture medievale a Paris 1300 - 1500, Paris 1987

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (14.07.2016)

Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK