PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář barokního umění 1 - KDKU062
Anglický název: Seminar Baroque art 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.08.2016)

Pro účastníky Barokního semináře se předpokládá absolvování Prosemináře dějin křesťanského umění 1, 2. Seminář je zaměřen především na exkurze po barokních památkách v Praze i v blízkém okolí, dále na prohlídky stálých expozic, případně aktuálních výstav. Studenti se seznámí jak s architekturou (řádové předpisy, typologie staveb apod.), tak s malířskou a sochařskou výzdobou. Zvláštní pozornost je věnována ikonografii a ikonologii celého prostoru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.08.2016)

Cílem semináře je seznámit studenty s barokními památkami v Praze i v jiných lokalitách mimo Prahu.

Literatura
Poslední úprava: OULIKOVA (13.09.2015)

Pražská topografie

Hammerschmidt, Johann Florián, Prodromus Gloriae Pragenae, Pragae 1723

Schaller, Jaroslav, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag I-IV, Praha 1794-97

Schottky, Julius Max, Prag wie es war und ist, Praha 1830

Tomek, W., W., Základy starého místopisu pražského I-IV, Praha 1866-72

Ekert, František, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, I, II, Praha 1883-84 (plus nejnovější reprint)

Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, I-III, Praha 1903-1904

Teige, J., Základy starého místopisu pražského I-II, Praha 1910, 1915

Stefan, Oldřich, Pražské kostely, Praha 1936

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Staré Město - Josefov, Praha 1996

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Velká Praha A/L, Praha 2012

Baťková Růžena (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město - Vyšehrad, Praha 1998

 

Slavíček, Lubomír, Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn, in: Royt, Jan - Nevímová, Petra (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 26-37

Mádl, Martin / Marešová, Jana, Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Kroupa, Jiří / Šeferisová Loudová, Michaela / Konečný, Lubomír (eds.), Brno 2009, s. 85-102

 

Barokní architektura, sochařství, malířství (výběr literatury)

Blažíček, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945

Blažíček, Oldřich  J., Sochařství baroka v Čechách. Praha 1958

Blažíček, Oldřich J., Umění baroku v Čechách. Praha 1971

Blažíček, Oldřich J. - Preiss Pavel - Hejdová Dagmar, Kunst des Barock in Böhmen. Recklinghausen 1977

Blažíček, Oldřich J., Jan Jiří Bendl, výběr řezeb pražského sochaře raného baroka. Katalog NG, Praha 1982

Blažíček, Oldřich J., Ferdinand Brokof. Praha 1986

Horyna, Mojmír - Kučera, Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho kruhu. Praha 1989

Kořán, Ivo, Braunové. Praha 1999

Ledvinka, Václav - Mráz, Bohumír - Vlnas, Vít, Pražské paláce. Praha 1995

Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub, Barokní architektura v Čechách, Praha 2015

Neumann, Jaromír, Malířství 17. století v Čechách. Barokní realismus. Praha 1951

Neumann, Jaromír, Český barok. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674. Katalog. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Škrétové. Praha 2000

Novotný, Karel - Poche, Emanuel, Karlův most. Praha 1947

Poche, Emanuel, Matyáš Bernard Braun. 2.vyd. Praha 1986

Poche, Emanuel, (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo. Praha 1988

Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze. Praha 1986

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 1970

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 2013

Stolárová, Lenka - Vlnas, Vít (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha 2010

Stolárová, Lenka - Vít Vlnas,  (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Studie a dokumenty, Praha 2011

Stolárová, Lenka (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, Praha 2011

Swoboda, K. M. (ed.), Barock in Böhmen. München 1964

Šroněk, Jiří, Jan Jiří Heinsch. Praha 2006

Štech, Václav V., Československé malířství a sochařství nové doby. Praha 1938-1939

Vilímková, Milada - Preiss, Pavel, Ve znamení břevna a růže. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha 1989

Vilímková Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986

Vlček, Pavel - Havlová, Ester, Praha 1610-1700. Praha 1998

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Vlček, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Katalog výstavy. Praha 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (23.01.2017)

Předpokládá se aktivní účast na semináři, přednesení refarátu. Za zimní semestr student odevzdá z předneseného referátu jednostránkový text formou katalogového hesla.

Pro udělení zápočtu za letní semestr odevzdání písemné práce odpovídající přednesenému tématu. Rozsah práce cca 10 normostran.

 

 

zimní semestr:

Vzor katalogového hesla

 

Název

Autor, datace

Materiál (rozměry zpravidla nemáme k dispozici)

Provenience (místo, kde se objekt nachází)

Literatura (zkrácená citace: autor, rok vydání, přesný odkaz na stránku, kde je o díle psáno, řazeno chronologicky)

Např. :

Eckert 1884, 402–419 ; Blažíček 1957, 13–14; Blažíček 1981, 7; Blažíček 1986, 117–118; Vlček 1996, 72–77; Hösler / Cetkovský / Čižinská / Hájek 210, 35–37; Čižinská / Hájek 2013, 36–40 ; Korbelová / Bartoš 2015, 128–140

 

Vlastní text o rozsahu 0,5-1 normostran

…….

                                                                                                                             Autor hesla

 

 

Literatura:

Řazená abecedně s uvedením celého stránkového rozsahu u citovaných článků. Co je uvedeno ve zkrácené formě, musí být uvedeno i v seznamu literatury.

Oldřich Blažíček: Ferdinand Maxmilián Brokof. Praha 1957

Oldřich Blažíček: Ferdinand Maxmilián Brokof (1688-1731): výběr řezeb. Praha 1981

Oldřich Blažíček: Ferdinand Brokof. Praha 1986

Helena Čižinská / Josef Hájek: Kostel sv. Havla v Praze na Starém Městě. Kostelní Vydří 2013

František Eckert: Posvátná místa král. Hl. města Prahy. Praha 1884

Veronika Koberová / Ladislav Bartoš:Okna sakristií kost elů sv. Havla a Panny Marie andělské v Praze. Staletá Praha 31, 1/2015, 128–140

Matthäus Hösler / Gorazd Cetkovský / Helena Čižinská / Josef Hájek: Dějiny karmelitánů v Praze, Staletá Praha 26, 2/2010, 30–45

Pavel Vlček: Umělecké památky Prahy. Praha 1996

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. (29.10.2017)

Seminář barokního umění 1 – KDKU062, ZS 2017/2018 – program

 

4. 10.               Úvod – učebna KTF

11. 10.             Vlašská kaple – bez referátu

18. 10.             Valdštejnský palác – architektura:     Vojtěch Kocek

22. 10. (13:00)            Valdštejnský palác – malířská výzdoba: Václav Dvořák

25. 10.             kostel Panny Marie Vítězné   – architektura: Markéta Hloučková

                                                                – hlavní oltář:  Veronika Hanušová

 

1. 11.               kostel sv. Salvátora (jezuitský) – architektura: Tatiana Nováková

                                                                   – soch. výzdoba J.J. Bendl: P. V. Kabelová

 

8. 11.               kostel sv. Ignáce         – architektura: Klingerová

                                                        – hlavní oltář: Velgáňová

 

15. 11.             kostel sv. Josefa (MS) – architektura: Vašíčková

                                                       – obrazy P. Brandla: Klimt

 

22. 11.             kostel sv. Mikuláše (MS) – Pašijový cyklus Karla Škréty: Vítězslava Faltysová

                                                          – kaple sv. Barbory (Kalvárie od K.Škréty): Šindlář

 

29. 11.             kostel sv. Františka Serafinského – architektura: Vojta Hýnar

6. 12.               kostel sv. Františka Serafinského – oltářní obrazy: Študlarová

                                                                      – fresky: Vokueva

13. 12.             kostel sv. Františka Serafinského – sochařská výzdoba: Andrea Doležalová

                       kostel sv. Salvátora (jezuitský) – výzdoba průčelí: Martina Kovářová

 

20. 12.             Národní galerie: Veronika Valtová, Savchenko

3. 1.                 Národní galerie: Kozlová, Popovická

10. 1.               lapidárium NM (bude upřesněno): Petr Adamec

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK