PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 - KBIB026
Anglický název: Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles 1
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Korekvizity : KJAZ022
Je korekvizitou pro: KBIB014
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
Předmět uvádí do studia novozákonního literárního druhu "evangelium" v jeho literárních a teologických aspektech (zejména v souvislosti s biografiemi helénistické doby; "synoptická otázka"; Redaktionskritik). Kromě detailního přehledu o Markově a Matoušově evangeliu se studentům předkládají systematické exkurzy o novozákonních podobenstvích, vyprávěních o zázracích a o "Ježíšově dětství". Jednotlivá témata jsou doplněna četbou vybraných úryvků řeckého textu a jejich exegezí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Osvojit si teoretickou i praktickou znalost literárního druhu "evangelium" v kontextu helénistických biografických žánrů: studovat literární aspekty novozákonních evangelií ("synoptická otázka") a zvládnout orientaci v Markově a Matoušově evangeliu a porozumět jim coby teologickým spisům zvěstného rázu.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (21.10.2019)

Základní

Brož, J.,  Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1, moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8418

Carson D. A. - Moo - D. J., Úvod do Nového zákona, Praha 2008

Pokorný P. - Heckel, U.,Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha 2013

Tichý L., Úvod do Nového zákona, Svitavy 2003

 

Rozšiřující

Aguirre Monasterio R. - Rodríguez Carmona A., Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 1992, (též v italském překladu)
Broer I., Einleitung in das Neue Testament, I, Würzburg 1998
Brown R.E., An Introduction to the New Testament, New York 1997
Harrington D.J., Evangelium podle Matouše, Sacra Pagina 1, Kostelní Vydří 2003
Làconi M. e coll., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Leumann (TO) 1994

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Přednášky kombinované s cvičením (čtení vybraných řeckých textů evangelíí a jejich exegeze).

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

1. Pojem "evangelium": významy řeckého slova euaggelion a slovesné formy, teologický obsah ve Starém zákoně, v Ježíšově působení, apoštolském kázání a cesta k literárnímu druhu "evangelium".

2. Tři etapy vznikání novozákonních evangelií (viz Dei Verbum 19). Jak se při jejich studiu uplatňuje literární kritika, kritika forem a redakční kritika?

3. Synoptická otázka a její řešení.

4. Úvod do evangelia podle Marka: literární struktura, přehled o obsahu, literární a teologické charakteristiky ("mesiášské tajemství"), otázka závěru evangelia, údaje o autorovi, adresátech, místě a době vzniku.

5. Novozákonní podobenství: terminologie, princip jejich působení, jejich tématika, jejich funkce Ježíšově postavení, jejich úloha v rané církvi a v psané formě evangelií.

6. Četba a exegeze Mk 12,1-12.

7. Vyprávění o zázracích: terminologie a typologie, hlavní charakteristiky jednotlivých typů zázraků, kde se vyskytují v Novém zákoně.

8. Četba a exegeze Mk 10,46-52.

9. Matoušovo evangelium: literární struktura, přehled o obsahu, literární a teologické charakteristiky, údaje o autorovi, adresátech, místě a době vzniku.

10. Výklad a Mt 1 - 2 a význam pro celé evangelium; otázka historičnosti uvedených událostí.


Texty v řečtině

Mk 1,1; 1,14-15; 10,46-52; 12,1-12.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Viz nastavené rekvizity; dobrá znalost biblické řečtiny pro čtení narativních textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK