PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2 - KBIB014
Anglický název: Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles 2
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Korekvizity : KBIB026
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
Předmět navazuje na KBIB005 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1. V tomto semestru se studenti seznámí s literárními charakteristikami a teologickými tématy Matoušova evangelia a Lukášova díla (evangelium a Skutky Apoštolů). Systematický úvod je doplněn četbou a exegezí vybraných úryvků na základě řeckého textu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Podrobnou exegezí si osvojit poselství Ježíšových blahoslavenství (Mt 5,1-12). Studovat Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jako typ raně křesťanského historického díla s misionářským zaměřením.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Základní

Brož, J., Studijní materiály

Pokorný P. - Heckel U., Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha 2013
Tichý L., Úvod do Nového zákona, Svitavy 2003

Rozšiřující

Harrington D. J., Evangelium podle Matouše, Sacra Pagina 1, Kostelní Vydří 2003

Johnson L. T., Evangelium podle Lukáše, Sacra Pagina 3, Kostelní Vydří 2005

Aguirre Monasterio R. - Rodríguez Carmona A., Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 1992, (též v italském překladu)
Broer I., Einleitung in das Neue Testament, I, Würzburg 1998
Brown R.E., An Introduction to the New Testament, New York 1997
Laconi M. e coll., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Leumann (TO) 1994

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Přednášky kombinované s cvičením (čtení vybraných řeckých textů evangelíí a Skutků a jejich exegeze).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (16.05.2016)

1) Evangelium podle Matouše: základní struktura a obsah, zaměření na 5 Ježíšových řečí, teologické akcenty.
2) Exegeze Mt 5,1-12.
3) Evangelium podle Lukáše: autor, adresáti, doba a místo vzniku, literární struktura a její teologické důsledky, prameny - jak Lk pracuje s Mk a s Q, Lukášova vlastní látka.
4) Evangelium o Ježíšově dětství v Lukášově podání (Lk 1 - 2).
5) Obsah a zvláštnosti Lukášových pašijí se zaměřením na Poslední večeři
6) Evangelní tradice o Ježíšově vzkříšení a Lk 24. Exegeze Lk 24,13-35.
7) Skutky apoštolů: struktura a obsah knihy, otázka pramenů, hlavní teologická témata a motivy.


Četba textů v řečtině: Mt 5,1-12; 28,16-20; Lk 1,1-4; Sk 1,8.

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (19.02.2018)

1) Literární a teologický úvod do Matoušova evangelia

2) Četba a exegeze Mt 5,1-12

3) Literární a teologický úvod do Lukášova evangelia

4) Kapitoly o Ježíšově dětství v Lk 1 - 2

5) Četba a exegeze podobenství o milujícím otci a dvou synech (Lk 15,11-32)

6) Systematický exkurz: Pašije v kanonických evangeliích

7) Systematický exkurz: Velikonoční události v kanonických evangeliích

8) Četba a exegeze Lk 24,13-35

9) Literární a teologický úvod do Skutků apoštolů

10) Četba a exegeze Sk 20,17-38

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Viz nastavené rekvizity; dobrá znalost biblické řečtiny pro čtení narativních textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK