PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Církve a náboženství v NMZ - JTM303
Anglický název: Churches and Religions in the German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM115, JMM640
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2022)
Tématem kursu je základní přehled církevních a náboženských dějin v německy mluvících zemích (Německo, alpské země) od 2. poloviny 19. do počátku 21. století, a to v širším evropském, resp. středoevropském kontextu. V úvodu budou probrány nejdůležitější terminologické problémy a věroučné charakteristiky jednotlivých církví a konfesních společenství, historické partie budou sledovat jak vnitřní vývoj jednotlivých církví v daném teritoriu, tak jejich společenské ukotvení v proměnách moderní éry. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. náboženské změně (religious change), charakterizované individualizací, sekularizací a novými formami náboženské socializace, a to i s ohledem na změněné postavení církví a náboženství v současnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2019)

Cílem předmětu je získání detailnějších znalostí o roli církví a náboženství v moderních společnostech německy mluvících zemí  základních informací o jejich dějinách (a to i pro německé obyvatelstvo českých zemí), věroučných rozdílech a mezináboženském dialogu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (12.02.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura:

SCHLIETER, Jens: Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Philipp Reclam jun.: Stuttgart 2010, 9-27, 137-179, 199-209, 223-268.

GROSSBÖLTING, Thomas: Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945. Vandenhoeck&Ruprecht: Göttingen 2013.

ROBBERS, Gerhard: Stát a církev ve Spolkové republice Německo. In: týž (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

POTZ, Richard: Stát a církev v Rakousku. In: Robbers, G. (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia: Praha 2002, 63-80.

LIEBMANN, Maximilian: Von der Dominanz der katholischen Kirche zu freien Kirchen im freien Staat. In:  Leeb, R. - Liebmann, M. - Scheibelreiter, G. - Tropper, Peter G. :  Geschichte des Christentums in Österreich . Ueberreuter:Wien , 361-456.


Další doporučená literatura ke studiu a pro práci v semináři

BESSIER, Gerhard: Kirche, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 56). Oldenbourg Verlag: München 2000.

SCHLIETER, Jens: Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann. Philipp Reclam jun.: Stuttgart 2010, 9-27, 137-179, 199-209, 223-268.

WALLMANN, Johannes: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 7.vyd. Mohr Sieberck: Tübingen 2012, 188-325.

DROBINSKI, Matthias-KELLER, Claudia: Glaubensrepublik Deutschland. Herder: Freiburg i. Br. 2011.

DROBINSKI, Matthias: Oh Gott, die Kirche. Versuch über das katholische Deutschland. Patmos: Düsseldorf 2008.

KAISEROVÁ, Kristina: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Ve Stráni: Úvaly u Prahy 2003.

KLAPETEK, Martin: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. CDK: Brno 2011.

KUNŠTÁT, Miroslav: K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu. In: Církevní dějiny, roč. 1 (2008), čís. 1, 12-35.

ŠEBEK, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu. CDK: Brno 2006.

ŠEBEK, Jaroslav: Die Beziehungen zwischen dem tschechischen und dem deutschen katholischen Milieu in der Zeit der Ersten Republik (1918-1938). In. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder  45 (2004), 430-453.

BENDEL, Rainer: Die katholische Kirche in Deutschland und die Vertriebenen. In: Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft 25 (2012), 86-118.

LEPP, Klaudia-NOWAK, Kurt (Hg.): Evangelische Kirche im geteilten Deutschland (1945-1989). Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2001.

BRENNER, Michael: Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart. Beck: München 2012.

TIBI, Bassam: Der Islam in Deutschland. Muslime in Deutschland. 2. vyd. DVA Stuttgart 2001.

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2022)

Kurs sestává z přednášek vyučujícícho a seminárních cvičení na předem zadané téma (se studentskými prezentacemi a dílčími otázkami ke strukturované diskusi).

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (12.02.2023)
Kurs je zakončen zkouškou. Klasifikace jednotlivých částí se řídí opatřením děkanky  17/2018, v české verzi: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018, resp. opatření děkanky 20/2019, viz https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019. Hodnocení předmětu tvoří dvě složky s danými vahami - prezentace v semináři a její písemná finalizace v podobě referátu (50%) a ústní zkouška (50%). Finalní podobu referátů je třeba též zadávat do Moodle. 
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (12.02.2023)

Program kursu:

1.       Základní charakteristika soudobého diskursu o náboženství a církvích v NMZ (pojmy, tradice, diskuse a kontroverze)

2.       Náboženský život Němců v českých zemích v 19. a 20. století. Význam náboženské problematiky pro česko-německé vztahy

3.       Německý katolicismus a jeho tradice. Pozice německého katolicismu ve světové katolické církvi a v ekumeně

4.       Německý protestantismus a jeho tradice. Pozice německého protestantismu v ekumeně

5.       Judaismus v současném Německu

6.       Islám v současném Německu

7.       Rakouský katolicismus, jeho tradice a perspektivy

8.       Menšinové křesťanské konfese, judaismus a islám v Rakousku

9.       Církve a náboženství ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku

10.     Vztah státu a církví/politiky a náboženství v NMZ jako celku (srovnání)

11.     Perspektivy náboženských transformací v Evropě s důrazem na německou jazykovou oblast

12.     Beseda s hostem

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (12.02.2023)

Pro účast v kursu je nutná alespoň pasivní znalost němčiny se schopností číst německou odbornou literaturu, i vzhledem k povinnosti přednést referát na dílčí téma kursu. V případě vážného zájmu je ovšem možno tento požadavek splnit - po dohodě s vyučujícím - i na základě literatury v jiných jazycích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK