PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám střední Evropy I - JTB009
Anglický název: Central European history seminar I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 192 (200)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Mgr. Ondřej Kukan
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JTB011
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (21.09.2023)
Předmět seminární formou probírá vybrané aspekty kurzu Dvě století střední Evropy I v období od přelomu 18. a 19. století do druhé světové války.
V zimním semestru 2022 jso vypsány tyto semináře:
Králová Kateřina: Židovská otázka do roku 1945 a holokaust ve střední Evropě
Jakimowicz-Pisarska Iwona: Refugees in East-Central Europe 1914-1950
Klípa Ondřej: Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945
Kocian Jiří: Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. století
Perutka Lukáš: Střední Evropa a transatlantické vazby do roku 1945
Šafařík Petr: Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945
Šafařík Petr: Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Cílem je naučit studenty ve vazbě na předmět Základy akademické práce procvičit znalosti i dovednosti, tj. rozvíjet prezentační schopnosti ústního i písemného projevu na konkrétní historické látce předmětu Dvě století střední Evropy I s přihlédnutím k pochopení významu zdrojů uz hlediska jejich primárního a sekundárního charakteru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech a-c
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o oddělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového období stanoveného harmonogramem školního roku.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány do Moodle, případně také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB009 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB009_safarik_referat (měnit se tedy bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu obsažen text referátu.Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy ukládejte a posílejte ve formátu doc nebo docx!!!

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Literatura je určena dle potřeby vedoucími příslušných seminářů - viz přílohy.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Všechny semináře probíhají v normálním prezenčním režimu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (21.09.2023)

Témata seminářů:

Králová Kateřina: Židovská otázka do roku 1945 a holokaust ve střední Evropě
Jakimowicz-Pisarska Iwona: Refugees in East-Central Europe 1914-1950
Klípa Ondřej: Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945
Kocian Jiří: Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. století
Perutka Lukáš: Střední Evropa a transatlantické vazby do roku 1945
Šafařík Petr: Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945
Šafařík Petr: Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK