PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Kurz SPSS a analýza dat - JSM512
Anglický název: SPSS and data analysis
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: úterý 9,30-10,50 hod., č. 3065
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JSM502
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Předmět je jednosemestrální. Vyučuje se v letním semestru. Předmět poskytuje relevantní poznatky z oblasti teorie a její aplikaci při řízení veřejné správy. Řeší aktuální problémy související s aplikací správní teorie ve výkonu veřejné správy. Připravuje studenty k výkonu veřejné správy z pozice analytiků veřejné politiky a sociální politiky. Předmět je ukončen písemným testem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Vzdělávací cíle:

1. poskytnout studentům relevantní informace o problematice teorie a praxe správní vědy a nástrojích účinného řízení a fungování veřejné správy.  

2. na praktických příkladech řešených interaktivní přednáškovou formou vést studenty k osvojení si klíčových praktických problémů účinného řízení veřejné správy.   

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Literatura

Základní:

Ochrana, F. – Půček, M. J. – Špaček, D: Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Výstup z projektu „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227).

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2012.

Ochrana, F. – Půček, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě (realizace Smart Administration v podmínkách ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2011.

Právní  předpisy:

Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

 Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020. Vládní dokument.

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění úprav.

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

 

Doporučená:

Ochrana, F. – Půček, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Pollit, Ch., Bouckaert, G.: Public Management Reform. A Comparative Analysis. Second  Edition. Oxford. University Press, 2004, 2010.

Pomahač, R.  a kol.  Veřejná správa. Praha:  C.H. Beck, 2013

Wright,G., Nemec, J. (eds.).: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Bratislava. NISPAcee, 2002.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Přednášky podle rozvrhu.

Samostatné studium  pramenů podle pokynů učitele se zpětnou vazbou na konzultacích a přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

 

Předmět obsahuje následující tematické okruhy (problémy):

-          Vztah veřejné politiky a veřejné správy

-          Správní věda, správní právo, správní politika

-          Vývoj teorií veřejné správy

-          Základní teoretické koncepty a přístupy k řízení veřejné správy

-          Veřejná moc a veřejná správa. Druhy veřejné správy. Vykonavatelé státní správy.

-          Územní samospráva

-          Správní řízení, správní kontrola

-          Zaměstnanci veřejné správy, zákon o státní službě

-          Etika ve veřejné správě. Korupce ve veřejné správě

-          Metody pro podporu efektivního a účinného výkonu veřejné správy (teorie a praktická aplikace)

-          Reforma veřejné správy. v ČR. Analýza stavu veřejné správy ČR z pohledu indikátorů vládnutí.

-          Hospodárnost, efektivnost a účelnost ve veřejné správě. Financování veřejné správy

-          Poskytování veřejné podpory ve veřejné správě. Veřejná podpora a pravidla EU. Veřejná podpora v ČR.

-          Zadávání veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě.

 

Ukončení předmětu:

Písemný test.

Písemný test má 10 otázek. Z toho je: 5 otázek výběrových („kroužkovacích“), 2 eseje, 3 procesní a funkční schémata, grafy. K úspěšnému zvládnutí testu je potřebné zvládnout základní literaturu, relevantní právní předpisy (viz složka „literatura“)  a další rozsah učiva upřesněný přednášejícím na přednáškách.

Výsledek zkoušky je hodnocen následovně:

Klasifikace je v souladu s „Opatřením děkanky č. 17/2018 – užívání klasifikace A - F na UK FSV“.

 

Hodnocení písmenem

Hodnocení slovně

Procentní vyjádření

Komentář

A

výborně - excellent

91 % a více

vynikající výkon pouze s drobnými chybami

B

výborně - excellent

81-90 %

nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami

C

velmi dobře - very good

71 – 80 %

celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

D

velmi dobře - very good

61 – 70 %

přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E

dobře - good

51 – 60 %

výkon splňuje minimální požadavky

F

neprospěl/a - fail"

0 – 50 %

je zapotřebí značné množství další práce

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK