PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář II - JSM503
Anglický název: Diploma Seminar II
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 25 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Moodle http://dl1.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Prerekvizity : JSM406, JSM502
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (21.09.2016)
Kurz Diplomový seminář II (dle nové akreditace kurz Psaní diplomové práce) navazuje na kurz Diplomový seminář (I). Kurz probíhá převážně distanční formou. Je zde preferován individuální přístup ke studentům v závěrečné etapě studia s ohledem na jejich odborné zaměření. Komunikace s vyučujícím probíhá, až na úvodní přednášku a závěrečnou obhajobu nanečisto, převážně prostřednictvím aplikace Moodle. V rámci kurzu mohou studenti využívat také individuální osobní konzultace s vyučující, případně je jim doporučen další expert/i s ohledem na studovanou oblast. V aplikaci Moodle mají studenti k dispozici elektronickou knihovnu a mohou si v rámci kurzu zapůjčit diktafon.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (21.09.2016)

Primárním cílem kurzu je, aby studenti napsali, odevzdali a obhájili diplomovou práci. Kurz je zároveň povede k tomu, aby si při zpracovávání diplomové práce prohloubili znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu a jako absolventi oboru byli v praxi (zejména ve veřejné správě a neziskovém sektoru) schopni samostatně realizovat své vlastní výzkumné projekty, navrhovat řešení problémů a prezentovat výsledky své práce. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (21.09.2016)

 

Povinná studijní literatura je stanovena vedoucím práce dle zaměření diplomové práce.

Doporučená literatura:

BUI, Y.N. How to Write a Master's Thesis. SAGE Publication, Inc., 2014, ISBN 978-1-4522-0351-5

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci [online]. V Olomouci: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

MAJCHRZAK, A., MARKUS, M.L.  Methods for Policy Research: Taking Socially Responsible Action. Applied Social Research Methods. SAGE Publications, Inc, 2014

OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (12.09.2018)

Sylabus platný pro ZS-2017-2018 Bude upřesněno poslední týden září, studenti budou informováni e-mailem

Obsah kurzu

Studenti pracují převážně individuálně. V rámci kurzu budou mít jedno společné setkání na počátku semestru a obhajobu "nanečisto" s vyučujícím a konzultantem ke konci semestru. V průběhu semestru budou v kontaktu s garantkou kurzu  skrze elektronický systém Moodle, přes e-mail a případně mohou využít individuální konzultace s garantkou každé druhé úterý od 14:30 do 15:50 (po předchozí domluvě).

V rámci kurzu si studenti na začátku stanoví harmonogram práce a v souladu s ním pak budou provádět rešerše a analýzy, realizovat empirické šetření, propracovávat strukturu kapitol diplomové práce na jejichž konci by měla být práce hotová. V rámci kurzu si studenti na konci semestru vytvoří ppt prezentaci výsledků diplomové práce k obhajobě. 

Pro zápočet v je podmínkou mít souhlas školitele s udělením zápočtu do termínu kontroly studijních povinností. Školitel práce svým souhlasem potvrzuje, že student na práci průběžně pracoval dle plánu, konzultoval a práci je schopen v termínu odevzdat. Pokud student nebude stíhat odevzdat diplomovou práci, musí mít pro splnění kurzu potvrzení školitele, že má napsánu její podstatnou část a stanoven časový plán dokončení.  Garant kurzu tedy uděluje zápočet na základě vyjádření školitele diplomové práce nejpozději do termínu splnění studijních povinností !!!!

 

Harmonogram kurzu v letním semestru 2018

27.2. 2018 -Úvodní schůzka (14:00 - 15:00 v místnosti číslo 2019 Jinonice) - Představení kurzu 

•V termínu od začátku semestru do 9.3. -uskutečnění jedné schůzky skonzultantem práce (přinejmenším prodiskutování plánu práce)

•V termínu do 30.3. -další schůzka s konzultantem (doporučena diskuse nad průběhem psaní práce a nad realizací empirického šetření)

•11.5. 2018 nejpozději - odevzdání diplomové práce ! Ti, co půjdou ke státnicím v září, tak odevzdávají do 31.7. O rozhodnutí jít k SZZ až v řáří je nutno garanta kurzu včas informovat. 

Do termínu splnění studijních povinností dodat (přeposlat) souhlas konzultanta s udělením zápočtu!!!! 

 •V termínech od 1.6. - 8.6.   - nepovinné prezentace diplomové práce "nanečisto" s konzultantem, ostatními kolegy a s garantkou kurzu (harmonogram prezentací bude rozeslán garantkou do 28.5. 2018).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK