PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současné empirické výzkumy v ČR - JSB132
Anglický název: Contemporary Empirical Researches in Czech Republic
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 8
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Přednášející je vždy uveden u příslušné přednášky.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: Mgr. Jarmila Pilecká
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Prerekvizity : JSB529
Anotace
Poslední úprava: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (21.09.2021)
Přednášející je vždy uveden u příslušné přednášky.
Garant předmětu: doc. Milan Tuček
Kontakt na Median: jarmila.pilecká@median.cz
místo: Nové Butovice, Pekařská 16, učebna 105, v případě distanční výuky budou přednášky probíhat přes aplikaci Google Meet, což bylo domluveno na první přednášce. Pokud budou nějaké obtíže, přejdeme na aplikaci Zoom, kterou používá Median, linky pro připojení na jednotlivé přednášky budou k dispozici v IS a na webových stránkách kurzu.

čas: 14:00-15:20

Termín: ZS 2021-2022

první přednáška bude prezenční
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Vojanová (07.10.2020)

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s aktuálními postupy ve výzkumu veřejného mínění a médií. V sérii deseti přednášek budou studenti seznámeni nejen s metodami a technikami, které jsou v rámci výzkumné praxe využívány, ale uvidí tyto nástroje zasazeny do kontextu výzkumů, které agentura MEDIAN řeší.  

 

Kurz se zaměří jak na moderní postupy ve výzkumu, tak na využívané analýzy i. Studenti budou aktivně zapojeni do výuky, aby znalosti prakticky využívali. 

 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jana Vojanová (07.10.2020)

Předpokládá se alespoň 70% účast na přednáškách i seminářích, tj. minimálně 7 z 10 vyučovaných hodin.  Při docházce 50 % a méně bude mít student automaticky nesplněno.  

V případě nemoci je nutno domluvit s vyučujícími individuální doplnění látky.  Důraz je kladen na aktivní participaci studentů -  zapojení  do diskuse a zadaných cvičení a na samostatnou přípravu před nimi. 

 

Podmínkou pro ukončení kurzu: 

 • Odevzdání alespoň 3 dílčích úkolů z přednášek v průběhu semestru (libovolná tři dle preferencí studenta), úkoly budou zadány vždy na přednášce příslušným přednášejícím

 • Odevzdání závěrečné práce na jedno z vypsaných témat (budou sdělena v průběhu kurzu)

 

 1. HODNOCENÍ

Hodnocení z kurzu bude uděleno na základě aktivní účasti na přednáškách, úspěšném odevzdání závěrečné práce a vypracování 3 dílčích úkolů. Výsledná známka bude sestavena podle následujících kritérií hodnocení:

 1. Aktivní účast na přednáškách a seminářích: 25%

 2. Dílčí úkoly v průběhu semestru: 30 %

 3. Semestrální práce: 45 %

 

Literatura
Poslední úprava: Jana Vojanová (07.10.2020)

Vyplyne vždy z přednášky.

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Vojanová (07.10.2020)

Výuka probíhá formou spojených přednášek, které se uskuteční jednou týdně. Studenti budou aktivně zapojeni do průběhu přednášky, každé z témat bude doplněno praktickou částí, kde budou diskutovat o problému či si prakticky zkoušet získané znalosti. Z každé přednášky budou studenti dostávat dílčí úkoly. 

Prezentace z přednášek a další základní informace s Vámi budeme sdílet na http://showme.median.cz/JSB131/.   

 
Sylabus
Poslední úprava: Jana Vojanová (07.10.2020)
 1. 5.10. 

Úvodní informace ke kurzu – představení přednášejících

Výzkumy sociální struktury, stratifikace a mobility – Milan Tuček

https://meet.google.com/usx-jnuk-qvb

Přehled metodiky rozsáhlých reprezentativních výzkumů sociální struktury a mobility 1967 – 2006. Půjde o klíčová empirická šetření, která ilustrují vývoj sociologického terénního výzkumu před a po roce 1989 v ČR. Zmíněny budou i významné mezinárodní projekty (ISSP, EVS). 

 

 1. 12. 10. Mediální měny (PEM, MP, RP, NM, MML-TGI, adMeter), jejich metodika – Vladimír Kožíšek

https://us02web.zoom.us/j/85833497820?pwd=TVR0aXA0QjdER24xNmsrVHYxZ3QyUT09

Představíme metodiku a její vývoj u nejrozsáhlejších (co do počtu respondentů) mediálních výzkumů v ČR. Ukážeme si výsledky čtenosti tiskových médií a poslech rozhlasových stanic. Řekneme si o procesech důležitých pro vznik a údržbu panelových výzkumů, především pokud je panel určený pro mediální měření. Zamyslíme se nad možnostmi měření sledovanosti Internetu.

 

 1. 19.10. Pohled na českého spotřebitele (MML-TGI a na co se používá) – Vladimír Kožíšek

https://us02web.zoom.us/j/87347936672?pwd=TVhPTFN1NUlGT0I5OHVlZWdxcGFhdz09

Představení unikátního, komplexního a dlouhodobého datového zdroje k analýze české (slovenské) populace. Robustní výzkum s ročním vzorkem 15.000 respondentů umožňuje nespočet vhledů na životní styl, hodnoty, spotřební i mediální chování. Ukázky příkladů využití v praxi i praktické procvičení práce s výstupy.

 

 1. 26.10. Plýtvání potravinami jako téma sociálně-vědního výzkumu Jarmila Pilecká

https://us02web.zoom.us/j/87032369846?pwd=L09IU0MwdjVuMUFaZnN5Sy9sNndHQT09 

Kolik se vyhodí potravin a kde nejvíce? Jak lze k měření vyhazování potravin přistupovat? Podíváme se na aktuální výzkumy v ČR a zahraničí na toto téma a shrneme si možné přístupy, jejich limity a výstupy. Jedním z komunikovaných výzkumů bude i projekt RedPot, který se zaměřuje na vyhazování potravin ve veřejném stravování.

 

 1. 2.11. Tvorba segmentací, společenských typologií, datové fúze – Matěj Ehrlich

V přednášce se zaměříme na to, jak pomocí nejčastěji používaných segmentačních technik tvořit společenské typologie a jak vzniklé segmenty následně využít. Důraz bude kladen především na technickou stránku věci, tedy na vysvětlení jak jednotlivé metody fungují a jaké mají limity. Krátce se rovněž dotkneme problematiky datových fúzí a klasifikačních metod založených na bázi strojového učení.

 

 1. 9.11. Změny volebního chování a volební volatilita – Arnošt Mertlík

Kdyby volby vycházely pořád stejně, nebylo by na nich co zkoumat. Změny volebního chování jsou však díky svobodným volbám přirozeným jevem, a proto je můžeme hlouběji analyzovat. Jaké změny to můžou být? Jak je můžeme měřit? A jak chápeme koncept „volební volatility“? V přednášce se podíváme na to, jaké jsou přístupy ve zkoumání dynamiky volebního chování a jak tuto dynamiku můžeme sociologicky rozebrat. Na volbách do Evropského parlamentu si pak ukážeme, jak voliči měnili své volební chování a jaké je k tomu mohli vést příčiny.

 

 1. 23.11. Volební chování a politika – Jarda Horníček

Je česká společnost opravdu rozdělena na dva nesmiřitelné tábory? Jaký typ voličů v současné době oslovují nejsilnější strany české politické scény? Lehké povídání o tom, co všechno jsme schopni vyčíst z dat o volebním chování a politických názorech občanů České republiky. Ukázka metod strojového učení na reálných studiích a rozbor jejich výsledků.

 

 1. 30.11. Vliv masmédií na českou společnost – JosefFišer 

„Média nám neříkají, co si máme myslet, ale úspěšně nám vnucují, o čem máme přemýšlet.“ (Cohen, 1963). Přednáška se zaměří na uvedení studentů do jedné z klíčových teorií výzkumu médií -  Agenda-setting I. a II. stupně, která vymezuje interakci médií a veřejného mínění. Zde jsou média chápána jako mechanismus, který má schopnost nastolovat veřejně důležitá témata – tedy nastolovat agendu. Druhý stupeň teorie potom míří k vlivu na to, jak bude příjemce o nastolených tématech přemýšlet. Přednáška se tematicky dotkne i témat jako je priming a gatekeeping. 

 

 1. 7.12. Přímá měření médií, efektivita reklamy apod. (adMeter) – Josef Fišer

Hlavním obsahem interaktivní přednášky bude diskuse dostupných a užívaných technologií a metodologií pro pasivní měření jednotlivých mediatypů i crossmediální řešení. Zaměříme se na výstupy a analýzy dat z přímého měření pro programové účely médií i plánování a vyhodnocování reklamních kampaní mediálních agentur a koncových klientů. Diskuse se zaměří na měření expozice kampaní i výkonových cílů kampaní a jejich optimalizaci (atribuční modelování). Dotkneme se big-datových projektů v rámci Data Management Platforem mediálních agentur a propojování mediálních dat pomocí datových fúzí či jiných statisticko-matematických modelů. Součásti přednášky bude nejen komerční užití, ale i sociálně-politické využití dat z přímého měření. 

 

 1. 14.12. Mediální plánování, optimalizace reklamních investic, SW nástroje – Richard Beneš

V přednášce se studenti seznámí s principy přípravy mediálních plánů a strategií, jakým způsobem se v praxi využívají mediální měny pro plánování a optimalizaci vynaložených investic do reklamních kampaní. Nedílnou součástí bude i praktická ukázka softwarových nástrojů používaných v procesu plánování. Závěrem se blíže podíváme na aktuální trendy a blízkou budoucnost v přípravě mediálních kampaní.

 

 1. 21.12. Milan Tuček Velké mezinárodní projekty akademické sociologie (Evropský výzkum hodnot, ISSP) a pro sociologii důležité výzkumy ČSÚ (Výběrové šetření pracovních sil, Informační systém o průměrných výdělcích, EUSILC  životní podmínky domácností).

  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK