PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Velké empirické výzkumy ČR - JSB131
Anglický název: Grand Empirical Researchs in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Zástupným kurzem za kurz Velké empirické výzkumy v ČR je nový kurz JSB132 Současné empirické výzkumy v ČR. Kurz je přidán do všech studijních plánů
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: Mgr. Jarmila Pilecká
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Neslučitelnost : JSB132
Prerekvizity : JSB529
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jana Vojanová (03.10.2022)
Přednášející je vždy uveden u příslušné přednášky.
Garant předmětu: doc. Milan Tuček
místo: Pekařská 16, 158 00 Praha 5-Nové Butovice, přednášky Medianu budou probíhat distančně

čas: 14:00-15:20
Termín: ZS 2022-2023

Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Vojanová (03.10.2022)

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s aktuálními postupy ve výzkumu veřejného mínění a médií. V sérii deseti přednášek budou studenti seznámeni nejen s metodami a technikami,
které jsou v rámci výzkumné praxe využívány, ale uvidí tyto nástroje zasazeny do kontextu výzkumů, které agentura MEDIAN řeší.
Kurz se zaměří jak na moderní postupy ve výzkumu, tak na využívané analýzy i. Studenti budou aktivně zapojeni do výuky, aby znalosti prakticky využívali.

Literatura
Poslední úprava: Jana Vojanová (03.10.2022)

Vyplyne vždy z přednášky.

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Vojanová (03.10.2022)

Výuka probíhá formou spojených přednášek, které se uskuteční jednou týdně. Studenti
budou aktivně zapojeni do průběhu přednášky, každé z témat bude doplněno praktickou
částí, kde budou diskutovat o problému či si prakticky zkoušet získané znalosti. Z každé
přednášky budou studenti dostávat dílčí úkoly.
Prezentace z přednášek a další základní informace s Vámi budeme sdílet na
http://showme.median.cz/JSB131/.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jana Vojanová (03.10.2022)

Předpokládá se alespoň 70% účast na přednáškách i seminářích a aktivní přístup k výuce
(zapojování do diskusí v hodinách, plnění úkolů atp.).
V případě nemoci je nutno domluvit s vyučujícími individuální doplnění látky. Důraz je kladen
na aktivní participaci studentů - zapojení do diskuse a zadaných cvičení a na samostatnou
přípravu před nimi.

Podmínkou pro ukončení kurzu:
- Odevzdání alespoň 3 dílčích úkolů z přednášek v průběhu semestru (libovolné tři dle
preferencí studenta), úkoly budou zadány vždy na přednášce příslušným přednášejícím,
úkoly je možné odevzdávat v průběhu semestru i na jeho konci, nicméně preferujeme
odevzdání vždy po proběhlé přednášce (pokud se rozhodnete úkol vypracovat)
- Odevzdání závěrečné práce na jedno z vypsaných témat (budou sdělena v průběhu
kurzu)

 HODNOCENÍ
Hodnocení z kurzu bude uděleno na základě aktivní účasti na přednáškách, úspěšném
odevzdání závěrečné práce a vypracování 3 dílčích úkolů. Výsledná známka bude sestavena
podle následujících kritérií hodnocení:
A. Dílčí úkoly v průběhu semestru: 30 %
B. Semestrální práce: 70 %

Sylabus
Poslední úprava: Jana Vojanová (03.10.2022)

1.3. 10. Úvodní informace ke kurzu – představení přednášejících
Výzkumy sociální struktury, stratifikace a mobility – Milan Tuček
Přehled metodiky rozsáhlých reprezentativních výzkumů sociální struktury a mobility 1967 –
2006. Půjde o klíčová empirická šetření, která ilustrují vývoj sociologického terénního
výzkumu před a po roce 1989 v ČR. Zmíněny budou i významné mezinárodní projekty (ISSP,
EVS).


2. 10. 10. - Milan Tuček


3. 17. 10. Výzkum volebních preferencí - Přemysl Čech
Přednáška nabídne vhled do přípravy volebních výzkumů. Zaměří se na aktuální volební
preference občanů České republiky a nabídne i vhled do trendů v preferencích od posledních
voleb do Poslanecké sněmovny.


4. 24.10. Pohled na českého spotřebitele (MML-TGI a na co se používá) – Linda Kostková


5. Představení unikátního, komplexního a dlouhodobého datového zdroje k analýze české
(slovenské) populace. Robustní výzkum s ročním vzorkem 15.000 respondentů umožňuje
nespočet vhledů na životní styl, hodnoty, spotřební i mediální chování. Ukázky příkladů
využití v praxi i praktické procvičení práce s výstupy.


6. 31.10. Mediální měny (PEM, MP, RP, NM, MML-TGI, adMeter), jejich metodika – Vladimír
Kožíšek
Představíme metodiku a její vývoj u nejrozsáhlejších (co do počtu respondentů) mediálních
výzkumů v ČR. Ukážeme si výsledky čtenosti tiskových médií a poslech rozhlasových stanic.
Řekneme si o procesech důležitých pro vznik a údržbu panelových výzkumů, především
pokud je panel určený pro mediální měření. Zamyslíme se nad možnostmi měření
sledovanosti Internetu.


7. 7.11. Plýtvání potravinami jako téma sociálně-vědního výzkumu Jarmila Pilecká

Kolik se vyhodí potravin a kde nejvíce? Jak lze k měření vyhazování potravin přistupovat?
Podíváme se na aktuální výzkumy v ČR a zahraničí na toto téma a shrneme si možné přístupy,
jejich limity a výstupy. Jedním z komunikovaných výzkumů bude i projekt RedPot, který se
zaměřuje na vyhazování potravin ve veřejném stravování.


8. 14. 11. Zelená transformace ekonomiky: Evropská zelená dohoda očima českých
zaměstnanců a zaměstnavatelů - Martina Veverková
Jak se čeští zaměstnanci staví k řešení klimatické změny? Znají principy Evropské zelené
dohody a podporují její cíle? A obávají se některých jejích důsledků? Jak se v postojích liší
různé skupiny zaměstnanců? Kdo a jak má v průběhu zelené transformace chránit práva a
zájmy zaměstnanců? A jak se k této problematice staví zaměstnavatelé? Tyto otázky jsme
zkoumali ve výzkumu pro Českomoravskou konferenci odborových svazů, jehož výsledky
během přednášky představíme. Prodiskutujeme také, jaké jsou jeho přednosti a limity.


9. 21.11. Postoje ke svobodě a nezávislosti médií – Jarmila Pilecká
Přednáška představí závěry mezinárodního výzkumu, zaměřeného na svobodu a nezávislost
médií, který byl realizován v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Podíváme
se nejen na postoje respondentů z jednotlivých zemí, ale i na srovnání napříč zkoumanými
lokalitami.


10. 28.11. Volební chování a politika – Ivan Cuker
Je česká společnost opravdu rozdělena na dva nesmiřitelné tábory? Jaký typ voličů v
současné době oslovují nejsilnější strany české politické scény? Lehké povídání o tom, co
všechno jsme schopni vyčíst z dat o volebním chování a politických názorech občanů České
republiky. Ukázka metod strojového učení na reálných studiích a rozbor jejich výsledků.


11. 5.12. Vliv masmédií na českou společnost – Josef Fišer
„Média nám neříkají, co si máme myslet, ale úspěšně nám vnucují, o čem máme přemýšlet.“
(Cohen, 1963). Přednáška se zaměří na uvedení studentů do jedné z klíčových teorií výzkumu
médií - Agenda-setting I. a II. stupně, která vymezuje interakci médií a veřejného mínění. Zde
jsou média chápána jako mechanismus, který má schopnost nastolovat veřejně důležitá
témata – tedy nastolovat agendu. Druhý stupeň teorie potom míří k vlivu na to, jak bude
příjemce o nastolených tématech přemýšlet. Přednáška se tematicky dotkne i témat jako je
priming a gatekeeping.


12. 12.12. Panelové dotazníkové šetření a měření mediální expozice respondentů ve volbách do
Poslanecké sněmovny – Jakub Mikulka
Cílem tohoto projektu bylo zkoumat stranickou soutěž a politickou komunikaci v průběhu
volební kampaně při sněmovních volbách v roce 2021 a jejich vliv na volební chování. Projekt
reflektuje rostoucí význam témat a stranických lídrů ve volební soutěži. Proto využívá teorii
vytěžení témat nejen k popisu soutěže mezi stranami, ale i jako jedno z možných vysvětlení
individuálního volebního chování. Zároveň se projekt zaměřuje na hodnocení schopností a
charakteristik lídrů a jednotlivých kandidátů. Měření mediální expozice umožní zkoumat
přímý vliv volební kampaně. Median na přednášce představí první zcela unikátní předběžné

výsledky projektu realizovaném na panelu crossmediálního měření adMeter, včetně vlivu

médií a předvolebních kampaní na výsledky voleb.


13. 19.12. Mediální plánování, optimalizace reklamních investic, SW nástroje – Richard Beneš
V přednášce se studenti seznámí s principy přípravy mediálních plánů a strategií, jakým
způsobem se v praxi využívají mediální měny pro plánování a optimalizaci vynaložených
investic do reklamních kampaní. Nedílnou součástí bude i praktická ukázka softwarových
nástrojů používaných v procesu plánování. Závěrem se blíže podíváme na aktuální trendy a
blízkou budoucnost v přípravě mediálních kampaní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK