PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociální antropologie - JSB051
Anglický název: Introduction to Social Antropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Neslučitelnost : JSB596
Je neslučitelnost pro: JSB596
Je prerekvizitou pro: JSB503, JSB500, JSB110, JSB505, JSB311, JSB032, JSB506
Ve slož. prerekvizitě: JSB502
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (03.11.2018)
Kurs kombinující přednášku se seminářem poskytne přehled o antropologii jako vědě o člověku. Pozornost bude věnována jak základním paradigmatům antropologie, tak i příbuzných věd.

Podmínky absolvování:
V polovině kurzu ke konci listopadu se bude v průběhu výuky psát test z povinné literatury. Jeho absolvování (čili správné zodpovězení 70% otázek) je podmínkou k přistoupení k závěrečné zkoušce. V případě, že první test studující neabsolvují, mohou jej plnit v náhradním termínu na konci semestru, ten však již bude obsahovat veškernou povinnou literaturu.
Písemná zkouška na konci semestru se bude vztahovat k tématům přednášek a k literatuře.

Klasifikace:
100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F (nesplnil/a podmínky kurzu)
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (15.10.2021)

Semináře

Požadavky a hodnocení:

➔    Účast na seminářích je povinná (max. 2 omluvené absence). Omluvení ze semináře musí být vyučujícímu zasláno na email nejméně 24 hodin před konáním semináře. V případě více než dvou absencí nebo při neomluvené absenci - bude řešeno individuálně vedoucím semináře. Během semestrálního kurzu je na seminářích vedena docházka.

➔    Četba seminárních textů je povinná - před prvním seminářem budou studenti v rámci četby rozřazeni do dvou skupin A) a B), podle nichž budete číst jednotlivé texty (viz níže). Aktivní participace na semináři znamená, že bude student/ka detailně seznámen se zadanými texty, a dokáže je srozumitelně představit a podrobněji o nich referovat.

➔    Znalost povinné četby bude prokázaná formou shrnutí a v aktivní participaci na semináři: shrnutí zašle student/ka vždy nejpozději do neděle 12:00 předchozího týdne před konáním příslušného semináře. V moodle k tomu bude vytvořena složka pro odevzdání s časovým deadlinem. Písemné shrnutí by mělo být ideálně velmi stručné, ale výstižné a nepřesáhněte 150 slov. Následně napište komentář k textu o min. 150 slovech. V komentáři zkuste zaujmout kritickou perspektivu. Výsledkem má být odevzdané písemné shrnutí s kritickým komentářem o min. 300 slovech. Student/ka prokáže znalost povinné literatury nejen odevzdáním vypracovaného shrnutí se všemi požadovanými náležitostmi, ale rovněž i aktivní účastí (představení textu, debata) v rámci výuky semináře, za což může získat za každé setkání na semináři až 10 bodů.

Při nedodržení těchto náležitostí shrnutí nemusí být akceptováno:

✔  Frazeologie odevzdávaného souboru se shnrutím: USA-shrnuti-cisloseminare-prijmenistudenta

✔  Záhlaví textu obsahuje jméno a příjmení studenta, osobní číslo, název předmětu a bibliografický údaj textu.

✔  Shrnutí je odevzdáno v editovatelném textovém formátu (doc, docx apod.).

✔  Vyučující si vyhrazuje právo vrátit shrnutí k přepracování, případně jej na podruhé zamítnout jako nevyhovující.

 

 Midterm assignment za 20 bodů.

Final assignment:

Zadání: vyberte si jedno z témat, a tomu se věnujte; napište krátkou etnografickou práci se všemi náležitostmi akademického textu. Témata na výběr jou následující:
1)    Rodina; Jaké jsou proměny rodiny a příbuzenství v Evropě. Napište základní charakteristiku evropské rodiny, v čem je evropská rodina specifická, jak byste charakterizovali rodinu v Česku a jak si myslíte, že bude vypadat vývoj v dalších letech. Tvrzení podložte empirickými daty.
2)    Inspirujte se textem M. Mausse, a napište o technikách těla, které jste vy nebo vaši respondenti získali v karanténě při koronavirové krizi. Analyzujte změny oproti předchozímu stavu, reflektujte jejich dopady. Svá tvrzeni doložte reflexivní autoetnografií, nebo rozhovorech s druhými.
3)    Na základě teoretického poznání o darech a jejich roli a funkci ve společenském systému analyzujte situaci Vánoc se zaměřením na darování. Jak pozorujete rituál předávání darů? Jak darované předměty vstupují do dalších společenských sfér a ovlivňují vztahy mezi dárcem a obdarovaným? Inspirujte se M. Maussovým pojmem totálního závazku, analyzujte jej. Tvrzení podložte etnografickým pozorováním, nebo rozhovory s respondent
4)    Na základě textu V. Turnera se pokuste nalézt ve svém okolí nějaký příklad communitas. Soustřeďte se na argumentaci na základě literatury, popisujte shodné znaky s těmi, které popisuje Turner (rovnostářská skupina bez hierarchie, ztráta důležitosti sociálních rolí zastávaných mimo komunitu, ...). Tvrzení doložte pozorováním, autoetnografickou zkušeností nebo rozhovory.
5)    Kdo je Homo academicus? Jak reflektuje mocenskou strukturu v akademickém prostředí, do kterého jste právě vstoupili? Inspirujte se publikacemi od Bourdieuho a dalších, analyzujte symbolický kapitál, který se projevuje v akademickém prostředí. Nalézáme speciální podoby diskurzů?

Povinné Parametry:
- 7000-7500 znaků s mezerami (bez seznamu literatury)
- nejméně 5 RELEVANTNÍCH zdrojů citovaných v textu a uvedených v seznamu literatury
- správné citace (ISO 690)
- struktura akademického textu (všechny následující náležitosti: abstrakt-úvod-teorie-metodologie-diskuse/analýza-závěr-literatura)

Deadliny a odevzdávání:
Máte tři termíny 11. 1., 25. 1. a 1. 2.
- 11. 1. – Pokud si vyberete tento termín, máte ještě dvě možnosti na přepsání (opravení) textu
- 25. 1. – jedna možnost přepsání
- 1.2. – rovnou!


Maximální počet bodů za Final Assignment 70 bodů

Za aktivní přístup během semestru 10 bodů.

Klasifikace:
100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0:  F (nesplnil/a podmínky kurzu)

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (01.10.2019)

Povinná literatura:

Robert F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, nakl. Slon 1998. ISBN 80-85850-53-2.

Thomas Hylland Eriksen: Small Places and Large Issues. Eriksen. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London: Pluto Press 2015.

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008.

 

Doporučená literatura:

Barley, Nigel: Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty. Kutná hora, nakl. Tichá Byzanc 2010. ISBN 978-80-86359-19-9.

Copans, Jean: Základy antropologie a etnologie. Praha 2001;

Lévi-Strauss, Claude: Smutné tropy. Praha 1966 (a další vydání);

Novotný, Vojtěch: Papuánské (polo)pravdy. Praha 2010.

Ettore Biocca. Sama mezi Indiány. Praha 1972.

Miller, Barbara a Bernard Wood. Anthropology. Pearson Education, Boston, U.S. 2006

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (15.10.2021)

Harmonogram přednášek a povinná literatura

 

1.      Antropologie jako věda o člověku; základní směry oboru - tj. biologická, sociální, kulturní a lingvistická.

Literatura: 

Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: Úvod, str. 11 - 20

 

2.    Metodologie: Co je etnografie a etnologie z antropologického hlediska, antropologie a její vztah k dalším vědním disciplínám (historie, sociologie). Univerzalismus a partikularismus.

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 3. kapitola

Bronislaw Malinowski: Argonauti západního pacifiku. 1. kapitola (str. 1 - 26)

 

3.    Rodina, příbuzenství

Literatura: 

 

Jaroslav Skupnik: Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a Rodina v kulturně antropologické perspektviě. Slon, 2010. 3. Kapitola: Jazyk, příbuzenství a základní koncepty (str. 50–73)

Další doporučené

(Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 7. - 8. kapitola.)

(Murphy: Úvod do kulturní antropologie. Praha: Slon: str. 73 - 122.)

 

4.    Gender a moc

Literatura: 

Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 9. kapitola

Sherry Ortner: Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? 1974.

 

5.    Jazyk a společnost

Literatura:

Zdeněk Salzmann: Úvod do lingvistické antropologie, kapitola 6: s. 12 - 18 a s. 93 - 107

Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie. Praha, Portál 2008, 12. kapitola.

 

film: Arrival 2016 (Příchozí)

 

6. Ekonomická antropologie

Literatura:

 

Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 12. kapitola

 

Marcel Mauss, Esej o daru. Praha: Slon – úvod + kapitola 1.

 

 

 

Midterm test

 

7. Etnicita a identita

Literatura: 

Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 17. - 18. kapitola

Ernest Rennan: Co je národ? In: Hroch M., Pohledy na národ a nacionalismus.

 

 

 

8. Teritorialita – globalizace, lokalizace, glokalizace

 

Literatura:

Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 19. kapitola

Max Gluckman, Sociální organizace moderního Zululandu (s.539 - 571).

 

 

 

9    Náboženství a rituál

 

Literatura: 

Thomas Hylland Eriksen: Sociální  a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 14. kapitola

 

Victor Turner: Průběh ritálů, Computer Press, Brno. 2004. 3. kapitola: Liminalita a communitas (str. 95-127)

 

Doplňující:

(Daniele Hervieu-Léger: Pohřební rituál pozdní modernity (http://www.biograf.org.ezproxy.is.cuni.cz/clanek.html?id=579)

 

film Vidíš, Praha! (http://mystreetfilms.cz/cs/video/vidis-praha-0)

 

11.    Tělo a tělesnost 

Literatura:

Marcel Mauss: Techniques of the body (str. 70-76)

 

Doplňující:

(Robert Murphy: Ulčené tělo, 1. kapitola (str. 17-35))

 

Sylabus seminářů:

Jednotlivé semináře:

1)    Antropologie jako nauka o člověku; základní směry (kulturní, sociální, biologická, lingvistická). Metodologie: Co je etnologie a etnografie.

 • Povinná četba: Bronislaw Malinowski: Argonauti západního Pacifiku. 1. kapitola (str. 1-26)
 • Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: úvod a 3. kapitola

 

2)    Rodina příbuzenství, gender a moc

 • Povinná četba:  Sherry Ortner: Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? 1974. (str. 91-113).
 • Jaroslav Skupnik: Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a Rodina v kulturně antropologické perspektivě. Slon, 2010. 3. Kapitola: Jazyk, příbuzenství a základní koncepty (str. 50–73).

 • Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 7. + 9. kapitola

 

3)    Jazyk a společnost, Ekonomická antorpologie

 • Povinná četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 12. kapitola
 • Marcel Mauss, Esej o daru. Praha: Slon – úvod + kapitola

⮚     K přípravě na seminář rovněž povinnost shlédnout film: Arrival (2016), což platí pro obě dvě skupiny

4)    Etnicita, identita. Teritorializace (globalizace, lokalizace glokalizace)

 • Povinná četba: 
 • Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 19. kapitola
 • Max Glckman: Sociální organizace moderního Zululandu, (str. 539-571)
 • Ernest Rennan: Co je to národ? V čítance textů „Pohledy na národ a nacionalismus“, ed. Miroslav Hroch. 2003. (str. 24-35)

 5)    Rituál, tělo a tělesnost

 • Povinná četba: Marcel Mauss: Techniques of the body. 1972. Chapter 1 (str. 70-76)
 • Victor Turner: Průběh ritálů, Computer Press, Brno. 2004. 3. kapitola: Liminalita a communitas (str. 95-127)
 • Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 14. kapitola

6)    Politika a moc

 • Povinná četba: Michel Foucault: Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin 2000. Část 1 (kapitola 1, s. 33-66)

 • Doporučená četba: Thomas Hylland Eriksen: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008: 11. kapitola

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK