PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do vzdělávací politiky - JSB039
Anglický název: The Introduction to Educational Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Vyučující: Bc. Natálie Kopecká
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Bc. Daniel Saifrt
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JSB524
Je záměnnost pro: JSM606
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (30.01.2023)
Kurz seznamuje studující se základy vzdělávací politiky jako interdisciplinárního výzkumného oboru. Studujícím bude představen základní pojmový aparát tohoto oboru i přístupy, kterými je možno vzdělávací politiku analyzovat a kriticky o ní diskutovat. To zahrnuje konceptuální rámec vzdělávací politiky obsahující, mimo jiné, cíle, nástroje, aktéry a efekty vzdělávání. Součástí kurzu bude ovšem také kritické zamýšlení nad smyslem a formami vzdělávání a učení v 21. století. Teoretické a empirické poznatky přitom budou vztahovány ke zkušenosti studujících.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (05.02.2016)

Student/ka by měl/a být na konci kurzu schopen/a:
- používat pojmosloví vzdělávací politiky;
- orientovat se v českém vzdělávacím systému;
- přemýšlet o vzdělávání v širším společenském kontextu;
- klást si otázky po příčinách a důsledcích různého nastavení vzdělávací politiky;
- najít si informace k aktuálním otázkám českého vzdělávání;
- konfrontovat svojí osobní zkušenost s odbornou literaturou a empirickou evidencí.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (30.01.2023)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě bodů získaných za:

a)       Domácí práci v průběhu semestru – jedná se o 5 aktivit v elektronickém systému Moodle, jejichž řádné splnění v daném termínu je hodnoceno vždy 1 bodem.

b)       Individuální nebo týmovou závěrečnou práci dle výběru (až 5 bodů).

c)       Opakovanou aktivní přípravu a práci na hodinách – sestává z odevzdané drobné přípravy na hodinu před jejím začátkem a zapojení do skupinové práce v rámci hodiny. Aktivní příprava a práce na alespoň třech setkáních je honorována 1 bonusovým bodem, na pěti setkáních 2 body. 

Hodnocení:

10+ bodů

A

9 bodů

B

8 bodů

C

7 bodů

D

6 bodů

E

5 a méně bodů

F

 

U závěrečné práce si studující zvolí jednu z nabídnutých forem plnění:

a)       rozhovor s aktérem vzdělávací politiky na zvolené téma (max. dvojice);

b)       vytvoření výukového videa nebo výukové hry z oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky (max. čtyřčlenné skupiny);

c)       shrnutí a kritická reflexe vybrané odborné literatury (individuální);

d)       vytvoření hesla na české (příp. anglické) Wikipedii z oblasti vzdělávací politiky (max. dvojice);

e)       účast na odborné akci/akcích a jejich kritická reflexe (individuální);

f)        jiný výstup dle návrhu studenta/ky nebo ad hoc nabídky vyučujících – pouze po individuální domluvě s garantkou.

 

Specifikace požadavků na jednotlivé formy závěrečné práce je dostupná v Moodle.

Závěrečná práce musí být odevzdána do Moodle nejpozději do 28. května (1. termín) či 11. června (2. termín) či 2. července (3. termín).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (15.02.2021)

Základní literatura:

Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

 

Další literatura a zdroje jsou uvedeny u jednotlivých témat v Moodle

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK