PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do vzdělávací politiky - JSB039
Anglický název: The Introduction to Educational Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6809
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová
Vyučující: Mgr. Magdalena Mouralová
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Prerekvizity : JSB025, JSB026
Je neslučitelnost pro: JSB524
Je záměnnost pro: JSB524
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Uvod_do_vzdelavaci_politiky_190128.pdf sylabus Mgr. Magdalena Mouralová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová (05.02.2016)
Kurz seznamuje studující se základy vzdělávací politiky jako interdisciplinárního výzkumného oboru. Studujícím bude představen základní pojmový aparát tohoto oboru i přístupy, kterými je možno vzdělávací politiku analyzovat a kriticky o ní diskutovat. To zahrnuje konceptuální rámec vzdělávací politiky obsahující, mimo jiné, cíle, nástroje, aktéry a efekty vzdělávání. Součástí kurzu bude ovšem také kritické zamýšlení nad smyslem a formami vzdělávání a učení v 21. století. Teoretické a empirické poznatky přitom budou vztahovány ke zkušenosti studujících.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová (05.02.2016)

Student/ka by měl/a být na konci kurzu schopen/a:
- používat pojmosloví vzdělávací politiky;
- orientovat se v českém vzdělávacím systému;
- přemýšlet o vzdělávání v širším společenském kontextu;
- klást si otázky po příčinách a důsledcích různého nastavení vzdělávací politiky;
- najít si informace k aktuálním otázkám českého vzdělávání;
- konfrontovat svojí osobní zkušenost s odbornou literaturou a empirickou evidencí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová (12.02.2019)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě bodů získaných za:

a)     průběžnou práci v semestru (5 bodů);

b)     individuální nebo týmovou závěrečnou práci (až 5 bodů).

 

Hodnocení:

10+ bodů

A

9 bodů

B

8 bodů

C

7 bodů

D

5–6 bodů

E

4 a méně body

F

 

Průběžná práce v semestru se skládá z 5 aktivit v elektronickém systému Moodle, jejichž splnění/absolvování je hodnoceno vždy 1 bodem. Aktivity budou zveřejňovány v den přednášky (středa) a na jejich splnění bude minimálně 5 dní (deadline vždy další pondělí ve 12:00). Další bonusové body pak mohou být udělovány i za aktivitu přímo na přednášce, účast na přednášce s hostem ad.

 

U závěrečné práce si studující zvolí jednu z nabídnutých forem plnění:

a)     rozhovor s aktérem vzdělávací politiky na zadané téma (max. tříčlenné skupiny);

b)     reportáž z navštívené odborné akce zaměřené na vzdělávání (individuální);

c)     natočení výukového videa z oblasti vzdělávání (max. čtyřčlenné skupiny);

d)     shrnutí a kritická reflexe vybrané odborné literatury (individuální);

e)     vytvoření hesla na české (příp. anglické) Wikipedii z oblasti vzdělávací politiky (max. dvojice).

 

Specifikace požadavků na jednotlivé formy závěrečné práce je dostupná v Moodle.

Závěrečná práce musí být odevzdána do Moodle nejpozději do 27. května (1. termín) či 17. června (2. termín).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová (05.02.2016)

Základní literatura:

Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita.

Další literatura:

Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALIS. Teaching and Learning International Survey, OECD, 2009. ISBN 978-92-64-05605-3.

European Comission. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013

Kalous, J.; Štoček, J.; Veselý, A. (Eds.) 2007. Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 172 s. ISBN 80-246-1260-7.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. 181 s. ISBN 80-246-1261-5.

MŠMT. Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele 2014/15. Dostupné na http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v aktuálním znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 

Rozšiřující literatura:

NOVÁČKOVÁ, J. (2006) Mýty ve vzdělávání. Kroměříž: Spirála.

GRAY, P(2012) Svoboda učení. Praha: Scio. Dostupné též na http://www.svobodauceni.cz/svoboda_uceni_kniha.pdf

STEPHENS, D. J. (2013)Vzdělávejte se po svém. Brno: Flow.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (15.11.2016)

Okruhy témat a obsah kurzu

1.Úvod do kurzu

-Seznámení se studijním povinnostmi a organizace kurzu

-Přehled základních témat kurzu (cíle, nástroje, aktéři, výsledky)

-Úvodní otázky k zamyšlení

2.Vzdělávací politika

-Vymezení pojmu vzdělávací politika

-Vzdělávací politika jako praxe versus výzkumný obor

-Školská versus vzdělávací politika

-Trojdimenzionální pojetí politiky

-Vzdělávací politika s „P“ a „p“ (systém versus škola)

Základní literatura:

-Veselý Arnošt. „Vymezení pojmu vzdělávací politika“ In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. (kapitola 1)

-Veselý Arnošt. „Konceptuální rámec vzdělávací politiky. Jak analyzovat vzdělávací výstupy, výsledky, efekty. In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015. (kapitola 2)

3.Cíle vzdělávání

-Smysl a účel vzdělávání

-Různé úrovně vzdělávacích cílů

-Proměny vzdělávání

Základní literatura:

-Veselý, A. 2013. Cíle vzdělávání v České republice. Řízení školy, 10(6), 8-12.

4.Organizační uspořádání vzdělávacího systému v ČR

-Typy škol

-Školní a neškolní vzdělávání

-ISCED

-Terciární vzdělávání, další vzdělávání

-Počty škol a učitelů

-Základní školská legislativa

Základní literatura:

-Špačková, Z. „Organizační uspořádání vzdělávacího systému.” In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015 (kapitola 5)

Další literatura:

-MŠMT. Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2014/15. Dostupné na http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

-Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

-Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v aktuálním znění

5.Řízení regionálního školství

-Kdo a jak řídí školství v České republice

-Nastavení kompetencí a zodpovědnosti v regionálním školství

-Státní správa a samospráva ve školství

-Zřizovatelé a jejich role

-Financování

-Školský rejstřík

-Alternativní způsoby řízení školství

Základní literatura:

-Kitzberger Jindřich: „Řízení regionálního školství“ In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015 (kap. 6)

6.Žáci a rodiče

-Účast na vzdělávání

-Vzdělávací aspirace a reprodukce vzdělávacích nerovností

-Role žáků a rodičů

-Výběr školy/vzdělávací dráhy (choice) a jeho determinanty

-Participace na vzdělávání (voice) a její podoby

-Postoje žáků a rodičů ke vzdělávání

Základní literatura:

-Rudolfová J., M. Mouralová, V. Pavlovská. Rodiče jako veřejněpolitičtí aktéři (rukopis). 2015. (dostupné v moodle)

7.Nástroje vzdělávací politiky

-Jakým způsobem je možno řídit či ovlivňovat vzdělávací politiku

-Nástroje vzdělávací politiky: přehled

-Financování

-Legislativa

-Strategické plánování

-Kurikulum

Základní literatura:

-Kohoutek, Jan: „Nástroje ve vzdělávací politice (přehled)“ In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015. (kap. 10)

-Páleníková Markéta: „Financování regionálního školství“ In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015. (kap. 11)

8.Učitelé a ředitelé

-Význam a role učitelů a jejich proměny

-Vedení, řízení a správa školy

-Dobrý učitel, dobrý ředitel

-Učitelé a ředitelé v ČR

Základní literatura:

-Zelinková A. Učitelé (rukopis). 2015. (dostupné v moodle)

-Mouralová M. Ředitelé (rukopis). 2015. (dostupné v moodle)

Další literatura:

-Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

-EuropeanComission. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013

-Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALIS. Teaching and Learning International Survey, OECD, 2009.

9.Hodnocení ve vzdělávání

-Systém hodnocení ve vzdělávání

-Hodnocení systému

-Hodnocení škol

-Hodnocení práce pedagogických pracovníků

-Hodnocení výsledků žáků

-Mezinárodní hodnocení výsledků a jeho zjištění

Základní literatura:

-Straková Jana. „Hodnocení ve vzdělávání. Aktuální situace v ČR a v zemích OECD. In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015. (kapitola 12)

10.Širší efekty vzdělávání

-K čemu je vzdělávání dobré

-Ekonomické a neekonomické přínosy vzdělávání

-Zjištění z výzkumu PIAAC

Základní literatura:

-Řezáčová Lucie. „Sociální přínosy vzdělávání“ In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015. (kapitola 3)

-Páleníková Markéta. „Lidský kapitál a návratnost investic do vzdělávání“ In Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita. 2015. (kapitola 4) 

Další literatura:

-Straková, J.,Veselý, A. (Eds.). Předpoklady úspěchu v práci a životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahr. spolupráce. 2013 

11.Aktuální otázky vzdělávací politiky v ČR

-Dle zájmu studentů a potřeb kurzu

-Literatura bude doplněna podle vybraného tématu 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová (18.01.2019)

Podmínky zápisu do kurzu (prerekvizity)

Úvod do sociální politiky (JSB026) a Sociální problémy (JSB025)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK