PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Čínská zahraniční a bezpečnostní politika - JPB596
Anglický název: Chinese foreign and security policy
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro předmět JPB596, který je součástí PMV a BP_PMV.}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (06.09.2017)
Kurz pokrývá hlavní aspekty čínské zahraniční a bezpečností politiky v současnosti se zohledněním základních historických vazeb. Volně čerpá z analýzy zahraniční politiky (foreign policy analysis) jakožto specifické sub-disciplíny mezinárodních vztahů, pomocí čehož by kurz měl dostatečně zohledňovat nejen různé způsoby napojení Čínské lidové republiky na mezinárodní řád, ale i domácí kořeny čínské zahraniční politiky. V průběhu tak bude Čína představena jako stát mající různé vazby na mezinárodní řád, komplexní motivace i různé identity a aktéry, kteří je obhajují.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (06.09.2017)
  • Seznámit studenty/studentky s hlavními otázkami čínské zahraniční a bezpečnostní politiky
  • Na pozadí konkrétních otázek ukázat různé přístupy a způsoby nahlížení, jak může být čínská, ale i jiná zahraniční a bezpečnostní politika analyzována
  • Zvýšit empirickou znalost problematiky a schopnost tuto problematiku analyzovat
  • Zvýšit prezentační schopnosti a schopnosti obhájit vlastní argument
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (24.10.2019)

Témata:

1. Úvodní hodina a představení kurzu + historické kořeny čínské zahraniční politiky I: Zhroucení čínského impéria

2. Historické kořeny čínské zahraniční politiky II: Zahraniční politika Mao Ce-tunga

3. Historické kořeny čínské zahraniční politiky III: Teng Siao-pching a obrat v orientaci čínské zahraniční politiky

4. Pozice Číny v mezinárodním systému, „hard power“

5. Mezinárodní ekonomické vztahy Číny: hospodářská moc, globální vládnutí a mezinárodní organizace

6. Identita, kultura, soft power

7. Tvorba zahraniční politiky a její aktéři

8. Vztahy Číny se specifickými aktéry: Japonsko, Korea

9. Vztahy Číny se specifickými aktéry: EU, Rusko

10. Vztahy Číny se specifickými aktéry: ASEAN, Tchaj-wan a Hong Kong

11. Případová studie vytváření čínské zahraniční politiky I: konflikty v Jihočínském a Východočínském moři

12. Případová studie vytváření čínské zahraniční politiky II: projekty „One Belt One Road“ (OBOR) a Asijská infrastrukturní investiční banka (AIIB) + simulace rozhodování v zahraniční politice

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (24.10.2019)

o   závěrečná písemná zkouška (max. 30 bodů)

o   skupinová prezentace (max. 10 bodů) – hodnoceno na základě obhájení argumentu prezentace, analytického uchopení tématu, empirického přehledu o tématu a schopnosti reagovat na dotazy směřující k prezentaci od vyučujícího a ostatních studentů

Hodnocení:

A – 40-37 bodů

B – 36-33 bodů

C – 32-29 bodů

D – 28-25 bodů

E – 24-21 bodů

F – 20 bodů a méně

 

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (24.10.2019)

Základní literatura (podrobněji viz sylabus):

Westad, Odd Arne (2012): Restless Empire: China and the World Since 1750. New York: Basic Books.

Buzan, Barry (2010): „China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible?“ The Chinese Journal of International Politics, vol. 3, 5-36.

Breslin, Shaun (2007): China and the Global Political Economy. New York: Palgrave.

Zhao Suisheng (2013): „Foreign Policy Implications of Chinese Nationalism Revisited: The Strident Turn.“ Journal of Contemporary China, vol. 22, 535-553.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (10.01.2019)

Přednášky kombinované se seminární diskusí a skupinovými aktivitami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (24.10.2019)

1) Vypracování prezentace s jasným argumentem. 2) Zkouška na základě literatury, forma otevřených otázek.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (24.10.2019)

Schopnost číst texty v angličtině a češtině. Schopnost kriticky přemýšlet.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (24.10.2019)

Výše uvedená prerekviizita. Studenti z ostatních oborů a fakult jsou vítáni.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK