PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současná východní Evropa II - JMM184
Anglický název: Eastern Europe today II.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:5 / 5 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl
Vyučující: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Prerekvizity : JMM183
Anotace
Poslední úprava: HORAKS (18.02.2013)

Cílem a smyslem kursu je probrat interaktivní formou aktuální problémy středoevropského, balkánského a eurasijského areálu. Předpokladem práce v kursu je pravidelné sledování aktuálního dění v tomto teritoriu.
Literatura
Poslední úprava: HORAKS (27.09.2014)

Předpokládá se sledování denního tisku a příslušně zaměřených odborných periodik.

Povinná četba na každou hodinu bude upřesněna a rozesílána průběžně během semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (21.02.2017)

Studijní povinnosti: účast na hodině; referát; písemná práce.

Zásady:

1. Do 28.2.2017 si studenti s učiteli vyjednají v rámci obecněji pojatých témat konkrétní zadání svých referátů; hotový referát (rozsah cca 3-5 stran čistého textu plus poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury, příp. přílohy) v písemné podobě bude zaslán do týdne od přednesení referátu na adresu příslušného vyučujícího a v kopii na společnou e-mailovou adresu předmětu souvychev@seznam.cz.

2. Písemná práce má mít cca 8-10 normostran čistého textu a obsahovat poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury (termín odevzdání v elektronické podobě na adresu příslušného vyučujícího a v kopii na e-mail souvychev@seznam.cz nejpozději do 31.5.2017 včetně). Teritoriální zaměření práce musí být jiné než téma referátu; návrh tématu student projedná s vyučujícím příslušného teritoriálního zaměření (do 31.3.2017). Práce bude obsahovat vyhodnocení zdrojů (minimálně pět cizojazyčných), formulaci teze, solidní argumentaci, poznámkový aparát a patřičný závěr. Prosíme o přeposlání Vašeho tématu na adresu souvychev@seznam.cz

3. Připouští se maximálně jedna neomluvená absence během trvání kursu (omluvenou absencí se rozumí doložená choroba, studijní pobyt v zahraničí, jiné závažné důvody). Pokud by mělo dojít k tomu, že se student z jakýchkoliv důvodů nemůže zúčastnit hodiny, v níž má vystoupit s referátem, včas to oznámí, aby bylo možno vyjednat změny v rozvrhu. Pokud se student bez udání důvodu nedostaví na hodinu, v níž měl vystoupit s referátem, nedostane za kurs zápočet, resp. nebude připuštěn ke zkoušce.

4. Veškeré uvedené termíny jsou závazné.

5. U všech textů platí princip prvního čtení, tzn. je hodnoceno to, co bude odevzdáno jako první verze.

6. Hodnocení studentů, kteří absolvují kurs MM183 (Současná východní Evropa I) zakončený zápočtem:

a) referát: prospěl(a)/neprospěl(a);

b) seminární práce: prospěl(a)/neprospěl(a).

Předpokladem pro udělení zápočtu je hodnocení prospěl(a) v obou částech (referát + 1 práce).

7. Hodnocení studentů, kteří absolvují kurs MM184 (Současná východní Evropa II) zakončený zkouškou:

a) referát: prospěl(a)/neprospěl(a);

b) písemná práce: 1-4.

Konečný výsledek tvoří známka z písemné práce. Předpokladem pro úspěšné složení zkoušky je akceptace referátu.

8. Speciálně upozorňujeme na Pokyn děkana UK FSV č. 5/2006 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství. Prohřešky proti integritě akademické práce budou řešeny disciplinární cestou.

Společná e-mailová adresa vyučujících předmětu: souvychev@seznam.cz.

 

Spojení na vyučující:

Slavomír Horák (garant kurzu pro letní semestr 2017): horak@fsv.cuni.cz

Prosím ujistěte se, že veškerá důležitá komunikace vztahující se k našemu předmětu bude v zájmu hladké organizace dána v kopii na vědomí garantovi kurzu na společnou e-mailovou adresu souvychev@seznam.cz.

 

Contacts: 

Petr Balla: ember@volny.cz

Karin Hofmeisterová: karin.hofmeisterova@email.cz

Jiří Kocián: kocian@fsv.cuni.cz

Václav Lídl: vaclav.lidl@gmail.com

Jan Šír: sirj@fsv.cuni.cz

František Šístek: frantsistek@volny.cz

Luboš Švec: svelub@post.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (21.02.2017)

Současná východní Evropa - letní semestr 2017

Datum

Téma

Vyučující

Prezentace

21.2.

Úvodní hodina

Horák/Šír

 

28.2.

Turkmenistán. prezidentské volby, ekonomická krize

Horák

 

7.3.

Moldávie. První měsíce prezidenta Dodona

Horák

 

14.3.

Rusko v Sýrii

Šír

 

21.3.

Rusko-maďarské vztahy

Balla

 

28.3.

Povolební situace a nepokoje v Rumunsku

Kocian

 

4.4.

Arménské parlamentní volby

Lídl

 

11.4.

Stabilizace ruské ekonomiky?

Svoboda

 

18.4

Demografická krize v Pobaltí. Pracovní emigrace

Švec

 

25.4.

EU v ukrajinské zahraniční politice

Šír

 

2.5

Rusko-běloruské vztahy

Lídl

 

9.5.

Zvláštní soud pro Kosovo a jeho role ve stabilizaci regionu

Hofmeisterová

 

16.5.

Prezidentské volby v Srbsku

Šístek

 

 

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK