PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná východní Evropa II - JMM184
Anglický název: Eastern Europe today II.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (2)
letní:neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl, Ph.D.
Prerekvizity : JMM183
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: HORAKS (18.02.2013)
Cílem a smyslem kursu je probrat interaktivní formou aktuální problémy středoevropského, balkánského a eurasijského areálu. Předpokladem práce v kursu je pravidelné sledování aktuálního dění v tomto teritoriu.
Literatura
Poslední úprava: HORAKS (27.09.2014)

Předpokládá se sledování denního tisku a příslušně zaměřených odborných periodik.

Povinná četba na každou hodinu bude upřesněna a rozesílána průběžně během semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Lídl, Ph.D. (23.02.2018)

Studijní povinnosti: účast na hodině; referát; písemná práce.

Zásady:

1. Do 29.2.2018 si studenti s učiteli vyjednají v rámci obecněji pojatých témat konkrétní zadání svých referátů; hotový referát (rozsah cca 3-5 stran čistého textu plus poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury, příp. přílohy) v písemné podobě bude zaslán do týdne od přednesení referátu na adresu příslušného vyučujícího a v kopii na e-mailovou adresu vaclav.lidl@fsv.cuni.cz.

2. Písemná práce má mít cca 8-10 normostran čistého textu a obsahovat poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury (termín odevzdání v elektronické podobě na adresu příslušného vyučujícího a v kopii na e-mail vaclav.lidl@fsv.cuni.cz nejpozději do 15. 6. 2018 včetně). Teritoriální zaměření práce musí být jiné než téma referátu. Práce bude obsahovat vyhodnocení zdrojů (minimálně pět cizojazyčných), formulaci teze, solidní argumentaci, poznámkový aparát a patřičný závěr. Prosíme o přeposlání Vašeho tématu na adresu vaclav.lidl@fsv.cuni.cz.

3. Připouští se maximálně jedna neomluvená absence během trvání kursu (omluvenou absencí se rozumí doložená choroba, studijní pobyt v zahraničí, jiné závažné důvody). Pokud by mělo dojít k tomu, že se student z jakýchkoliv důvodů nemůže zúčastnit hodiny, v níž má vystoupit s referátem, včas to oznámí, aby bylo možno vyjednat změny v rozvrhu. Pokud se student bez udání důvodu nedostaví na hodinu, v níž měl vystoupit s referátem, nedostane za kurs zápočet, resp. nebude připuštěn ke zkoušce.

4. Veškeré uvedené termíny jsou závazné.

5. U všech textů platí princip prvního čtení, tzn. je hodnoceno to, co bude odevzdáno jako první verze.

6. Hodnocení studentů, kteří absolvují kurs MM183 (Současná východní Evropa I) zakončený zápočtem:

a) referát: prospěl(a)/neprospěl(a);

b) seminární práce: prospěl(a)/neprospěl(a).

Předpokladem pro udělení zápočtu je hodnocení prospěl(a) v obou částech (referát + 1 práce).

7. Hodnocení studentů, kteří absolvují kurs MM184 (Současná východní Evropa II) zakončený zkouškou:

a) referát: prospěl(a)/neprospěl(a);

b) písemná práce: 1-6.

Konečný výsledek tvoří známka z písemné práce. Předpokladem pro úspěšné složení zkoušky je akceptace referátu.

8. Speciálně upozorňujeme na Pokyn děkana UK FSV č. 5/2006 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství. Prohřešky proti integritě akademické práce budou řešeny disciplinární cestou.

 

Spojení na vyučující:

Václav Lídl (garant kurzu pro letní semestr 2018): vaclav.lidl@fsv.cuni.cz

Prosím ujistěte se, že veškerá důležitá komunikace vztahující se k našemu předmětu bude v zájmu hladké organizace dána v kopii na vědomí garantovi kurzu.

 

Contacts: 

Václav Lídl: vaclav.lidl@fsv.cuni.cz

Jan Šír: sirj@fsv.cuni.cz

Slavomír Horák: slavomir.horak@post.cz

Ondřej Klípa: ondrej.klipa@gmail.com

Luboš Švec: svelub@post.cz

Karin Hofmeisterová: karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz

Nikola Karasová: nikola.karasova@fsv.cuni.cz

Vojtěch Raiman: vojtech.raiman@gmail.com

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Lídl, Ph.D. (22.02.2018)

Eastern Europe Today - Spring 2018

 

 

18:30-19:50

J4018

Lecturer

Presentation

Feb 22

Introduction

Lídl

 

Mar 1

Uzbekistan. One Year of Shavkat Mirziyoyev's Reforms.

Horák

 

Mar 8

The Impact of Conflict with Russia on Ukrainian Sport  Raiman   

Mar 15

Eurasian Economic (Dis)Union

Lídl

 

Mar 22

Polish Holocaust, Poles in the Holocaust. History and politics in Poland today.

Klípa

 

Apr 5

 

Laenen

 

Apr 12

Estonian Presidency of the Council of the EU: Aims, Problems  and Results

Švec

 

Apr 19

Decentralization efforts in Ukraine. Old but hot issue.

Klípa

 

Apr 26

Elections in Belgrade in the context of contemporary political situation in Serbia

Hofmeisterova

 

May 3

Reappointing Putin and beyond

Šír

 

May 10

New Development in the Greek-Macedonian Name Dispute

Karasová

 

May 17

Blue helmets in Donbas?

Šír

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK