Angličtina pro sociální vědy II - JLB054
Anglický název: English for Social Sciences II
Český název: Angličtina pro sociální vědy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 75 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Alena Prošková
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Alena Prošková
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB053
Záměnnost : JLB032
Je neslučitelnost pro: JLM012
Je záměnnost pro: JLB032
Ve slož. prerekvizitě: JTB070, JTB074
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)
Kurz probíhá v letním semestru a je určen pro studenty bakalářských programů, kteří dosáhli úrovně upper-intermediate. Slouží jako nepovinný předstupeň odborných jazykových kurzů. Soustředí se na budování odbornější slovní zásoby, upevnění znalostí a správného používání obtížnějších gramatických struktur a na rozvoj akademických dovedností. Centrum jazykové přípravy nabízí dva typy kurzu: kurz Mgr. Proškové je přednostně určen pro studenty Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) a kurz Mgr. Gloverové posluchačům Česko-německých studií (ČNS), Institutu politologických studií (IPS) a Institutu mezinárodních studií (IMS). Zápis do kurzu je podmíněn úspěšným absolvováním JLB053.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)
Upevnit gramatické znalosti ze střední školy a představit pokročilejší slovní zásobu, kterou budou studenti FSV potřebovat pro úspěšné absolvování odborných jazykových kurzů. Rozvíjet akademické dovednosti v mluveném i psaném projevu -  ústní prezentace a skupinové debaty, použití pokročilejších spojovacích výrazů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociální vědy II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Mgr. Alena Prošková (IKSŽ)

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Svižné zopakování obtížnější gramatiky - gramatická remediální cvičení většinou formou samostudia, kontrola a upevnění v následujícím semináři. Základní akademické dovednosti - formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

 

Mgr. Michaela Gloverová Konečná ( ČNS, IPS, IMS )

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů (s audiovizuální pamětí, prostorovou pamětí atd.).

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (31.01.2024)

Mgr. Alena Prošková (IKSŽ)

Mini-prezentace - povinností studenta je navrhnout téma, zapsat do harmonogramu ve sdíleném dokumentu, dva dny předem prezentaci zaslat v elektronické a audio formě, a v souladu se všemi pokyny a doporučeními přednést v semináři - 10 bodů.

Pravidelné kratší kontrolní testy - 10 bodů.

Písemný konsolidační test na konci LS ověřující látku z obou semestrů, poslech s porozuměním a kratší formální písemný útvar - 80 bodů.

GRADING:

(excellent) = 91 % and more

(very good) = 81-90 %

(good) = 71-80 %

(satisfactory) = 61-70 %

(sufficient) = 51-60 %

(fail) = 0-50 %

 

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše 3 absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

 

 

 

Mgr. Michaela Gloverová (ČNS, IPS, IMS)

 

Podmínky k úspěšnému složení klasifikovaného zápočtu:

 

I. Pravidelná účast na seminářích - tolerance tří absencí za semestr. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (e-mailem) a dohodnout se na dodatečné práci.

 

 

II. Příprava a provedení debaty - ústní zkouška (v průběhu semestru)


Studenti ve skupině 3-4 účastníků připraví debatní otázku, vyhledají minimálně tři zdroje s informacemi týkajícími se zvoleného tématu a následně pošlou pracovní list se zpracovanými informacemi a zdroji s týdenním předstihem vyučující. Vyučující po posouzení jejich relevance rozešle materiály ostatním studentům z dané paralelky, aby se mohli na debatu připravit. Před samotnou debatou bude mít skupina připravený pro zbytek třídy vědomostní kvíz (10 otázek), ve kterém ti, kdo si materiály předem prostudují a budou znát nejvíc odpovědí, mohou dostat body navíc. Následně po debatě studenti z debatní skupiny vypracují slovníček, který po schválení vyučující umístí na Quizletu a zašlou na něj vyučující odkaz. Každý student z debatní skupiny vypracuje sebereflexi a zašle ji do týdne po debatě vyučující. Panelová debata proběhne v hodině. Po ukončení semestru NELZE debaty provádět. Každý účastník debaty je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 15. Skupina studentů připraví jeden pracovní list pro posluchače, který bude obsahovat následující:

a) klíčová slova či spojení, která jsou použita v debatě
b) klíčové informace ke všem zastoupeným postojům 

c) doporučené studijní materiály

a pošle pracovní list emailem pedagogovi nejpozději dva dny před debatou.  Skupina studentů se zapíše na určité datum osobně na začátku LS nebo v konzultačních hodinách. Debaty začnou během března a studenti se zapíší na určitý termín tak, aby v jedné výukové jednotce byla jedna debata.

Hodnocení debaty:

Angličtina 3 body

Struktura 3 body

Argumentace 3 body

Materiály a kvíz 3 body

Sebereflexe a quizlet 3 body

 

 

III. Semestrální test ověřující osvojení probrané lexikální a gramatické látky přibližně uprostřed semestru (45 bodů, 60 minut, jeden pokus)

 

a komplexní test ve zkouškovém období  (45bodů, 60 minut, jeden pokus).

 

Součástí celkového hodnocení je osobní pohovor se studentem. Obsahem pohovoru bude diskuze postavená na materiálech dodaných studentem, např. přehled zpráv, a ohlédnutí se za pokrokem, který student udělal v průběhu 2 semestrů. Studenti mají možnost napsat komplexní test po splnění veškerých podmínek, t.j.pravidelná účast na seminářích (tolerance 3 absence), debata, úspěšné splnění testu uprostřed semestru, příprava přehledu zpráva a konference. 

IV. Argumentativní esej - studenti po ukončení komplexního testu napíší argumentativní esej v rozsahu 300 - 350 slov. Celkem 10 bodů. Studenti mají jeden pokus.

 

Kritéria pro hodnocení - 10 bodů

 

 1. struktura a logické propojení odstavců 2

 2. slovní zásoba a použití relevantního stylu/rejstříku, gramatika 3

 3. správné uvedení zdrojů/reference 2

 4. jasný vztah mezi zadáním eseje, tezí a závěrem 3

 V. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na video či článek), soubor 5 klíčových slovíček (student též přiloží vlastní nahrávku správné výslovnosti 5 vybraných klíčových slov) a velmi stručné shrnutí zprávy (rozsah  3-5 vět). Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY. Přehled zpráv je třeba dodat jeden týden před napsáním komplexního testu.

 VI. Zkouška se skládá z 7 částí (1- debata, 2- semestrální test, 3 – komplexní test, 4 – argumentativní esej, 5 – pohovor, 6 – příprava zpráv, 7 - Konference), každá část zkoušky je povinná, pokud student neabsolvuje jednu z částí, bude zkouška považována za nesplněnou, i  když bude mít ze zbývajících částí dostatek bodů. Pouze 5 částí je bodově hodnoceno.  Celkový počet bodů je 130.

VII.  Skupina  připraví 12 min prezentaci v jakémkoliv formátu (PPT, Prezi…) na závěrečnou konferenci na téma Great leaders and their legacies. Konference proběhne na konci semestru, každá skupina připraví krátkou anotaci (v rozsahu 200 slov) do konferenčního sborníku. Podklady k příspěvku dodají studenti vyučující jeden týden před konferencí.

Kritéria pro hodnocení

gramatika                                                  3
slovní zásoba                                             3
anotace                                                     3
grafická úprava a relevance materiálů          3
dodržení časového limitu                            3

Po ukončení semestrální výuky nelze prezentace provádět.

 

V rámci seminářů budou mít studenti možnost získat bonusové body za domácí přípravu, která bude v semináři vyhodnocena.

 Celkové hodnocení:
1. Semestrální test 45bodů
2. Závěrečný test   45 bodů
3. Debata        15 bodů
4. Argumentativní esej    10 bodů

5. Konference ( příprava anotace) 15 bodů

Stupnice známkování:

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Sylabus kurzu Mgr Proškové pro studenty IKSŽ; čvrtek 17 - 18.20, místnost 20 budovy Hollar

Aktuální společensko-politické dění - důraz na budování odborné slovní zásoby, použití vhodných gramatických struktur a správné výslovnosti.

Gramatika: kondicionály, gerundium a infinitiv, člen určitý, neurčitý a nulový, počitatelnost a nepočitatelnost, přací a účelové věty, vztažná zájmena; výslovnost.

Akademické dovednosti v písemném i psaném projevu: hlavní zásady akademického psaní, akademická ústní prezentace, debata.

 

Sylabus kurzu Mgr Gloverové  pro studenty ČNS, IPS, IMS; pondělí 8:10 - 9:30, 9:50 - 11:00, čtvrtek 14:00-15:20, 15:30 - 16:50, 17:00 - 18:20

Tématické okruhy: společensko-vědní témata

Debata

Psaní argumentativní eseje

Gramatika

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Úspěšné absolvování JLB053, který je prerekvizitou pro tento kurz.

Vstupní jazykové znalosti na úrovni B2 (upper-intermediate) podle Evropského referenčního rámce.