PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro sociální vědy II - JLB036
Anglický název: French for Social Sciences II
Český název: Francouzština pro sociální vědy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 53 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB035
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)
Kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně francouzštiny (B1) viz anotace ke kurzu Francouzština pro sociální vědy I (JLB035) a úspěšně, tj. získáním zápočtu, absolvovali kurz Francouzštiny pro sociální vědy I v ZS nebo jim byla uznána odpovídající úroveň znalostí jinou formou.

Materiály poskytuje vyučující a jsou průběžně zveřejňovány na Google disku (PhDr. L. Bosákové, Ph.D.) nebo v MOODLu (materiály PhDr. M. Dundrové, Ph.D.)

Veškeré materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu obecné francouzštiny LB036 a nejsou určeny k dalšímu šíření.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

Vzhledem k návaznosti kurzu na Francouzštinu pro sociální vědy I zůstává cílem : 

. naučit se rozumět kratšímu publicistickému i jednoduššímu odborně populárnímu článku, umět postihnout, co je "za textem"

. být schopen napsat kratší résumé, shrnout obsah textu ústně a diskutovat o něm, vyjádřit vlastní názor

. zlepšit svoje komunikační dovednosti v ústním i psaném projevu a získat větší jistotu zejména při mluvení

. upevnit si problematičtější gramatické a lexikální struktury

. uvažovat o gramatických jevech v souvislostech; být schopen vyvozovat samostatně pravidla či zákonitosti 


Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

autentické materiály zdidaktizované vyučujícím (Google disk /Moodle)

pro práci v hodině je vhodné mít přístup k elektronickému slovníku 

slovníky:

pro práci v hodině je vhodné mít přístup k elektronickému slovníku 

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992

Česko-francouzský slovník, SPN 1987

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 2007

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 1998

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle grammaire du Francais, Hachette 2004

Grammaire progressive du francais, Cle international 2003

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 2001

Cvičebnice francouzské gramatiky, Zettlová, Baudinet, Polyglot 1997

Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Academia 1997

Édito, Didier, Paris 2006

Libre échange 3, Didier Paris 1993

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé, Cle International

Connexions A2/B1, B1/B1+, Didier

Les exercices de grammaire, B1, B2, Hachette

Guide de la vie quotidienne (François Chauve, Jacques Huguenin ; France Loisir 2002)

Toute la conjugaison (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; chez Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

Toute la grammaire (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

Toute l'orthographe (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or 2005)

BLED - Les 50 regles d'or de l'orthographe (Daniel Berlion ; Hachette Livre 2005)

Dictionnaire des expressions nées de l'histoire (Gilles Henry ; Librairie Jules Tallandier, 1992) a další

Na stránkách cjp najdete internetové odkazy pro výuku přes internet.

 

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 najdete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, přednášky, filmová, hudební a divadelní představení atp.)

 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.


 

 

 
 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

Seminář, kooperativní metody práce

Výuka se opírá především o práci s didaktizovanými autentickými texty, obrazovým materiálem, podcasty a videi, jejichž podrobná analýza je východiskem pro komentář a jiné typy vlastního jazykového projevu (ústního i písemného).

Výběr materiálů se řídí hlavním tématem a je provázán s gramatickou problematikou.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

 

K získání klasifikovaného zápočtu za LS je třeba

aktivní a pravidelná účast ve výuce

prezentace

vypracování a včasné odevzdání všech zadaných ústních i písemných úkolů

2 průběžné testy (pouze pro studenty s pravidelnou docházkou; s výsledkem minimálně na 65%) nebo 1 závěrečný gramaticko-lexikální test (60 minut, s výsledkem minimálně na 65%) 

VŠECHNY MATERIÁLY Z HODIN, ÚKOLY A AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA SDÍLENÉM GOOGLE DISKU  (L. Bosáková) A V MOODLU (M. Dundrová)

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzu. Proto je nutné pravidelně sledovat všechny materiály vyučujících.

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA 

AKTIVNÍ A PRAVIDELNÁ ÚČAST A PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ - 20 %

PREZENTACE  A ÚSTNÍ PRODUKCE - 15 %

PSANÁ PRODUKCE -  15%

PRŮBĚŽNÉ TESTY (ZÁVĚREČNÝ TEST - 50% (limit 65%)

 

Stupnice známkování:

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

TEMATICKÉ OKRUHY

ENVIRONNEMENT - CHANGER LES MENTALITÉS

LA SCIENCE  ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (RÉSEAUX SOCIAUX)  

LA SOCIÉTÉ EN QUESTION 

LA FRANCOPHONIE; LA FRANCE ET L´EUROPE : HISTOIRE ET ACTUALITÉ 

LES MÉDIAS

GRAMATICKÉ OKRUHY

LES PRONOMS PERSONNELS (LES DOUBLES PRONOMS)

LE SUBJONCTIF (EXPRIMER SON OPINION ET L´OPPOSITION)

LA VOIX PASSIVE

LES CONSTRUCTIONS VERBALES 

LES PRÉPOSITIONS ET L´ORIENTATION DANS LE TEMPS ET L´ESPACE; LES RELATIONS LOGIQUES

 

Jednotlivá témata mohou být lehce pozměněna podle aktuálního dění a zájmu posluchačů.

VŠECHNY MATERIÁLY JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA SDÍLENÉM GOOGLE DISKU (L. Bosáková) A V MOODLU (M. Dundrová)

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

Do kurzu FRANCOUZŠTINA PRO SOCIÁLNÍ VÉDY II JLB036 se mohou zapsat studenti, kteří úspěšně (tj. získáním zápočtu) absolvovali FRANCOUZŠTINU PRO SOCIÁLNÍ VÉDY  I (JLB035) v zimním semestru nebo jim byla uznána odpovídající úroveň znalostí ( B1+ podle Evropského referenčního rámce) jinou formou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK