PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro sociální vědy I - JLB033
Anglický název: German for Social Sciences I
Český název: Němčina pro sociální vědy I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 75 (69)
letní:neurčen / neurčen (69)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB034
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)
Úroveň B1+.
Kurz obecné němčiny je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti. Není určen pro studenty IES.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí obecného jazyka. Důraz bude kladen na rozšíření slovní záasoby a zlepšení komunikačních dovedností, prohloubení gramatiky, porozumění čtenému i slyšenému textu z oblasti akademické slovní zásoby, reálií a tématických okruhů relevantních pro středně pokročilou jazykovou úroveň. Absolvování kurzu by mělo v případě následného studijního pobytu ulehčit studentovi orientaci v německém akademickém prostředí. Studenti by si měli upevnit jazykové dovednosti na úrovni B1 a směřovat k úrovni B2 Evropského referenčního rámce.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Podkladem pro výuku není žádná konkrétní učebnice, ale vyučující poskytuje studentům vlastní materiály, vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových.

 

Učebnice:

Erhardt, M./Fröhlich, B.: Konzept B1+. Klett Stuttgart 2021.

Schmohl, S.: Akademie Deutsch B1+. Hueber Ismaning 2019.

Buscha, A./Szita, S.: Begegnungen B1+. Schubert Verlag 2021.

Funk, H./Kuhn C.: Studio 21 B1. Fraus/Cornelsen 2016.

Koithan, U. a kol.: Aspekte neu B1+. Langenscheidt/Klett Stuttgart 2017.

Perlmann-Bahlme, S./Schwalb, S.: Sicher! B1+. Hueber 2017.

Braun, B. a kol.: Kompass DaF B2. Klett Stuttgart 2020.

 

Gramatiky:

Hering, A.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe aktuell. Hueber Verlag Ismaning 2020.

Hausschild, A.: Praxis Grammatik Deutsch als Fremdsprache. PONS Stuttgart 2 2018.

Geiger, S.: Deutsch Übungsbuch Grammatik A2-B2. Hueber Verlag Ismaning 2018.

 

Gramatiky pro zopakování:

Jin, V./ Voß, U.: Grammatik Aktiv A1-B1. Cornelsen 6 2017.

Gottstein-Schramm, B.: Grammatik Schritte neu A1-B1. Hueber Verlag Ismaning 2017.

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a1_skript_gr.pdf (A1)

https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a2_skript_gr.pdf (A2)

https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b1_skript_gr.pdf (B1)

 

 


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Seminář
Při výuce je využíváno i kooperativních metod a sociálních forem (např. partnerská a skupinová práce, diskuse, brainstorming). Od studentů je očekáván aktivní přístup k semináři.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Podmínky splnění zápočtu:

- 20% aktivní práce během semestru (tři povolené absence) 
- 80% písemný test zaměřený na a) zvládnutí gramatiky, b) zvládnutí slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, c) porozumění čtenému textu a d) vyjádření názoru na zadané téma. Délka testu cca 60 min.,  požadovaná min. úspěšnost 65%.

Studenti mají možnost získat na základě splnění nepovinných rozšiřujících domácích úkolů bonusové body, které budou při včasném odevzdání připočteny k bodům dosaženým v testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Probíraná témata:

1. Studium

2. Wohnen

3. Leben im fremden LandPřípadná další témata budou přizpůsobena zájmu studentů.

Průřez gramatikou:

Perfektum a préteritum silných a smíšených sloves

Předložky

Spojky vedlejších vět

Spojky souřadícíVstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2024)

Studenti budou do semináře přijímáni na základě prezenčního vstupního testu, který se bude psát pouze ve čtvrtek 5.10. ve 14.00 h., 14.45 h., 15.30 h. a 16.15 h. v místnostech C322 a B318. Vstupní test určen pro všechny zájemce o předmět bez ohledu na zápisovou kapacitu. Není třeba se na něj registrovat.

-Studenti, kteří testem projdou, si mohou předmět dodatečně zapsat a mají zajištěno místo v semináři.

-Studenti, kteří test nesloží, si mohou předmět také zapsat, na zápočet se však musí připravit individuálním studiem.

Očekávaná vstupní úroveň B1-. Studentům s nižší úrovní doporučujeme účast v intenzivním presemestrálním kurzu A2 JLB111 (18.-22.9.) příp. nejprve absolvovat nový přípravný kurz JLB119 a 120 na úrovni A2 v zimním a letním semestru. Studentům s úrovní B1 se doporučuje kurz Němčina I. využít k přípravě na předmět Odborná němčina I.

Možnost bezodkladného uznání předmětu pro certifikovanou úroveň B2 a výše. Jedná se o mezinárodně uznávané certifikáty Goethe B2 a C1, DSD II B2 a C1, Österreichisches Sprachdiplom ÖSD B2 a C1, Telc B2 a C1, německá a rakouská maturita a zkouška a Test DaF stupňů 4 a 5. U certifikátů B2 musí být zkouška složena ve všech jazykových kompetencích s výsledkem "sehr gut" nebo "gut". Tito studenti předloží certifikát k posouzení před vstupním testem.

Pokud si svou úrovní nejste jisti, doporučujeme si udělat komplexní test A1-C1: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/

KURZ V LETNÍM SEMESTRU 2023

bude otevřen přednostně pro studenty sociologie z bakalářského studia ve třetím ročníku, případně studenty IMS, kteří mají němčinu jako třetí jazyk. Ostatní studenti těchto, popř. i jiných oborů a v jiném než třetím ročníku budou do semináře zařazeni, pokud to jeho kapacita dovolí. Podmínkou pro zařazení do semináře je úspěšné absolvování prezenčního vstupního testu. Pokud studenti vstupní test neabsolvují nebo nezískají potřebný výsledek pro vstup do semináře, mohou si předmět ponechat zapsaný a plnit ho samostatně.

Vstupní test se bude konat v pondělí 19.2.2024 od 14 a 14.40 hodin v učebně H 110.

Minimální počet účastníků kurzu: 7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK