PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Italština odborná II - JLB024
Anglický název: Specialised Italian II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~bahnikova
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Bahníková
Vyučující: PhDr. Alena Bahníková
Prerekvizity : JLB023
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)

Kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří v ZS absolvovali kurz Italština odborná I nebo jim byla uznána odpovídající úroveň italštiny na základě písemného testu. Test je možné napsat po emailové dohodě s vyučující během jejích konzultačních hodin PŘED začátkem letního semestru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)

Kurz Italština odborná II si klade za cíl

1) budovat u studentů schopnost porozumět ODBORNÉMU textu, interpretovat jej a argumentovat na jeho základě

2) zlepšovat psaný projev studentů

3) rozumět všem formám mluvené italštiny (odborná přednáška, jednání)

4) hovořit korektně italsky

5) fixovat gramatické struktury a logickou strukturu jazyka, rozšiřovat slovní zásobu

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)

Vyučující poskytne studentům všechny materiály. Materiály budou dostupné v cloudu a bude potřeba je strukturuvaně a systematicky využívat. Ke komunikaci bude možno využívat také fb skupinu "Italština odborná I/II". 

Doporučené weby: 

www.virgilio.it
www.ansa.it
www.lastampa.it
www.corriere.it
www.repubblica.it
www.scudit.net
www.ladante.it

 Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)


V kurzu budeme pracovat s autentickými materiály - hojně budeme využívat internetové zdroje - online přednášky, odborné texty. Dále budeme využívat metod kooperativní výuky. Zaměříme se ale také na "neinteraktivní" práci (četba).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)

Aktivní účast na seminářích, 15-30minutová prezentace zvoleného tématu, 3 psané domácí úkoly, 5 lexikálně gramatických testů. 

Při nesplnění studijních povinností během semestru, které společně představují polovinu povinností nutných k získání atestace, nebude možné skládat z předmětu Italština II zkoušku formou závěrečného testu.

Zkouška bude hodnocena následovně

  • A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami) = 91 % a více
  • B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami) = 81-90 %
  • C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) = 71-80 %
  • D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) = 61-70 %
  • E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky) = 51-60 %
  • F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce) = 0-50 %
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)

1) Četba odborných textů: Alessandro dal Lago, Gianni Vattimo, Umberto Eco.

2) Studentské prezentace: ogni studente preparerá una presentazione su un tema scelto.

3) Italské kulturní aktuality.

4) Gramatika: procvičování gramatických struktur (předložky, členy, různé časy, konjuktiv, shoda)

5) Lexikální část: kultura (výtvarné umění, hudba, film), společenské vědy, politika, ekonomie, ekologie, právo, medicína.


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané v kurzu Italština odborná II.
Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková (15.02.2018)

Úroveň B2 podle ERR a absolvování předmětu Italština odborná I. Pokud student neabsolvoval předmět Italština odborná I, může si PŘED ZAČÁTKEM semestru po emailové dohodě s vyučující napsat test, který ověří jeho znalosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK