PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Francouzština odborná II - JLB020
Anglický název: Specialised French II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Prerekvizity : JLB019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Cours JLB019.20., exemple du test final.doc ukázka závěrečného testu PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2020)
Kurz je určen studentům, kteří dosáhli ve francouzštině úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce a kteří si chtějí prohloubit a rozšířit svoje znalosti francouzštiny v souvislosti se svými studijními obory.
Pro zápis do kurzu je podmínkou zápočet z odborné francouzštiny I v ZS (nebo uznání odpovídající úrovně formou přezkoušení).

Výuka probíhá na základě materiálů vyučujícího, které budou průběžně zveřejňovány v souborech SISu, aby si je studenti mohli doplňovat i v případě absence.

Veškeré materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu obecné francouzštiny LB020. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2020)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení, upevnění a rozšíření znalostí francouzštiny v souvislosti se studovanými obory frekventantů. 


Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2020)

Literatura:

 

Pro práci v hodině je vhodné mít kapesní slovník nebo mobil či notebook s připojením na internet.

 

Na stránkách CJP najdete internetové odkazy na on-line výukové materiály.

 

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992

Česko-francouzský slovník, SPN 1987

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 2007

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 1998

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle Grammaire du Français, Hachette, 2004

Le Petit Grevisse, De Boeck 2009

Grammaire progressive du francais, Cle international 2003

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 2001

 

Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette 2007

L´Exercicier, PUG 2005

 

Guide de communication en français, Didier 2014

Réseaux dans la civilisation française et francophone B1/B2, ELI 2010

Réussir ses études d´économie-gestion en français, PUG 2014

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 2010

L´Administration.com, CLE international 2005

 

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé 1999, Cle International

 

další:

Guide de la vie quotidienne (François Chauve, Jacques Huguenin ; France Loisir 2002)  La recherche de job Florence Le Bras (Marabout, 2007)
Français - Guide pratique de la communication Chamberlain, Steele (Didier, 1991)
Le petit livre du français correct Jean-Joseph Julaud (First Editions, 2005)
Guide de la vie quotidienne 1 et 2 Chauvet, Huguenin (France Loisirs, 2002) 
Une année en France Catherine Descayrac (CLE international, 2004)
La France d'aujourd'hui - Civilisation Nelly Mauchamp (CLE international, 2001)
L'histoire de France pour les nuls Jean-Joseph Julaud (First Editions 2005)
Les 100 personnages du XXe siecle Franck Jamet (France Loisirs, 1999) 
Constitution de la République française Texte intégral, 2006
Les institution de la France (Ve République) Gunten, Martin, Niogret (Nathan, 2006) 
50 ans de la vie politique française Bruno Perreau (E.J.L., 2007) 
La vie politique (enfin) expliquée aux paresseuses Fréderic Bosc (Marabout, 2007) 
Civilisation progressive du français avec 400 activités Ross Steele (CLE international, 2004)
Tests d'évaluation - Civilisation progressive du français Ross Steele (CLE international, 2004)
Vocabulaire, 350 exercices, Niveau moyen Watcyn-Jones, Prouillac (Hachette, 1995) 
Dictionnaire des expressions nées de l'histoire (Gilles Henry ; Librairie Jules Tallandier, 1992) a další

 + časopis Bien-Dire

+ doplňkové texty poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 naleznete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, divadelní a hudební představení, kino, přednášky atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB019. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2020)

V kurzech budou probírána témata související se studijními obory frekventantů na základě autentických materiálů, jako jsou texty, nahrávky a videa. V kurzu převládá zejména skupinová práce. Důraz je kladen na procvičování porozumění složitějšímu, odbornému či publicistickému projevu v ústní i psané podobě a na vlastní produkci. 
 

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (26.02.2020)

K získání zkoušky za LS je třeba:

*pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence)

*aktivní účast v hodinách

*krátká prezentace ve dvojici 8-10 minut (Power Point ou présentation par affiche (poster présentation) 14.5.2020; v případě nepřítomnosti po dohodě s vyučujícím)

* rédiger un essai argumentatif sur le sujet choisi

*úspěšně napsat (min. na 65%) 2 lexikálně-gramatické testy (v průběhu LS; z důvodů organizace výuky lze psát vždy pouze v 1 stanovený termín: 1. TCC 2.4. 2020; 2. TCC 21.5.2020)

 nebo v případě neúspěchu v průběžných kontrolních testech splnit závěrečný gramaticko-lexikální test, který je povinný pro všechny studenty v individuálním plánu (viz termíny v Sisu)

Testuje se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály (viz soubory zde) a systematicky si je uspořádávat.

Hodnocení:

Stupnice známkování:

0-49 % = F 
50-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.03.2020)

Tematické okruhy

AU SUJET DE L´ÉCOLOGIE : LE CONTINENT DE PLASTIQUE

LA CRISE DES MIGRANTS - EUROPE

LA SURVEILLANCE DE MASSE - DES INQUIÉTUDES

 

 

 

 

Gramatické okruhy:

L´EXPRESSION DE LA PENSÉE (LE SUBJONCTIF ET L´INDICATIF DANS LES PROPOSITIONS INTRODUITES PAR QUE)

L´EXPRESSION CIRCONSTANCIELLE

L´EXPRESSION DE LA COMPARAISON (CONVERGENCE, DIVERGENCE, SIMILITUDE)

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2020)

Do kurzu FR II JLB020 se mohou zapsat studenti, kteří úspěšně (tj. získáním zápočtu) absolvovali odbornou francouzštinu (JLB019) v ZS nebo jim byla uznána odpovídající úroveň znalostí jinou formou.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK