PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Francouzština odborná I - JLB019
Anglický název: Specialised French I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 42 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB020
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)
Kurz je určen studentům, kteří dosáhli minimálně úrovně B1+/B2 a kteří si chtějí prohloubit a rozšířit svoje znalosti francouzštiny v souvislosti se svými obory.Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení, upevnění a rozšíření jazykových kompetencí ve vztahu ke studovaným oborům frekventantů. 

Studenti 

. by se měli naučit porozumět složitějšímu publicistickému i odbornému textu; umět postihnout, co je "za textem"; shrnout jeho obsah ústně a vypracovat po formální i obsahové stránce správně písemné resumé

. by měli být schopni diskutovat o společenských tématech a okomentovat je za pomoci odborných argumentů

. by si měli celkově zvýšit úroveň svých komunikačních dovednosti v ústním i psaném projevu a dobře rozlišovat mezi obecným a odborným jazykem

. by si měli upevnit složité gramatické a lexikální struktury; uvědomit si funkci konektorů v textu, osvojit si je a naučit se je správně používat, a vytříbit tak svůj ústní i písemný projev 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)


Literatura:

didaktizované autentické materiály vyučujícího (texty, videa, podkasty atp.) zveřejňované průběžně v souborech SISu, které je nutné průběžně sledovat a stahovat

 

Na stránkách CJP naleznete užitečné odkazy pro studium https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet

 

Pro práci v hodině je vhodné mít k dispozici mobil či notebook s připojením na internet, popřípadě malý kapesní slovník

 

 

Doporučená literatura: 

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 

Česko-francouzský slovník, SPN 

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle Grammaire du Français, Hachette, 

Le Petit Grevisse, De Boeck 

Grammaire progressive du francais, Cle international 

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 

Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette 

L´Exercisier, PUG 

Guide de communication en français, Didier 

Réussir ses études d´économie-gestion en français, PUG 

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 

L´Administration.com, CLE international 

 Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé 1999, Cle International

 

 le magazine linguistique BIEN-DIRE

 

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 naleznete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, divadelní a hudební představení, kino, přednášky atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB019. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

 
 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

Seminář, partnerská i skupinová práce, předpokládá se aktivní účast studentů na všech aktivitách probíhajících v rámci kurzu. 
 
 
 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

K získání zápočtu za ZS je třeba:

pravidelná docházka (80%, povoleny max. 3 absence) a aktivní účast v hodinách 10% hodnocení

včas a v uspokojivé podobě vypracované ústní i písemné úkoly 40% hodnocení

úspěšně napsané 2 průběžné testy (45 minut, limit: 65%; z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo závěrečný gramaticko-lexikální test (60 minut, 65%) 50% hodnocení

 

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně si stahovat všechny materiály zveřejňované v souborech SISu a systematicky si je uspořádávat.

 

V případě zájmu o individuální plán je třeba domluvit se ústně s vyučujícícm hned na začátku (!) ZS na všech podmínkách.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

Tematické okruhy:

LA FRANCE ET LE MONDE EN ACTUALITÉ - comprendre le JT et le court reportage

LES MÉDIAS ET LE NUMÉRIQUE, LA COMMUNICATION

LA MONDIALISATION ET LA CONSOMMATION VERSUS L´ÉCOLOGIE

LA QUESTION DE SOCIETE - SUR CE QUOI ON FAIT LE DÉBAT EN SOCIETE FRANÇAISE

Gramaticko-lexikální okruhy:

LE SUBJONCTIF PRÉSENT ET PASSÉ; LE SUBJONCTIF APRES LES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION

PENSER, RAISONNER, EXPRIMER L´OPPOSITION

STRUCTURER SON PROPOS POUR CONVAINCRE SON INTERLOCUTEUR

LES NOMINALISATIONS à la base adjective et à la base verbale

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

Kurz je určen studentům, kteří dosáhli minimálně úrovně B1+/B2 (středně a velmi pokročilí), studentům s certikátem úrovně C1 podle ERR může být kurz uznán.

 

PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO KURZU JE ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ VSTUPNÍHO lexikálně-gramatického TESTU (v trvání 40 minut), KTERÝ SE BUDE PSÁT 6/10/2022 PREZENČNĚ V PEKAŘSKÉ 16, MÍSTNOST 112 ve 14.00, 14.50.,15.40 a 16.30. Studenti se nemusí zapisovat, v případě naplnění kapacity místnosti vyčkají na další termín. 

Pouze studenti, kteří úspěšně zvládnou test budou do kurzu přijati (nezáleží tedy na pořadí při zápisu); ostatní studenti si sami zápis včas zruší.V Sisu (soubory) naleznete modelový test s corrigés.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK