PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu - JKM504
Anglický název: Methodology of Research
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: 20
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3151
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Mgr. Ing. Marek Vranka
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Vyučující: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Mgr. Ing. Marek Vranka
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Marek Vranka (19.09.2022)
Studentům a studentkám Strategické komunikace je důrazně doporučováno zapsat si kurz v prvním ročníku.
Zároveň je spolu s kurzem potřeba zapsat si i kurz JKM506 Statistika a datová analýza.

Cílem kurzu je objasnit, jaké postavení má metodologie v procesu vědeckého poznání. Především se kurz snaží rozvíjet schopnost studentů produktivně využívat různé metody pro svůj vlastní výzkum. V průběhu kurzu budou představeny základní oblasti výzkumu a nejčastěji používané analytické nástroje. Důraz bude kladen také na zlepšení dovedností nezbytných pro psaní odborného textu a prezentaci výsledků výzkumu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Marek Vranka (19.09.2022)

Výsledné hodnocení je určeno počtem získaných bodů (ze 100): 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 % = B, 91 % a více = A.

Průběžné testy: 2x 15 b. (v 8. a 12. týdnu výuky, tj. 24. 11. a 22. 12. 2022) = 30 b.

Týmový projekt:
    1. část; rešerše (do 3. 11. 2022): 15 b.
    2. část; metody (do 15. 12. 2022): 15 b.
    Finální projekt (do 5. 1. 2023): 20 b.
    Oponentury projektů jiných týmů 2x 6 b. (do 12. 1. 2023): 12 b.
    Prezentace výsledků a reakce na oponentury (termíny ve zkouškovém období po 12. 1. 2023): 8 b.
    (Finální projekt je hodnocen společně s jeho prezentací ve zkouškovém období.)

(V průběhu semestru se dle aktuální situace může objevit možnost získat bonusové body.)

Studenti by měli využívat pravidelné konzultace se svým mentorem, především s ohledem na vypracování jednotlivých částí své semestrální práce a to v dostatečném předstihu před jejich odevzdáním (tj. před 3. 11., 15. 12. 2022 a 5. 1. 2023).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Marek Vranka (19.09.2022)
Základní
BRYMAN, Alan. Social Research Methods (4th edition), 2012. Oxford: Oxford University Press. nebo BRYMAN, Alan a BELL, Emma. Business Research Methods (4th edition), 2015. Oxford: Oxford University Press.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
JENSEN, Klaus. A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies. New York: Routledge, 2011, xii, 431 s. ISBN 9780415609661.

Rozšiřující
BARBOUR, Rosaline S. Introducing qualitative research: a students's guide to the craft of doing qualitative research. 1st publ. London: Sage Publications, 2008, viii, 319 s. ISBN 9781412934602.
CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks: SAGE Publications, c1998. ISBN 0-7619-0144-2.
GERRING, John. Social science methodology: A unified framework. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
LEAVY, Patricia. Oral history. Oxford: Oxford University Press, 2011, viii, 186 s. ISBN 9780199838097.
LINDLOF, Thomas R a Bryan C. TAYLOR. Qualitative communication research methods. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, c2011, xvi, 377 s. ISBN 9781412974738.
MITCHELL, Claudia. Doing visual research. Los Angeles: Sage, 2011, xvi, 216 s. ISBN 9781412945837.
PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 150 s. ISBN 978-80-7367-381-9.
ROSE, Gillian. Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2012, xx, 386 s. ISBN 978-0-85702-888-4.
TEDDLIE, Charles a Abbas TASHAKKORI. Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks: Sage Publications, c2009, viii, 387 s. ISBN 9780761930129

 

 
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.09.2022)

06. 10.        pH: Úvod kurzu, požadavky a hodnocení; Metodologie vs. metoda; Filozofické a gnoseologické kořeny sociálních věd, redukce, verifikace, falzifikace
13. 10.        pH: Empirický výzkum: výzkumný problém a cíl výzkumu; teoretický model a operacionalizace; kauzalita v. korelace; formulace výzkumných otázek a hypotéz
20. 10.        pH: Význam rešerše odborné literatury (typy studií: koncepční a teoretický článek, případová studie, dotazníková studie, experimentální studie, systematická rešerše a metaanalýza); reference; scientometrie
27. 10.        není výuka
03. 11.        mV: [odevzdání rešerše] Kvantitativní výzkumné metody I+II. – základní a výběrový soubor, reprezentativita dat, sběr a získání dat (primární, sekundární), pozorování, dotazování (otázky, škály); výběrová zkreslení a reliabilita dat
10. 11.        mV: Kvantitativní výzkumné metody III. – laboratorní a terénní experiment; kvazi-experiment; interní a externí validita poznání
17. 11.        není výuka
24. 11.        jR: [1. průběžný test] Kvalitativní výzkumné metody I. – výzkumná otázka v kvalitativním výzkumu, sběr a zdroje kvalitativních dat
01. 12.        jR: Kvalitativní výzkumné metody II. – hloubkový rozhovor, focus group, kvalitativní obsahová analýza
08. 12.        jR: Kvalitativní výzkumné metody III. – analýza kvalitativních dat (tematická analýza, zakotvená teorie) a mixed-methods research
15. 12.        jR: [odevzdání metodiky] Psaní a prezentace vědeckého článku dle APA normy (zaměření na kvalitativní studie), kvalifikační práce, výzkumné zprávy (funkční, pragmatické a formální požadavky); Vědecká a publikační etika; pravidla kritického myšlení a vědecké diskuze
22. 12.        mV: [2. průběžný test] Předregistrace, QRPs; APA norma u kvantitativních studií (zejména sekce Výsledky). Závěr kurzu (nejčastější chyby; doporučení).
05. 01.         [odevzdání finální práce]

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Marek Vranka (19.09.2022)

V průběhu kurzu jsou využívány základní znalosti statistiky, zejména v případě dosavadního neabsolvování žádného kurzu statistiky je tudíž potřeba zapsat si spolu s kurzem i kurz JKM506 Statistika a datová analýza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK