PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtení textů ke studiu médií - JKM114
Anglický název: Reading Texts to Study Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 75 (24)
letní:neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Martin Groman, Ph.D.
PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Mgr. Jan Podzimek, Ph.D.
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Mgr. Štefan Švec, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJM214, JJM216, JJM217, JJM218, JJM378, JKM198
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.09.2023)
Seminář Čtení ke studiu médií patří mezi povinné předměty v rámci studijního plánu pro studijní program Mediální studia v prezenční formě. V každém semestru je otevíráno vždy několik skupin, které se liší svým obsahem. Skupiny zajišťují různí vyučující, kteří se při výběru textů zaměřují na různé oblasti mediálních studií.
Každý student v průběhu svého studia musí absolvovat předmět JKM114 jednou a je zcela na rozhodnutí studenta, kterou skupinu absolvuje.
Při zápisu se student zapisuje do konkrétní skupiny - paralelky.

Seminář nabízí studentům podrobné seznámení z odbornými texty zabývajícími se mediální problematikou, výzkumnými metodami a nebo tvoří jejich kontext. V rámci předmětu bude vždy nabízeno několik skupin, které povedou různí vyučující. Obsah seminářů bude zaměřen jak na teoretické koncepce tak na historii médií. Při práci v hodině budou studenti pod vedením vyučujícího analyzovat daný text, hledat jeho kontextové souvislosti, budou zkoumat způsob argumentace i jeho výstavby. Texty budou číst a interpretovat s ohledem na kontext různých myšlenkových a sociálněvědných škol.


V ZS 2023/2024 budou realizovány tyto skupiny - studenti se zapisují do konkrétní paralelní skupiny (kódy na začátku řádku)

22aJKM114x01 Populární kultura PhDr. Irena Reifová, Ph.D. úterý 11.00-12.20 místnost č. 13

22aJKM114x02 Česká média po roce 1945 PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. středa 15.30-16.50 místnost č. 13

22aJKM114x03 Nová média PhDr. Jan Jirků, Ph.D. pondělí 11.00-12.20 místnost č. 108

22aJKM114x04 Polemika v českém tisku PhDr. Martin Groman, Ph.D., Mgr. Štefan Švec, Ph.D. pondělí 15.30-16.50 místnost č. 11

22aJKM114x05 Analýza diskurzu Mgr. Jan Podzimek, Ph.D. středa 15.30-16.50 místnost č. 108


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1) Anotace - skupina Populární kultura

Moodle kurz (zahrnuje zadání domácí přípravy a texty ke stažení): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10633

Kurz Čtení textů ke studiu médií je zaměřen na téma MÉDIA A PAMĚŤ. Téma představuje jednu tematických inovací v oblasti kulturálních studií a získalo mimořádnou pozornost také v post-socialistických společnostech vzhledem k diskursivním střetům provázejícím sedimentaci vztahu k minulosti před rokem 1989. Kurz je zahájen úvodní přednáškou, která mapuje základní sociologická, antropologická a kulturální východiska studia paměti a definuje pojmy jako jsou kolektivní paměť, kontinuita/diskontinuita paměti, nostalgie, kulturní trauma, atd. K tématům představeným v úvodní přednášce jsou dále vybrány specializované texty a kurz pokračuje jejich rozborem. Vybrané texty prezentují výzkumy toho, jak je paměť spoluutvářena produkty populární kultury - v televizi, filmu, fotografii či za pomoci internetových médií.
Hlavním cílem předmětu je prohloubit u studentů porozumění kanonickým i aktuálním textům kulturálních studií na téma média a paměť.
Druhým hlavním cílem je předvést v praxi četbu odborných textů, její metody a nástrahy a umožnit členům semináře zažít moment zachycení souvislostí a vzniku smyslu
odborného textu.

2) Anotace - skupina Česká média po roce 1945
Seminář je věnován studiu textů z období let 1948-1989. Studenti se na základě analýzy textů a rozpravy o nich budou seznamovat s klíčovými politickými, společenskými a kulturní problémy dějin Československa ve vymezeném období. V rámci semináře budou studenti číst texty, které jsou zásadní pro určité období i z pohledu dnešní historiografie. Seznámí se prostřednictvím textů seznámí s dobovými deníky a časopisu. Pozornost bude věnována úloze kulturních časopisů v 50. a 60. letech 20. století. V rámci semináře bude u všech diskutováno, jak se v textech promítla tehdejší ideologie vládnoucího režimu. Studenti se budou zabývat rozborem možného propagandistického působení těchto textů. Současně budou ovšem analyzovány i texty autorů, kteří byli nějakým způsobem v opozici proti režimu. Rozbor textů má studentům umožnit seznámit se také s argumentačními postupy, které byly v dobových médiích využívány. Podmínky absolvování předmětu: pravidelná účast na semináři, přečtení stanovených textů na příslušný seminář, aktivní zapojení do diskuse k textům, prezentace referátu k vybraným textům z pozice zpravodaje.

3) Anotace - Nová média
Semináře nazvané Čtení textů ke studiu médií jsou tematicky různorodé. Tento seminář se zaměřuje na problematiku nových médií. K problematice nových médií aktuálně vzniká řada odborných textů, zejména časopiseckých. Cílem je umožnit posluchačům, kteří se o nová média zajímají, načerpat různorodé poznatky z těchto textů, a rozšířit si tak dosavadní znalosti. Důraz bude kladen na samostatnou práci frekventantů založenou na pečlivé četbě vybraných textů. Během jednotlivých setkání by měli prokazovat schopnost pracovat s adekvátními prameny a uplatňovat získané teoretické poznatky. K dílčím cílům kurzu patří také procvičení využívání databází elektronických zdrojů, které patří k pramenům odborných textů vhodných například při tvorbě kvalifikační práce, zvládnutí technik vědecké rozpravy a argumentace, jež se uplatňuje také kupříkladu při obhajobě kvalifikační práce nebo při účasti na konferenci, a osvojení prezentačních dovedností, a to včetně přichystání adekvátních podkladů.

4) Polemika v českém tisku: Stručná anotace předmětu:
Každý semestr probereme jednu až tři významné polemiky jako je spor o Posledního Čecha, o smysl českých dějin, o rukopisy, spory Havlíčka a rusofilů, spor o mariánský sloup na Staroměstském náměstí, spory s katolickou modernou, spor román vs. reportáž, polemiky Ferdinanda Peroutky, Julia Fučíka, Gustava Bareše, Karla Horkého a dalších, polemiky uvnitř exilu, spory Šaldy a Masaryka, Havla a Kundery, polemiky Ludvíka Vaculíka, spor o Dva tisíce slov, o Pražské jaro 1968, o restituce, o 17. listopad, o veřejnoprávní média atd. atp.

Nepůjde nám ale jen o převyprávění konkrétní polemiky. Na každé z nich si představíme významné osobnosti české žurnalistiky. O každém polemikovi se dozvíte, kdo to byl a proč je pro nás dodnes podstatný. Jednak zjistíte, co bylo za tou konkrétní polemikou, proč je pro moderní české myšlení a poznávání sebe sama tak podstatná, že má smysl se k ní vracet.

Dále si na těchto textech, tím, že je vsadíme do dobového kontextu, ukážeme leccos z českých i středoevropských moderních politických dějin. A v neposlední řadě probereme jazykovou, stylistickou, ale především argumentační rovinu textu. Takže nejen že poznáte historické, dobové kontexty významných polemik, které nás formovaly a dost možná formují dodnes. Ale ještě nastudujete argumentační figury, finesy, i prohřešky a lapsy, které se povedly těm nejlepším z nejlepších za celá dvě staletí.


5) Anotace - skupina Analýza diskurzu
Cílem semináře je seznámit studenty s možnostmi uplatnitelnosti analýzy diskurzu coby metody výzkumu médií. Důraz bude proto kladen především na aplikovatelnost: na konci každé hodiny budou studenti zkoušet odhalovat probírané teoretické koncepty v krátkých textech z mediální oblasti (krátké zprávy apod.); nedílnou součástí bude i rozbor mediálněvědních studií provedených za pomoci analýzy diskurzu, jež proběhne na závěr semináře. Hlavní těžiště semináře bude spočívat v probírání jednotlivých rovin, v rámci nichž je diskurz zkoumán, a to od mikroúrovní po makroúrovně (jazyk, intertextualita, narativy, diskuze, diskurzivní modely, diskurzy); zásadní v bude tomto ohledu objasnění role interdisciplinarity a vztahu mezi obsahovou analýzou a analýzou sociálních aktů. Většina semináře bude probíhat formou rozpravy o probíraných textech.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V LS 2022/2023 budou otevřeny 2 seminární skupiny.

1) Nová média (PhDr. Jan Jirků, Ph.D) - 22bJKM114x01 pondělí 14.00-15.20, místnost č. 112
Anotace - Nová média
Semináře nazvané Čtení textů ke studiu médií jsou tematicky různorodé. Tento seminář se zaměřuje na problematiku nových médií. K problematice nových médií aktuálně vzniká řada odborných textů, zejména časopiseckých. Cílem je umožnit posluchačům, kteří se o nová média zajímají, načerpat různorodé poznatky z těchto textů, a rozšířit si tak dosavadní znalosti. Důraz bude kladen na samostatnou práci frekventantů založenou na pečlivé četbě vybraných textů. Během jednotlivých setkání by měli prokazovat schopnost pracovat s adekvátními prameny a uplatňovat získané teoretické poznatky. K dílčím cílům kurzu patří také procvičení využívání databází elektronických zdrojů, které patří k pramenům odborných textů vhodných například při tvorbě kvalifikační práce, zvládnutí technik vědecké rozpravy a argumentace, jež se uplatňuje také kupříkladu při obhajobě kvalifikační práce nebo při účasti na konferenci, a osvojení prezentačních dovedností, a to včetně přichystání adekvátních podkladů.

2) Reading Media - Popular Culture (PhDr. Irena Reifová, Ph.D.) - sylabus naleznete u předmětu JKM198 (předmět je vyučován v angličtině, budou si jej zapisovat i zahraniční studenti)

22bJKM114x01 úterý 14.00-15.20, místnost č. 108

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminář nabízí studentům podrobné seznámení z odbornými texty zabývajícími se mediální problematikou, výzkumnými metodami a nebo tvoří jejich kontext. V rámci předmětu bude vždy nabízeno několik skupin, které povedou různí vyučující. Obsah seminářů bude zaměřen jak na teoretické koncepce tak na historii médií. Při práci v hodině budou studenti pod vedením vyučujícího analyzovat daný text, hledat jeho kontextové souvislosti, budou zkoumat způsob argumentace i jeho výstavby. Texty budou číst a interpretovat s ohledem na kontext různých myšlenkových a sociálněvědných škol.

V LS 2022/2023 budou otevřeny 2 seminární skupiny.

1) Nová média (PhDr. Jan Jirků, Ph.D) -
Anotace - Nová média
Semináře nazvané Čtení textů ke studiu médií jsou tematicky různorodé. Tento seminář se zaměřuje na problematiku nových médií. K problematice nových médií aktuálně vzniká řada odborných textů, zejména časopiseckých. Cílem je umožnit posluchačům, kteří se o nová média zajímají, načerpat různorodé poznatky z těchto textů, a rozšířit si tak dosavadní znalosti. Důraz bude kladen na samostatnou práci frekventantů založenou na pečlivé četbě vybraných textů. Během jednotlivých setkání by měli prokazovat schopnost pracovat s adekvátními prameny a uplatňovat získané teoretické poznatky. K dílčím cílům kurzu patří také procvičení využívání databází elektronických zdrojů, které patří k pramenům odborných textů vhodných například při tvorbě kvalifikační práce, zvládnutí technik vědecké rozpravy a argumentace, jež se uplatňuje také kupříkladu při obhajobě kvalifikační práce nebo při účasti na konferenci, a osvojení prezentačních dovedností, a to včetně přichystání adekvátních podkladů.

2) Reading Media - Popular Culture (PhDr. Irena Reifová, Ph.D.) - sylabus naleznete u předmětu JKM198 (předmět je vyučován v angličtině, budou si jej zapisovat i zahraniční studenti)


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.09.2023)

Podmínky skupiny Populární kultura

1) aktivní participace v rámci skupinových diskuzí.

2) Závěrečná prezentace na základě postupů uvedených níže.

Postup přípravy závěrečné prezentace: 1) Vyberte si jedno z témat, které byly probrány v průběhu kurzu. 2) Najděte (v knihovně nebo internetových databázích) nový text na dané téma - tj. text, který nebyl předmětem četby v rámci semináře. Nově nalezeným textem musí být buď odborný článek nebo kapitola z odborné knihy a musí se jednat o text z prestižního zdroje (časopisu nebo nakladatelství). 3) Vyberte z práce jeden konkrétní citát, který považujete za inspirativní. 4) V rámci ústní online prezentace stručně představte vybranou práci (1 minuta). Přečtěte vybraný citát a pohovořte o něm formou ústního připraveného odborného projevu: A) zasaďte jej do celku práce a B) najděte alespoň jednu souvislost s existujícím poznáním v mediálních studiích (propojte citát s alespoň jednou další prací, autorem, teorií mediálních studií atd.) (4 minuty). 4) Délka prezentace jednoho studenta je 5 minut.

Skupina - Česká média po roce 1945 

Podrobněji srov. stránku věnovanou předmětu - na webové stránce www.koncelik.eu (http://www.koncelik.eu/ucebnice-a-studijni-materialy/seminar-cteni-textu/)  zde je přehled textů, které budou studenti v semináři číst. Na prvním semináři bude stanoven přesný harmonogram semináře pro celý semestr - rozdělení textů mezi studenty jako zpravodaje.

Prezentace referátu z pozice zpravodaje, přečtení stanovených textů na příslušný seminář, aktivní zapojení do diskuse k textům. 

 

Skupina Analýza diskurzu

1) Prezence na minimálně 51 % lekcí.

2) Prezentace: Student se zapíše k některé ze tří mediálněvědních studií využívajících analýzu diskurzu a připraví její prezentaci, kterou poté představí. Cílem je (1.) představit, které koncepty a teorie autor používá a zda jsou totožné či podobné s těmi probranými, (2.) zamyslet se nad důvody použití daných teorií, tj. možným výzkumným potenciálem, (3.) nabídnout kritické zhodnocení dané práce. (Prezentaci je nutné poslat do konce týdne předcházejícího tomu, kdy má být představena.)

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.09.2023)

Kultura, kolektivní paměť a média 

Halbwachs, Maurice (1980). The Collective Memory. Chapter 2: Historical Memory and Collective Memory (p. 50-87). (Translated from La mémoire collective, Paris, 1950.) New York. Harper & Row.

Hodges Persell, Caroline (1987). (2nd edition). Understanding Society. An Introduction to Sociology, p. 83-101. New York University.

Hofstede, Geert, Hofstede, Gerd J., Minkov, Michael (2010). Cultures and Organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. New York. Mc Graw-Hill.

Marcel, Jean-Christophe, Muccielli, Laurent (2010). Maurice Halbwachs´s mémoire collective. In Astrid Erll, Ansgar Nünning (ed.) A Companion to Cultural Studies, 141-149. Berlin/New York. De Gruyter.

Notarp, Ulrike (2019). Russian National Identity and History Today: Research on the Presentation of National Identity in Russian Children´s Books on History. Intercultural Communication Studies, 2019, Volume XXVIII:2, 27-44. ISSN 1057 7769.

Olick, Jeffrey K. (2010). From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practises and Products. In Astrid Erll, Ansgar Nünning (ed.) A Companion to Cultural Studies, 151-161. Berlin/New York. De Gruyter.

Šubrt, Jiří, Maslowski, Nicolas, Lehmann, Štěpánka (2014). Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměti. In Nicolas Maslowski & Jiří Šubrt (ed.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, 15–30. Praha: Karolinum.

Šubrt, Jiří, Maslowski, Nicolas, Lehmann, Štěpánka (2014). Soudobé teorie sociální paměti. In Nicolas Maslowski & Jiří Šubrt (ed.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, 31–45. Praha: Karolinum.

Zelizer, Barbie (2010). Journalism´s Memory Work. In Astrid Erll, Ansgar Nünning (ed.) A Companion to Cultural Studies, 379-387. Berlin/New York. De Gruyter.

 

Historické texty

BLAŽEK, P. (ed.) Tentokrát to bouchne: edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti Signatářům Charty 77. Praha: FF UK a Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007

HOPPE, J. (ed.) Pražské jaro v médiích: výběr z dobové publicistiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2004

JANOUŠEK, P. (hlavní redaktor) Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008 - Sv. 1, 2007, Sv. 2, 2007, Sv. 3, 2008, Sv. 4, 2008

KAPLAN, K. "Všechno jste prohráli" (co prozrazují archivy o IV. Sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967). Praha: Ivo Železný, 1997

KNAPÍK, J. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006

PREČAN, V. (ed.). Charta 77: 1977-1989 od morální k demokratické revoluci - dokumentace. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1990

PŘIBÁŇ, M. (ed.) Z dějin českého myšlení o literatuře. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. - Sv. 1, 2001, Sv. 2, 2002, Sv. 3, 2003, Sv. 4, 2005

ŘEZÁČ, T. Co říkali a co chtěli: Svědectví nejen o r. 1968. 1. vyd. Praha: Rudé právo, 1988

SUK, J. - CUHRA, J. - KOUDELKA, F. Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1999

 

Český tisk a polemika

ČAPEK, K. Místo pro Jonathana!, symposium, Praha 1970.

ČAPEK, K. Na břehu dnů, Praha: Čs. spisovatel, 1966.

FILÍPEK, Š. Karel Horký - rytíř ulice. Praha: Academia, 2015.

Jaroslav Durych Publicista, Praha: Academia, 2001.

Polemiky Ferdinanda Peroutky. Praha: Český spisovatel, 1995.


Rozšiřující literatura:

BOURDIEU, P. Teorie jednání, Praha 1998.

FILÍPEK, Š. Karel Horký a Ferdinand Peroutka: Fronta proti Přítomnosti. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, roč. 53, 2008, č. 1-4, s. 39-48.

FISCHER, O. Slovo o kritice, Praha 1947.

FOUCAULT, M. Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994.

FOUCAULT, M. Polemika, politika a problematizace, Myšlení vnějšku, Praha 1996.

HERBEN, J. Kniha vzpomínek, Praha 1936.

HOMOLÁČ, J. Polemika jako žánr (Na materiálu šaldovském), In: Česká literatura 46, 1998.

JEŘÁBEK, D. (ed.). O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců, Praha 1990.
Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. (Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie XIII-XIV, 1968-69), Praha 1969 (red. M. Otruba).

KRÁLÍK, O. O metodu Šaldových polemik, Vyšehrad 2, 1947, s. 38-45.

MÁCHAL, J. Boje o nové směry v české literatuře (1880-1900), Praha 1926.

MASARYK, T. G. Z bojů o Rukopisy (Spisy 19), Praha 2004 + Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

MERHAUT, L. Polemika - spojení a odloučení: K charakteristice literární generace devadesátých let, In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 307-325 + Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce), In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2004, s. 250-274 + Periodika a polemika: aktualita a paměť (nad spory o Hálka), In Slovo a smysl 1, 2004, č. 2.

MERHAUT, L. Polemika: dialog a nerozumění, In: Česká literatura 47, 1999.

NOVÁK, A. Kritika literární, Praha 1916 + Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za právo, Praha 1938.

PEROUTKA, F. Ano a Ne, Praha 1932.

SCHOPENHAUER, A. Eristická dialektika čili Umění dostat v každé debatě za pravdu, Brno 1993.

STREJČEK, F. Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880, Praha 1915.

TAXOVÁ, E. Integrační funkce polemiky a dialogu v Šaldově eseji, In: Česká literatura 35, 1987, s. 405-411.

URBAN, O. Česká společnost 1848-1918, Praha 1982 + Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003 (1978).

 

Populární kultura a Popular Culture

Literatura:

Alexander, Jeffrey C. (2004) Toward a Theory of cultural trauma. Pp. 1-31 in Jeffrey C. Alexander at al. (eds.) Cultural Trauma and Collective Identity. Berkley: University of California Press.

Assmann, Jan (2008) Communicative and Cultural Memory. Pp. 109 - 125 in Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (eds.) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Boudana, S.- Frosh, P. - Cohen, A. A. (2017) Reviving Icons To Death: When Historic Photographs Become Digital Memes. Media, Culture & Society, 39(8) 1210– 1230.

de Leeuw, Sonja (2010) Television Fiction: A Domain of Memory - Retelling the Past on Dutch Television. Pp. 139-151 in Erin Bell and Ann Gray (eds.), Televising History. London: Palgrave.

Hoskins, Andrew (2009) The Mediatisation of Memory. Pp. 27-43 in Joanne Garde-Hansen, Andrew Hoskins, Anna Reading (eds.), Save As...Digital Memories. London: Palgrave Macmillan.

Maslowski, Nicolas; Šubrt, Jiří; Lehman, Štěpánka. (2015) Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměť. Pp. 15-30 in Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol., Kolektivní paměť – k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum.

Pehe, Veronika. (2020) Velvet Retro. Postsocialist Nostalgia and the Politics of Heroism in Czech Popular Culture. New York : Berghahn Books. Introduction, Pp. 1-26.

Pickering, Michael – Keightley, Emily (2006) The modalities of nostalgia. Current Sociology, 54(6): 919–41.

Zelizer, Barbie (2014) Memory as Foreground, Journalism as Background. Pp. 32-49 in Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt (eds.), Journalism and Memory. London: Palgrave.

 

Analýza diskurzu

DIJK, Teun A. van. News as Discourse. Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. ISBN 0-8058-0828-0. s. 26–39

FAIRCLOUGH, Norman. Discourse and Social Change. Polity Press, 1993. ISBN 0-7456-1218-0. s. 72–78

FOUCAULT, Michel Paul. Rád diskurzu. Přeložil Miroslav MARCELLI. Bratislava: Agora, 2006. Myslenie nášho času. ISBN 80-969394-3-2.

GEE, James Paul. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and method. 2nd ed. New York: Routledge, 2005. ISBN 0-203-38332-x. Vybrané pasáže z kapitol 4–7 (upřesním).

LEEUWEN, Theo van. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford University Press, 2008. s. 3–22

SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Analýza diskurzu a mediální text. Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2971-1. s. 11–25

Mediálněvědní studie používající analýzu diskurzu:

MAZAWI, André Elias. 2009. ““Qui a peur du lycée musulman?” Media representations of a Muslim school in France”. Social Semiotics 19 (3): 235–256. https://doi.org/10.1080/10350330903072623.

SCOLLON, Suzanne. 2010. “Body Idiom in Platform Events: Media Representation and the Hegemony of the Vicarious Conversation”. Social Semiotics 13 (1): 89–102. https://doi.org/10.1080/1035033032000133526.

VENTSEL, Andreas. 2007. “The construction of the ‘we’-category: Political rhetoric in Soviet Estonia from June 1940 to July 1941”. Sign Systems Studies 35 (1(2): 249–267.

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.09.2023)

Skupina Nová média:

Výuka bude vedena seminární formou u kulatého stolu pro maximálně 15 studentů. Na každém semináři (s výjimkou prvního a druhého) zazní jedno vystoupení, každé bude trvat maximálně 60 minut, optimálně 50 minut (představení každého z textů zabere cca 5 až 10 minut, obecný kontext zhruba 10 až 15 minut, mutimediální ukázky a interakce s posluchači rovněž 10 až 15 minut, závěrečná sumarizace poznatků přibližně 5 minut). Po každém vystoupení bude následovat diskuse, při níž by prezentující měli/měly zvládat kvalifikovaně zodpovídat dotazy z pléna.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.09.2023)

 

Česká média po roce 1945 (P. Bednařík, J. Končelík):

Příklady tematických oblastí analyzovaných textů:
1. Ivan Skála a jeho recenze Seifertovy sbírky Píseň o Viktorce v časopisu Tvorba .
2. Vystoupení Jaroslava Seiferta a Františka Hrubína na sjezdu československých spisovatelů v roce 1956 a dobová reflexe
3. Recenze na Škvoreckého Zbabělce při jejich prvním vydání v roce 1958
4. Kafkovská konference v Liblicích 1963 a její vliv na kulturní časopisy
5. Literární noviny a sjezd spisovatelů v roce 1967
6. Manifest 2 000 slov v létě 1968 a jeho dobová reflexe
7. Text "Slovo do vlastních řad" v květnu 1969 jako počátek normalizace v médiích
8. Uplatňování marxisticko-leninského pojetí žurnalistiky v tisku v období normalizace
8. Charta 77 a kampaň proti ní v médiích
10. Útoky na signatáře Charty 77 v médiích v 80. letech
11. Palachův týden a petice Několik vět: reflexe v oficiálních médiích a v samizdatu

 

Český tisk a polemika (M. Groman, Š. Švec)

Obecný program seminářů
1. Představení jednotlivých polemik, které v daném semestru probereme
2. Představení dobového kontextu a novinářů do polemiky zapojených
3. Argumentační postupy v polemice obvyklé a užívané
4.  Jazyková a stylistická rovina textů
5.  Čtení jednotlivých polemických textů a jejich rozbor

 

POPULÁRNÍ KULTURA (I. Reifová)

Moodle kurz (zahrnuje zadání domácí přípravy a texty ke stažení): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10633

Sylabus 

 

Úvodní setkání: seznámení s pravidly a stylem práce, FAQ´s

 

Úvodní přednáška: Role médií v dynamice kolektivní paměti

 

Základní tradice studia paměti

Četba: Maslowski, Nicolas; Šubrt, Jiří; Lehman, Štěpánka. (2015) Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměť. Pp. 15-30 in Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol., Kolektivní paměť – k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum.

 

Kulturní a komunikativní paměť

Četba: Assmann, Jan (2008) Communicative and Cultural Memory. Pp. 109 - 125 in Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (eds.) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

 

Žurnalistika a paměť: geneze vzájemných vztahů

Četba: Zelizer, Barbie (2014) Memory as Foreground, Journalism as Background. Pp. 32-49 in Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt (eds.), Journalism and Memory. London: Palgrave.

 

Konstrukce paměti v televizní dramatické tvorbě

Četba: de Leeuw, Sonja (2010) Television Fiction: A Domain of Memory - Retelling the Past on Dutch Television. Pp. 139-151 in Erin Bell and Ann Gray (eds.), Televising History. London: Palgrave.

 

Nostalgie jako žánr kolektivní paměti

Četba: Pickering, Michael – Keightley, Emily (2006) The modalities of nostalgia. Current Sociology, 54(6): 919–41.

 

Nostalgie a retro v post-socialistické kultuře

Četba: Pehe, Veronika. (2020) Velvet Retro. Postsocialist Nostalgia and the Politics of Heroism in Czech Popular Culture. New York : Berghahn Books. Introduction, Pp. 1-26.

 

Kulturní trauma jako žánr kolektivní paměti

Četba: Alexander, Jeffrey C. (2004) Toward a Theory of cultural trauma. Pp. 1-31 in Jeffrey C. Alexander at al. (eds.) Cultural Trauma and Collective Identity. Berkley: University of California Press.

 

Kolektivní paměť v digitálním věku

Četba: Hoskins, Andrew (2009) The Mediatisation of Memory. Pp. 27-43 in Joanne Garde-Hansen, Andrew Hoskins, Anna Reading (eds.), Save As...Digital Memories. London: Palgrave Macmillan.

 

Závěrečné prezentace

 

Popular culture (Summer Semester)

The class timetable:

1. Opening session - rules and principles of the seminar, FAQ’s

2. Opening lecture: Theoretical framework for the study of memory in old and new media age

3. Memory and History: Seminal Ideas in the Study of the Collective Memory (Maurice Halbwachs, Henri Bergson, Paul Ricoeur, Pierre Nora, Jacques LeGof)

4. Cultural Memory

5. Television and Collective Memory

6. Collective Memory as a Carrier of Nostalgia

7. Post-socialist nostalgia

8. Collective Memory as a carrier of trauma

9. Memory and produsage 

10. Collective Memory in the Digital Age

11. Students presentations

 

Analýza diskurzu (J. Podzimek)

1. Základní představení metody

2. Foucault a stručné dějiny analýzy diskurzu

3. Různé druhy analýzy diskurzu, interdisciplinarita metody

4–9. Konkrétní analytické nástroje a jejich využití

10–12. Rozbor mediálních studií používajících analýzu diskurzu

 

Nová média (J. Jirků)

 - úvodní setkání, organizační informace ke kurzu

- výběr textů

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

- studentské vystoupení (prezentace vypracování seminárního úkolu)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK