PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Financial Accounting - JEB044
Anglický název: Financial Accounting
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 185 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB044
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Ing. Barbora Hildebrandt, M.A.
Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Ing. Weizhi Sun
Fan Yang
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (25.09.2022)

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se širokými principy, jimiž se řídí účetnictví, se základními účetními pojmy a způsoby, jak jsou vzájemně propojeny. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět účetním informacím, analyzovat je a vyvozovat závěry pro příslušná ekonomická rozhodnutí. Kurz je určen pro studenty druhého ročníku. Studenti prvního ročníku jsou v kurzu vítáni za předpokladu, že se cítí sebevědomě, že absolvují kurz v angličtině a že mají základní znalosti o účetních vztazích.

Literatura -
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (25.09.2022)

Základní
Harrison, W.T., Horngren, C.T., Thomas W., Tietz W. M. - Financial Accounting. (Pearson Publishing)
Poznámka: Starší vydání učebnice uvádějí jiné složení autorů (Harrison, W.T. a Horngren, C.T.). Novější verze uvádějí Thomas W. a Tietz W. M. Dle dostupnosti je možné používat novější i starší verze. Učebnice je k dispozici v knihovně IES FSV UK.

Doplňková
Stickney, C. P., Weil, R. L. - Financial Accounting - An Introduction to Concepts, Methods and Uses. (Thomson, Mason, Ohio)
Easton, P., J. Wild, R. Halsey, and M. McAnally - Financial Accounting for MBAs. (Cambridge Business Publishers)
White, G. I., A. C. Sondhi and D. Fried - The Analysis and Use of Financial Statements. (Wiley, New York ; Chichester)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (25.09.2022)

Studenti odevzdají odpovědi na přípravu k přednáškám, domácí úkoly a dále složí průběžnou a závěrečnou zkoušku. Váhy jednotlivých složek kurzu jsou následující:

  • průběžná zkouška - 30 bodů
  • domácí úkoly - 30 bodů
  • závěrečná zkouška - 40 bodů

Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti (i) složit poslední pokus o závěrečnou zkoušku a (ii) získat alespoň 50 bodů za všechny požadavky kurzu. Stupnice klasifikace je následující:

  • 90 bodů - A - výborně
  • 80 bodů - B - velmi dobré
  • 70 bodů - C - dobře
  • 60 bodů - D - dostatečně
  • 50 bodů - E - vyhovující
  • méně - F - neprospěl
Sylabus -
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (25.09.2022)

Obsah
1. Účetní rámec - přehled kurzu, hlavní pojmy, typy účetnictví, finanční zprávy
2. Rozvaha - bilanční rovnice, aktiva, pasiva, vlastní kapitál, vykazování
3. Výkaz zisku a ztráty - výnosy, náklady, zisky, ztráty, cvičení účetního cyklu
4. Výnosy, výdaje - účtování výnosů, vyrovnávání nákladů, podmíněné zisky a ztráty
5. Ocenění zásob - předpoklad toku nákladů, FIFO, LIFO, průměrné náklady, rezerva LIFO
6. Pohledávky - metoda přímého odpisu, metoda opravných položek, prodejní výnosy a povolenky
7. Dlouhodobá aktiva - historická vs. reálná hodnota, odpisy, přímka vs. zrychlená
8. Korporátní dluhopisy, leasing - amortizace diskontu / prémie; provozní vs. kapitálový pronájem
9. Časové rozlišení - IS vs. SCF, časové rozlišení, klasifikace obchodních činností
10. Peněžní toky - přímá metoda, nepřímá metoda, peněžní toky vs. zisk
11. Řízení výdělků - institucionální nastavení, peněžní toky vs. výdělky, účetní manipulace
12. Účetnictví Jeopardy - praktické aplikace účetnictví, záludné záležitosti, propojení

Zoom
Omezená funkčnost, záložní možnost pro studenty, kteří se nemohou osobně zúčastnit přednášek a seminářů ve třídě.
Link: https://cesnet.zoom.us/j/95887326773?pwd=Wk10RnNBS3RHVUMvTXBiMXNkc0dRQT09

Google Disk
Pro sdílení všech výukových materiálů (včetně přednášek a seminářů, domácích úkolů atd.).
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xQw2LMEcK-_LicTSFatm9j3Fsc6LLS4k?usp=sharing

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (26.09.2013)

...

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK