PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy soukromého práva - JEB024
Anglický název: Fundamentals of Private Law
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.iprazak.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
Vyučující: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
Prerekvizity : JEB023
Anotace
Poslední úprava: PRAZP5AJ (23.11.2015)
Předmět studenty seznamuje s vybranou problematikou soukromého práva. Kurz navazuje na předmět nazvaný "Úvod do studia práva" vyučovaný v zimním semestru a prohlubuje zde nabyté znalosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Pražák (13.02.2019)

Literatura:

VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-669-3.

ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další literatura je pak vždy aktuálně k dispozici na www.iprazak.cz

Právní texty:
Při výuce budou používány tyto právní texty:
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
Zákoník práce (262/2006 Sb.)

Všechny české zákony lze v uživatelsky dobře přístupné formě najít na zakonyprolidi.cz.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Pražák (13.02.2019)

Zkouška probíhá formou písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Pražák (13.02.2019)

1.      Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků) – Bajura

2.      Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků) – Bajura

3.      Závazkové III (vybrané otázky k nejčastějším smluvním typům) – Pražák

4.      Věcná práva k věci cizí – Pražák

5.      Pracovní právo – Pražák

6.      Závazky z deliktů – Pražák

7.      Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele – Bajura

8.      Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání – Bajura

9.      Právní jednání podnikatele – Horáček

10.  Obchodní korporace – Horáček

11.  Veřejné rejstříky – Horáček

12.  Ochrana hospodářské soutěže – Horáček

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK