PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia práva - JEB023
Anglický název: Basics of Law
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 185 / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Předmět není určen pro studenty Právnické fakulty UK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Jan Chmel, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jan Chmel, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
Třída: Kurzy pro CZV
Je prerekvizitou pro: JEB024
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Jan Chmel, Ph.D. (06.10.2022)
Úvod do studia práva seznámí studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s metodologií právní interpretace a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Ze soukromoprávních odvětví bude největší důraz kladen na občanské právo hmotné, zvláště obecnou část a věcná práva (závazkové právo a obchodní a pracovní právo se vyučuje v navazujících Základech soukromého práva). Z veřejnoprávních odvětví bude větší pozornost věnována ústavnímu právu (včetně judikatury Ústavního soudu) a trestnímu právu. Zmíněna budou i ostatní právní odvětví (zejména občanské právo procesní, trestní právo procesní a správní právo). Výklad bude doplněn o základy práva Evropské unie a zásady vztahů mezi státy. Důraz bude kladen na práci se zákony, proto je třeba, aby studenti měli předepsané právní texty na hodině s sebou (na internetu nebo na papíře). Velmi vhodné je přečíst si před každou hodinou příslušnou pasáž z pěkně napsané učebnice Pavla Varvařovského, bývalého soudce Ústavního soudu a Veřejného ochránce práv.

Přednášky budou probíhat prezenčně.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Pražák (02.09.2020)

Jedinou povinnou učebnicí je Varvařovský, P.: Základy práva, 3. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2015 (alespoň kap. I, II.2, II.3, III, IV.1, IV.4.A, IV.5, zbytek je doporučený).
K ústavnímu, mezinárodnímu a evropskému právu doporučujeme Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 5. vydání, Aleš Čeněk, Praha 2020
K občanskému právu doporučujeme Eliáš, K. a kol.: Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer, 2. vydání, Praha 2014
Zcela nepovinná je pak Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Karolinum, Praha 2006 (kap. 4.2.2, 4.3, kap. 5)

Právní texty:
Při výuce budou používány tyto právní texty:
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)
Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)
Smlouva o Evropské unii (celá i se Smlouvou o fungování EU na wintr.cz)
Všechny české zákony lze v uživatelsky dobře přístupné formě najít na zakonyprolidi.cz.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (25.09.2020)

Úvod do studia práva bude zakončen zápočtovým testem, sestávajícím z vysvětlení pojmů, zodpovězení testových otázek a vyřešení úlohy; zápočet bude udělen při dosažení poloviny bodů. Vzorový test viz wintr.cz.

O formě testu (prezenční/distanční/kombinovaná) se rozhodne v závislosti na vývoji situace.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Jan Chmel, Ph.D. (20.09.2023)

1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Jan Chmel, 3. 10.)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Pavel Pražák, 10. 10.)

3. Ústavní právo (Jan Chmel, 17. 10.)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Správní právo, základní práva a svobody (Jan Chmel, 24. 10.)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Občanské právo hmotné I. (Pavel Pražák, 31. 10.)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník

6. Občanské právo hmotné II. (Pavel Pražák, 7. 11.)
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník

7. Občanské právo hmotné III. (Pavel Pražák, 14. 11.)
S sebou: Občanský zákoník

8. Trestní právo hmotné – obecná část (Jan Chmel, 21. 11.)
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník

9. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (Jan Chmel, 28. 11.)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník

10. Procesní právo – civilní, trestní a správní proces (Pavel Pražák, 5. 12.)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)

11. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Jan Chmel, 12. 12.)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK