PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia práva - JEB023
Anglický název: Foundations of Law
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 185 / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Předmět není určen pro studenty Právnické fakulty UK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
Vyučující: Mgr. Pavel Pražák
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JEB024
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (09.10.2018)

Úvod do studia práva bude zakončen zápočtovým testem, sestávajícím z vysvětlení pojmů, zodpovězení testových otázek a vyřešení úlohy; zápočet bude udělen při dosažení poloviny bodů. Vzorový test viz wintr.cz.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (09.10.2018)

Úvod do studia práva

 

Učitelé: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., docent katedry teorie práva a právních učení PF UK,

Mgr. Pavel Pražák, soudce Obvodního soudu pro Prahu 4, doktorand teorie práva na PF UK

e-mail: wintr@prf.cuni.cz, pavel@iprazak.cz

konzultační hodiny: v budově PF UK: Jan Wintr v míst. 333,2, konkrétní hodiny viz wintr.cz + po dohodě i jindy; Pavel Pražák po dohodě, viz iprazak.cz.

 

Status kurzu: povinný předmět Institutu ekonomických studií FSV UK; předmět není určen pro studenty Právnické fakulty UK

 

Forma kurzu a časový rozsah: ZS 2/0 (přednáška)

 

Popis:

Úvod do studia práva seznámí studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s metodologií právní interpretace a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Na Úvod do studia práva navazuje Obchodní právo, proto bude největší důraz kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva. Z veřejnoprávních odvětví bude větší pozornost věnována ústavnímu právu (včetně judikatury Ústavního soudu) a trestnímu právu. Zmíněna budou i ostatní právní odvětví. Výklad bude doplněn o základy práva Evropské unie a zásady vztahů mezi státy. Důraz bude kladen na práci se zákony, proto je třeba, aby studenti měli předepsané právní texty na hodině s sebou (na internetu nebo na papíře). Velmi vhodné je přečíst si před každou hodinou příslušnou pasáž z pěkně napsané učebnice Pavla Varvařovského, bývalého soudce Ústavního soudu a Veřejného ochránce práv.

 

Literatura:

Jedinou povinnou učebnicí je Varvařovský, P.: Základy práva, 3. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2015 (alespoň kap. I, II.2, II.3, III, IV.1, IV.4.A, IV.5, zbytek je doporučený).

K ústavnímu, mezinárodnímu a evropskému právu doporučuji Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Aleš Čeněk, Praha 2015

K občanskému právu doporučuji Eliáš, K. et al. Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer, 2. vydání, Praha 2014

Zcela nepovinná je pak Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Karolinum, Praha 2006 (kap. 4.2.2, 4.3, kap. 5)

 

Právní texty:

Při výuce budou používány tyto právní texty:

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)

Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)

Smlouva o Evropské unii, konsolidovaná verze po Lisabonské smlouvě (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF; prvních 19 článků na wintr.cz)

Všechny české zákony lze v uživatelsky dobře přístupné formě najít na zakonyprolidi.cz.

 

 

 

 

Program

(Jan Wintr 2-4, 7-8, 12, Pavel Pražák 1, 5-6, 9-11)

 

1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (3. 10.)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)

S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

 

2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (10. 10.)

 

3. Ústavní právo (17. 10.)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)

S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Správní právo, základní práva a svobody (24. 10.)
(Varvařovský, str. 291-299, 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)

S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

 

5. Občanské právo hmotné I. (31. 10.)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)

S sebou: Občanský zákoník

6. Občanské právo hmotné II. (7. 11.)
(Varvařovský, str. 188-228)

S sebou: Občanský zákoník

 

7. Trestní právo hmotné – obecná část (14. 11.)
(Varvařovský, str. 333-342)

S sebou: Trestní zákoník

 

8. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (21. 11.)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)

S sebou: Trestní zákoník

 

9. Občanské právo hmotné III. (28. 11.)
S sebou: Občanský zákoník

 

10. Procesní právo – civilní proces (5. 12.)

11. Procesní právo – trestní a správní proces (12. 12.)
(Varvařovský, str. 348-358)

 

12. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (19. 12.)

(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)

S sebou: Smlouva o Evropské unii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK