PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag - HV3638
Anglický název: German-Czech law workshop Berlin-Prague
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM2902
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Studenti Humboldtovy univerzity v Berlíně a Karlovy univerzity vypracují každý rok v rámci dvoutýdenního soustředění společně česko-německé koreferáty k otázkám aktuálního hlavního tématu (např. Politický extremismus- nároky jednotlivce na svobodu a bezpečí v demokratickém právním státě v roce 2017).

Kromě toho budou probíhat (zahajovací) přednášky vysokoškolských pedagogů a nabízen je také kulturní a rámcový program s právně politickou tématikou. Účast na přednáškách i programu je povinná. Kromě toho musí každý účastník předložit písemné vypracování své vlastní přednášky. Ke každému z aktuálních ročních témat dostanou účastníci seznam literatury, se kterou se seznámí před zahájením semináře.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Povinná:
  • Handbuch der Rechtsförmlichkeiten,
  • Gelleszun-Koschke. Rechtspraktische Kommunikation. 1.. 2011. 978-3-8288-2756-1.
Doporučená:
  • Sikora. Kleine Arbeitsmethodik für Juristen. 2012. 978-3-406-62831-3.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Účast na celém programu dvoutýdenního semináře i na přípravných akcích. Kromě toho musí každý účastník předložit písemné vypracování své vlastní přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

1. Bilaterale Zusammenarbeit/bilaterální spolupráce

Die Zusammenarbeit mit der HU Berlin erfolgt möglichst paritätisch. Dem bilateralen Charakter entspricht eine Aufteilung des Seminars in einen deutschen und einen tschechischen Teil. Beide Teilseminare von je einer Woche folgen unmittelbar hintereinander und werden durch eine gemeinsame Reise verbunden. Die Teilnehmer (etwa 20) stammen zu gleichen Teilen aus Tschechien und Deutschland und werden vor Ort von dem studentischen Organisationsteam ausgewählt.

Spolupráce s Humboldtovou univerzitou v Berlíně je oboustranně vyrovnaná. Tomuto bilaterálnímu charakteru odpovídá rozdělení semináře na německou a českou část, z nichž jedna navazuje bezprostředně na druhou a obě jsou spojeny společnou cestou do druhého státu. Účastníci (cca 20) jsou vybírání napůl z Česka a Německa.

2. Arbeit in Kleingruppen/práce v malých skupinách

Die wissenschaftliche Arbeit erfolgt in paritätisch besetzten Arbeitsgruppen (Workshops), die einzelne Aspekte des gewählten Themenbereichs auf der Grundlage der von den Studierenden erarbeiteten Seminarreferate diskutieren. Sie werden bereits in der Vorbereitungsphase gebildet und bleiben in ihrer Zusammensetzung bis zum Projektende bestehen. Ihnen wird jeweils ein Tutor als Workshopleiter zur Seite gestellt; er ist entweder Jurist mit abgeschlossenem Universitätsstudium oder fortgeschrittener, wissenschaftlich engagierter Student.

Vědecká práce probíhá v paritně zastoupených pracovních skupinách (workshopy), které probírají jednotlivé aspekty zvoleného tématu na základě referátů vypracovaných studenty. Tyto skupiny se vytvoří již v přípravné fázi a zůstávají ve stejném složení až do konce projektu. Každá skupina dostane jednoho tutora jako vedoucího workshopu; jedná se o právníka s ukončeným univerzitním vzděláním nebo o pokročilého a vědecky orientovaného studenta.

3. Intensive Vorbereitung/intenzivní příprava

Das bilaterale Seminar stellt den Höhepunkt des Projekts dar. Mindestens drei Monate zuvor beginnt eine intensive Vorbereitungsphase, in welcher die Arbeitsgruppe ihre Themen in gemeinsamen Treffen oder in persönlichen Rücksprachen mit ihrem Tutor erarbeitet, Kontakt zur korrespondierenden Arbeitsgruppe im Partnerland aufnimmt und mit ihr den Ablauf des Seminars plant. Dabei wird als Arbeitsgrundlage für alle Teilnehmer in jedem Partnerland eine Materialsammlung (Reader) erstellt.

Bilaterální seminář představuje vrchol celého projektu. Minimálně tři měsíce předem začíná intenzivní přípravná fáze, ve které vypracovává pracovní skupina při vzájemných setkáních nebo po konzultaci se svým tutorem svá témata, navazuje písemný kontakt s pracovní skupinou v partnerském státě a plánuje s ní průběh semináře. Jako podklad dostanou všichni účastníci v obou zemích soubor dokumentů.

4. Sozialer Rahmen/sociální rámec

Entscheidend für das Gelingen der bilateralen Seminare ist ein intensiver sozialer Kontakt zwischen den Beteiligten. Er wird durch gemeinsame Reise, gemeinsame Unterbringung, Verpflegung und kulturelle Aktivitäten verwirklicht. Insbesondere die gemeinsame Unterbringung erscheint wünschenswert. Zum einen beschleunigt sie Organisationsabläufe und erleichtert die Zusammenarbeit, zum anderen baut sie Kommunikationsschwierigkeiten ab und fördert persönliche Kontakte. Insgesamt führt der gemeinschaftsorientierte Ansatz zu einem vertieften Verständnis eines fremden Gastgeberlandes und gibt wichtige Impulse für die Erfassung sozialer und rechtlicher Probleme.

Rozhodující pro úspěch bilaterálního semináře je navázání intenzivních kontaktů mezi zúčastněnými studenty. To umožňuje společné cestování, ubytování, stravování a společné kulturní akce. Zejména společné ubytování se ukazuje jako velmi výhodné. Jednak umožňuje lepší a rychlejší organizaci a usnadňuje spolupráci, jednak odstraňuje těžkosti při komunikaci a podporuje osobní kontakty. Celkově vede taková intenzivní spolupráce k hlubšímu porozumění hostitelské země a přináší důležité podněty pro chápání sociálních a právních problémů.

5. Sammelband/sborník

Nach Abschluss des 14-tägige Austauschseminars erstellt jede Gruppe einen internationalen Sammelband. In ihm wird mit wissenschaftlichen Abstracts, Zusammenfassung der Exkursionen, Vorträge und Diskussionen und Berichten über das kulturelle Rahmenprogramm und einzelne persönliche Erlebnisse der Ablauf des Seminars dokumentiert.

Po ukončení 14 denního semináře vypracuje každá skupina mezinárodní sborník, který bude obsahovat výbory z přednášek i diskuse, zprávy z exkurzí, informace o kulturním programu a také jednotlivé osobní zážitky z průběhu semináře.

Studijní opory -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (17.01.2018)

Ke každému z aktuálních ročních témat dostanou účastníci seznam literatury, se kterou se seznámí před zahájením semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK