PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z pozemkového práva - HV3617
Anglický název: Land Law Exercises
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Prerekvizity : HP1271
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.01.2017)

Praktikum z pozemkového práva navazuje na předmět pozemkové právo a dále prohlubuje a procvičuje získané
poznatky. První polovina kurzu je věnována soukromoprávním a druhá polovina veřejnoprávním aspektům
právních vztahů k půdě jako zvláštnímu předmětu právních vztahů. Výuka je založená na samostatné činnosti
studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu. Kurz
probíhá jednou za čtrnáct dnů tak, aby studenti měli dostatek času na přípravu, kterou praktické procvičování
znalostí z oboru pozemkové právo vyžaduje.

Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo
zpracovávají stručná podání na základě spisu.

Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů, kdy v mezidobí studenti plní úkoly zadané na hodinách a vzájemně konzultují
řešení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)

Povinná:
 • Franková, M., a kol.,. Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová 2014, 240 s. 2014.
 • ÚZ č. 993 - Sagit 2014 - Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady,
 • ÚZ č. 900 - Občanský zákoník, Sagit 2012,
 • ÚZ č. 1081 - Stavební zákon a vyhlášky,autorizované profese ve výstavbě, Sagit 2015,
Doporučená:
 • Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015,
 • Sborník z konference dny práva 2012, Sekce pozemek v právních vztazích. 2012. IURIDICA No 442. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS. http://www.law.muni.cz/sbornik.
 • Baudyš, P. :. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014.
 • Švestka J., Dvořák J., Fiala J. a kol.. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s.,2014.
 • Eliáš, K . a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit 2012.
 • Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání, Praha:C.H., Beck, 2013,
 • Spáčil, J., Spáčil, M.. Přehled judikatury ve věcech občansko právních vztahů k pozemkům . Wolters Kluwer, a.s. Praha. 2011. s.764.
 • Vrcha,P., Janků.P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura:výběr soudních rozhodnutí. Linde Praha 2011. 3. vydání.
 • Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008,
 • Spáčil, J.. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. C.H.Beck, Praha 2003.
 • Kabelková, Dejlová. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357.Praha: C.H.Beck, 2013.
 • Franková, M., . Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí. Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII. s.109-115.
 • Drobník, J.. Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002.
 • Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia . Praha. 1983.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.01.2017)

Předmět je určen především studentům se zvlášť silnou motivací k hlubšímu pochopení pozemkového práva, kteří jsou ochotni splňovat zvýšené nároky na průběžnou přípravu, aktivní účast a docházku, která je povinná.

Každý student se v průběhu semestru musí zúčastnit práce na přípravě písemných podání. Bez splnění této podmínky nebude studentovi umožněno skládat závěrečnou písemnou zkoušku. 
Závěrečný písemný test má podobu řešení jednoduché případové studie.Sylabus
Poslední úprava: SLAVICKEV (06.01.2017)

Kurs je zaměřen na problematiku praktické aplikace pozemkového práva. Výuka probíhá interaktivní formou, kdy látka není přednášena, ale studenti sami či ve skupinách vytváří základní právní podání, řeší případové studie či si jinak cvičí aplikaci nabytých teoretických znalostí. Studenti se v rámci výuky setkají také s odborníky a specialisty z praxe.

28. 2. 2017  - Úvodní seminář (představení předmětu, způsob práce)
14. 3. 2017  - Praktická orientace v územně-plánovací dokumentaci
28. 3. 2017 - Sjednáváme smlouvu o převodu nemovité věci
11. 4. 2017 - Řízení před katastrálním úřadem (vklad do katastru nemovitostí)
25. 4. 2017 - Zásada ochrany dobré víry v praxi
  9. 5. 2017 - Závěrečný test
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)

Povinná:

1. Materiály zpracované za účelem výuky praktika z pozemkového práva

2. Franková, M., a kol.,. Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová 2014, 240 s. 2014.

3. ÚZ č. 1114 - Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady, Sagit 2016

4. ÚZ č. 900 - Občanský zákoník, Sagit 2012,

5. ÚZ č. 1081 - Stavební zákon a vyhlášky,autorizované profese ve výstavbě, Sagit 2015,

Doporučená:

1. Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015,

2. Sborník z konference dny práva 2012, Sekce pozemek v právních vztazích. 2012. IURIDICA No 442. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS. http://www.law.muni.cz/sbornik.

3. Baudyš, P. :. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014.

4. Švestka J., Dvořák J., Fiala J. a kol.. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s.,2014.

5. Eliáš, K . a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit 2012.

6. Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání, Praha:C.H., Beck, 2013,

7. Spáčil, J., Spáčil, M.. Přehled judikatury ve věcech občansko právních vztahů k pozemkům . Wolters Kluwer, a.s. Praha. 2011. s.764.

8. Vrcha,P., Janků.P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura:výběr soudních rozhodnutí. Linde Praha 2011. 3. vydání.

9. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008,

10. Spáčil, J.. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. C.H.Beck, Praha 2003.

11. Kabelková, Dejlová. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357.Praha: C.H.Beck, 2013.

12. Franková, M., . Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí. Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII. s.109-115.

13. Drobník, J.. Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002.

14. Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia . Praha. 1983.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa28.02.2018Úvodní seminář (představení předmětu, způsob práce) 
Středa14.03.2018Praktická orientace v územně-plánovací dokumentaci 
Středa28.03.2018Sjednávání smlouvy o převodu nemovité věci 
Středa11.04.2018Řízení před katastrálním úřadem (vklad do katastru nemovitostí) 
Středa25.04.2018Zásada ochrany dobré víry v praxi 
Středa09.05.2018Závěrečný test 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK