PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z pozemkového práva a zemědělského práva - HV3617
Anglický název: Land Law Exercises
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Prerekvizity : HP1271
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)
Praktikum z pozemkového práva navazuje na předmět Pozemkové právo a dále prohlubuje a procvičuje získané poznatky. Kurz je věnován praktické aplikaci soukromoprávních i veřejnoprávních aspektů právních vztahů k půdě resp. k pozemku jako zvláštnímu předmětu právních vztahů.
Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu. Probíhá interaktivní formou, kdy látka není přednášena, ale studenti vytváří základní právní podání, řeší případové studie či si jinak cvičí aplikaci nabytých teoretických znalostí.
Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů tak, aby studenti měli dostatek času na přípravu, kterou praktické procvičování znalostí z oboru vyžaduje. Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

Předmět je určen především studentům se silnou motivací k hlubšímu pochopení pozemkového práva, kteří jsou ochotni splňovat nároky na průběžnou přípravu, aktivní účast a docházku resp. splnění zadaných úkolů. Závěrečný písemný test má podobu řešení jednoduché případové studie, při hodnocení se zohledňuje též docházka a podání zpracovaná v průběhu výuky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.02.2019)

Odborný garant předmětu: JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.

Vyučující:  JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.                             

                   JUDr. Karolína ŽÁKOVSKÁ, Ph.D.

 

Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů, kdy v mezidobí studenti plní úkoly zadané na hodinách.

 

 

Předmět praktikum z pozemkového práva zahrnuje tato témata:

Rozpis výuky:

 

·         26. 2. 2019 - Úvodní seminář (představení předmětu, způsob práce, jednoduché příklady), (JUDr. Franková, Ph.D.)

·         12. 3. 2019 - Praktická orientace v územně-plánovací dokumentaci (JUDr. Žákovská, Ph.D.)

·         26. 3. 2019 - Smlouva o převodu nemovitostí a její vklad do KN - řízení před katastrálním úřadem (JUDr. Franková, Ph.D.)

·         9. 4. 2019 – Návštěva katastrálního úřadu (nahlížení do Zemských desek), alternativně Pozemkové úpravy v praxi (JUDr. Žákovská, Ph.D.

·         23. 4. 2019 - Zásada ochrany dobré víry v praxi (JUDr. Franková, Ph.D.)

·         14. 5. 2019 - Závěrečný test (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

Termín návštěvy katastrálního úřadu (nahlížení do Zemských desek) může být změněno. Zajišťuje JUDr. Franková, Ph.D. ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Povinná:

 1. Franková, M., a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová 2014, 240 s. 2014.
 2. Damohorský, M. – Müllerová, H. – Smolek, M. - Snopková, T.: Zemědělské právo. Nakladatelství A. Čeněk, Plzeň, 2015.

3.      Materiály zpracované za účelem výuky praktika z pozemkového a zemědělského práva (dostupné v systému moodle event.  zaslané e-mailem)

Příslušné právní předpisy: 

 1. ÚZ č. 1189/2017 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat
 2. Katastrální zákon (např. ÚZ č. 1195 - Sagit 2017 - Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady)
 3. Občanský zákoník (např. ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník, Sagit 2017)
 4. Stavební zákon (např. ÚZ č. 1207 - Stavební zákon. Zákon o vyvlastnění. Zákon o urychlení výstavby infrastruktury, Sagit 2017)
 5. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu – např. ÚZ č. 1184/2017 – Životní prostředí

 

Doporučená:

 1. Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015,
 2. Sborník z konference dny práva 2012, Sekce pozemek v právních vztazích. 2012. IURIDICA No 442. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS. http://www.law.muni.cz/sbornik.
 3. Baudyš, P. :. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014.
 4. Švestka J., Dvořák J., Fiala J. a kol.. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s.,2014.
 5. Eliáš, K . a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit 2012.
 6. Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání, Praha:C.H., Beck, 2013,
 7. Spáčil, J., Spáčil, M.. Přehled judikatury ve věcech občansko právních vztahů k pozemkům . Wolters Kluwer, a.s. Praha. 2011. s.764.
 8. Vrcha,P., Janků.P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí. Linde Praha 2011. 3. vydání.
 9. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008,
 10. Spáčil, J.. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. C.H.Beck, Praha 2003.
 11. Kabelková, Dejlová. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357.Praha: C.H.Beck, 2013.
 12. Franková, M., . Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí. Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII. s.109-115.
 13. Drobník, J.. Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002.
 14. Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia . Praha. 1983.
 15. Drobník, J. – Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010.
 16. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010.
 17. Poupě, J.: Právo v rybářské praxi, Orac, Praha 2004.
 18. Petr, B.: Zákon o myslivosti – Komentář, Wolters Kluwer , Praha 2015.
 19. Urban, J. – Šarapatka, B. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi, MŽP a PRO-BIO, Praha 2005. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK