PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vědecký seminář - Právo a Bible - HV3606
Anglický název: Research Seminar: the Law and the Bible
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Základ studia spočívá ve studiu starozákonních, novozákonních a navazujících textů s právním obsahem nebo s
obsahem s právem souvisejícím, včetně jazykových a překladových nuancí. Studenti se na jednotlivých
seminářích budou seznamovat s vybranými biblickými texty, s jejich výkladem a s jejich možnými právními a
kulturními souvislostmi.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (04.05.2016)

Povinná:
  • Bible, Český ekumenický překlad. různá vydání.
  • NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Kalich. Praha. 1956.
  • PROSECKÝ, Jiří a kol.. Encyklopedie Starověkého Předního východu. Praha. 1999.
  • DUKA, Dominik. Úvod do Písma svatého Starého Zákona. Praha. 1992.
  • tematicky zaměřené články v Revue církevního práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (05.09.2017)

Během vědeckého semináře každý student pronese referát na dohodnuté téma a zpracuje počítačovou prezentaci k němu. Na vědeckém semináři je povinná účast. Témata jsou stanovována po dohodě účastníků s vyučujícími. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (21.06.2017)

Na seminářích budou představovány texty věnované především následujícím tematickým okruhům:
• sociální zákonodárství starého Izraele
• majetkové právo starého Izraele
• trestní právo starého Izraele
• daňové právo starého Izraele
• manželské právo starého Izraele
• správa a funkce v prvotní církvi
• manželské právo v Evangeliu a epištolách
• právní otázky v raně poapoštolské literatuře

 

 

Témata referátů pronesených na Vědeckém semináři – Právo a Bible

(řazeno abecedně podle semestrů)

Letní semestr akademického roku 2016/2017
Zastřešujícím tématem vědeckého semináře byly právní aspekty Desatera a vybrané právní problémy Tóry.
CSUKÁS Adam – Pentateuch a právo: dva príbehy
DRAŽANOVÁ Kateřina – Pracovní smlouva a Bible
JECH Martin – Vlastnické právo a postoj k majetku ve světle Písma svatého
KARPOV Ivan – O svěcení dne odpočinku
KŘÍŽOVÁ Kateřina – Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo na Zemi
NEUMANN Vojtěch – V jednoho Boha věřit budeš
PIVODA Jan – Mojžíš a Dekalog
VALTR Jan – Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK