PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na středních školách III. (Street Law) - HV2044
Anglický název: Legal Internship at Secondary Schools III (Street Law)
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000
Prerekvizity : HV2037
Je neslučitelnost pro: HXPV0028
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (24.09.2020)
Předmět navazuje na Právní praxi na středních školách I. a Odbornou praxi – praxi na středních školách I., v rámci kterých si studenti osvojili základy právní didaktiky a získali zkušenosti s výukou práva na konkrétní střední škole. Předmět je určen těm studentům, kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti prostřednictvím výuky práva.

Úkolem studentů v tomto předmětu je podílet se na výuce v rámci aktivit fakultního programu Street Law zaměřených na zvyšování právní gramotnosti. Jde o kombinaci zejm. těchto aktivit: příprava a odučení části výukového programu odsouzených ve věznici, "na klíč" připravený a zorganizovaný simulovaný soud (moot court), organizace návštěvy skutečného soudního jednání či odučení interaktivní hodiny práva na střední škole, zpracování zadaného tématu (zejm. aktuální právní případy) do podoby ukázkového plánu hodiny, interaktivní seznámení uchazečů o studium na PF UK s podobou studia na fakultě.

Ve všech svých aktivitách budou studenti spolupracovat s vyučujícím kurzu, který bude také dohlížet na dostatečnou obsahovou i metodologickou kvalitu jejich výstupů. Celková míra zapojení studentů bude odpovídat běžné hodinové semestrální dotaci na odbornou praxi, tj. každý student se bude podílet na takovém počtu výše uvedených aktivit, aby přímou výukou a přípravou na ni strávil obvyklý počet hodin určený pro fakultní odborné praxe.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (04.02.2021)

Forma distanční výuky v akademickém roce 2020/2021

Jelikož jádro tohoto předmětu spočívá v práci s lidmi mimo fakultu (vězni, studenti SŠ), kterou lze spíš těžko uskutečnit na dálku, bude realizace tohoto předmětu záviset na hygienických opatřeních. Pokud ta dovolí, mohou se jednotlivé aktivity uskutečnit, pokud ne, dává menší smysl si tento předmět zapisovat. V případě zájmu nicméně bude umožněno náhradní plnění (např. vypracovat ukázkový plán hodiny za zrušenou výuku).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (20.07.2020)

Ke splnění předmětu je obecně vyžadováno kumulativní splnění všech následujících podmínek:

(i) řádné absolvování praxe,
(ii) vyhotovení písemné zprávy z praxe, příp. absolvování ústního pohovoru s vyučujícím,
(iii) vyplnění evaluačního dotazníku,
(iv) úspěšně absolvovaná hospitace vyučujícího předmětu.

Předmět nemá opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (01.10.2019)

Odborná praxe probíhá dle nastavené kombinace aktivit.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (01.10.2019)

Příhlašování na předmět probíhá výhradně prostřednictvím e-mailu vyučujícího.

Pro zápis předmětu je stanovena prerekvizita předmětem HV2037 Odborná praxe – praxe na středních školách I. (Street Law). Při podání žádosti o prominutí rekvizity je možné předmět zapsat výjimečně také na základě předchozího splnění předmětu HV1585 Odborná praxe – kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law).

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (01.10.2019)

Doporučená literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.
Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“, Partners Czech, Praha 2001.
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.
SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.
URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.
URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.
URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na: http://streetlaw.eu/dokumenty/2).
URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách? Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 90 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK