PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí - HV2023
Anglický název: Internship at Non-Profit Organizations Protecting the Environment
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Korekvizity : HP0391
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (16.02.2017)

Předmět je určen pro studenty 4. a 5.ročníku PFUK v Praze.

Cílem předmětu je nabídnout studentům alternativní možnosti seznámit se s právem životního prostředí v praxi, vyzkoušet si aplikaci dosažených teoretických znalostí na konkrétních případech řešených v nevládní neziskové organizaci působící v ochraně životního prostředí (konkrétní případy řešené ve správním řízení), případně se podílet prostřednictvím práce v nevládních neziskových organizacích na sledování přípravy nové environmentální legislativy.

Tento předmět byl do konce akademického roku 2012/2013 realizován v rámci projektu Právo pro praxi, více informací na ppp.prf.cuni.cz.

Bližší informace viz ostatní sekce tohoto předmětu (Sylabus, Metody výuky, Požadavky ke zkoušce).


Předmět je realizován ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, spolky působícími v oblasti ochrany životního prostředí, především v oblasti ochrany přírody a krajiny. Plánovaná praxe by měla probíhat ve spolcích:
Zaměření nevládních organizací:
----------------------------------
Praktické případy ve správním řízení, pozemkový spolek:
Česká společnost ornitologická (2 místa),
Český svaz ochránců přírody (2 místa),

Praktické případy ve správním a soudním řízení:
Hnutí Duha (2 místa),
Frank Bold (2 místa)

Sledování legislativního vývoje v Parlamentu:
Zelený kruh (2 místa).

Počet míst se může po dohodě s příslušnou organizací změnit.
Na předmětu bude spolupracovat zkušený právník či jiný odborný
pracovník těchto organizací. Předmět bude přibližovat studentům problematiku ochrany životního prostředí prostřednictvím
- praxe v neziskové organizaci, kde studenti mohou sami nebo ve dvojicích pod dohledem zkušeného
právníka pracovat na případu konkrétního správního nebo soudního řízení (vypracovat podání s ohledem na
právní rozbor případu)
- návštěvy soudu při jednáních ve věcech ochrany životního prostředí (jako veřejnost)
- sledování přípravy nové legislativy, připomínková řízení, návštěvy Parlamentu ČR, vyhodnocení hlasování poslanců a senátorů u zákonů z oblasti práva životního prostředí.

Bližší informace zájemcům podá Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (14.02.2017)

Praxe proběhne v LS 2016/2017 v  období březen  - září 2017, - minimální celkový rozsah 30-40 hodin praxe.

 

 

 

Hodinová týdenní dotace a obsahové podrobnosti praxe budou na nevládních neziskových organizacích v oblasti ochrany životního prostředí přímo individuálně dohodnuta mezi studentem a mentorem nevládní organizace.

 

Způsob zakončení:

Písemnou zprávou (2 - 3 stránky) zpracovanou studentem, odevzdanou spolu s potvrzením účasti příslušným pracovníkem nevládní neziskové organizace v oblasti ochrany životního prostředí. Potvrzení a zápočet garanta kurzu do indexu.

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (16.02.2017)

Způsob přihlášení:

E-mailovou přihláškou k rukám Doc. JUDr. Vojtěcha Stejskala, Ph.D.,  stejskal@prf.cuni.cz, do 15. 3. 2017 včetně. Je možné se přijít dohodnout i osobně.

 

Obsah přihlášky:

V přihlášce uveďte: ročník,  motivační důvod,  zda máte zadanou na katedře práva životního prostředí diplomovou práci, jaké předměty jste dosud na katedře práva životního prostředí vykonali, případně jaké předměty nabízené katedrou máte zapsané v letním semestru 2016/2017 a konečně, do které nevládní organizace byste se chtěli podívat.

 

Omezení:

Předmět je určen pro studenty 4. a 5. ročníku PFUK v Praze. Počet studentů, kteří budou moci praxi (stáž) uskutečnit je max. 12 osob. Přednost v konečném výběru budou mít ti studenti, kteří na katedře práva životního prostředí mají zadanou diplomovou práci, sekundárním kritériem bude počet vykonaných zkoušek z povinně volitelných a volitelných  předmětů vyučovaných katedrou.

Uzávěrka podání přihlášek pro LS 2016/2017

15. 3. 2017

  

Poté bude oznámen termín úvodní společné schůzky všech přihlášených za účasti  vedoucího katedry prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc, který pronese úvodní slovo. 

 

Na schůzce bude provedeno konečné rozdělení studentů do jednotlivých organizací.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (14.02.2017)

 

Praxe proběhne v LS 2016/2017 v  období březen  - září  2017, - minimální celkový rozsah 30-40 hodin praxe.

  

Hodinová týdenní dotace a obsahové podrobnosti praxe budou na nevládních neziskových organizacích v oblasti ochrany životního prostředí přímo individuálně dohodnuta mezi studentem a mentorem nevládní organizace. Odborná praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí má poskytnout studentům Právnické fakulty UK v Praze alternativní možnost seznámit se s vybranými částmi  práva životního prostředí v praxi. Ve vybraném spolku si mohou vyzkoušet  aplikaci dosažených teoretických znalostí na konkrétních případech řešených v nevládní neziskové organizaci působící v ochraně životního prostředí. Jde obvykle o případy řešené ve správním nebou soudním řízení, případně i možnost účasti v odborných projektech řešených spolkem. Součástí praxe může být i podíl na sledování přípravy nové legislativy a hodnocení práce zastupitelů při projednávání a schvalování legislativních předpisů z oblasti práva životního prostředí.

Student se účastní jednosemestrální praxe v neziskové organizaci a na závěr předkládá hodnotící zprávu. Podrobnosti viz ostatní sekce tohoto předmětu v elektronickém systému. 

 Zaměření nevládních organizací:

Praktické případy ve správním řízení, pozemkový spolek:

Česká společnost ornitologická (2 místa),
  Český svaz ochránců přírody (2 místa),


Praktické případy ve správním a soudním řízení:
  Hnutí Duha (2 místa), 
  Frank Bold (2 místa)


Sledování legislativního vývoje v Parlamentu:
  Zelený kruh (2 místa).

 Počet míst se může po dohodě s příslušnou organizací změnit.
  Na předmětu bude spolupracovat zkušený právník či jiný odborný
pracovník těchto organizací. Předmět bude přibližovat studentům problematiku ochrany životního prostředí prostřednictvím
- praxe v neziskové organizaci, kde studenti mohou sami nebo ve dvojicích pod dohledem zkušeného
právníka pracovat na případu konkrétního správního nebo soudního řízení (vypracovat podání s ohledem na
právní rozbor případu)
- návštěvy soudu při jednáních ve věcech ochrany životního prostředí (jako veřejnost)
- sledování přípravy nové legislativy, připomínková řízení, návštěvy Parlamentu ČR, vyhodnocení hlasování poslanců a senátorů u zákonů z oblasti práva životního prostředí.

 

 

Způsob zakončení:

Písemnou zprávou (2 - 3 stránky) zpracovanou studentem, odevzdanou spolu s potvrzením účasti příslušným pracovníkem nevládní neziskové organizace v oblasti ochrany životního prostředí. Potvrzení a zápočet garanta kurzu do indexu.

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK