PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí - HV2010
Anglický název: Internship at Public Administration Bodies in Charge of Environmental Protection
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0391
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)
Praxe jsou organizovány ve spolupráci se správními úřady vykonávajícími státní správu s přímou vazbou na problematiku ochrany životního prostředí. Cílem stáží je umožnit studentům získat praktické zkušenosti i napomoci s výběrem zaměstnání. Na předmět se studenti přihlašují mailem s uvedením důvodů, proč chtějí praxi absolvovat a na kterém orgánu veřejné správy ochrany životního prostředí by tomu tak mělo být. Mailová adresa pro přihlašování: sobotka@prf.cuni.cz
Cíl předmětu
Poslední úprava: Petra Vaňková (20.11.2014)

Umožnit studentům posledního ročníku PF UK získat praktické zkušenosti (náhled a srovnání s teorií) s výkonem státní správy (ale i legislativní adalších činností) ochrany životního prostředí, zemědělství a dalších souvisejících činností. Napomoci při výběru zaměstnání.

Předmět je vyučován v rámci projektu Právo pro praxi, financovaném OPPA a podpořený Evropským sociálním fondem. ppp.prf.cuni.cz

 

Orgány:

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zemědělství

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká inspekce životního prostředí

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Český báňský úřad

popř.další instituce

 

- vždy jejich legislativní odbory, odbory životního prostředí  či obdobné útvary

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Osobní účast na praxi v rozsahu alespoň 20 hodin, vypracování písemné zprávy (2 - 3 stránky) zpracované studentem, odevzdanou spolu s potvrzením účasti příslušným pracovníkem úřadu.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Obsahem praxí je především seznámení s chodem příslušného pracoviště, s okruhem jeho správních a dalších činností a aktivní podílení se na vybraných úkolech za odborného vedení zaměstnance úřadu. Praxe probíhají individuálně, což studentům poskytuje výjimečnou možnost spolupráce s odborníky na danou oblast.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Petra Vaňková (29.09.2015)

Způsob přihlášení:

Písemnou, popř. emailovou přihláškou na adresu vedoucího katedry damohors@prf.cuni.cz ; 

a garanta kurzu sobotka@prf.cuni.cz;

 

Uzávěrka přihlášek: 5. 10. 2015 včetně

Upozorňujeme, že počet míst je limitován a důležitým kriteriem zápisu je pořadí přihlášek.

Maximální počet studentů, kteří budou moci praxi (stáž) uskutečnit je cca 20 osob celkem. Přednost v konečném výběru budou mít ti studenti, kteří na katedře píší diplomovou práci, a kteří již vykonali více zkoušek z výběrových předmětů vyučovaných katedrou a dále bude rozhodovat včasnost přihlášky.

Odborný a organizační garant:

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Mohou být doporučeny indiviuálně pověřenými pracovníky jednotlivých pracovišť:

Ministerstvo životního prostředí – legislativní odbor

Ministerstvo životního prostředí – sekretariát rozkladové komise

Ministerstvo zemědělství – legislativní a právní odbor

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – právní oddělení

Česká inspekce životního prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK