PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí - HV2010
Anglický název: Internship at Public Administration Bodies in Charge of Environmental Protection
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0391
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Předmět je určen zejména pro studenty 5. ročníku PFUK v Praze.

Předmět je realizován ve spolupráci se správními úřady, které vykonávají státní správu s přímou vazbou na problematiku ochrany životního prostředí. Praxe probíhá na následujících úřadech:
Ministerstvo životního prostředí: legislativní odbor; sekretariát rozkladové komise
Ministerstvo zemědělství: odbor legislativní a právní
Státní úřad pro jadernou bezpečnost: právní oddělení
Česká inspekce životního prostředí
Český báňský úřad

Obsahem stáže je seznámení se s organizací a zaměřením příslušného pracoviště, s okruhem správních a dalších činností, popřípadě participace na vybraných úkolech pod vedením zaměstnance úřadu. Vzhledem k rozdílnému zaměření jednotlivých úřadů je praxe po obsahové stránce koncipována individuálně, a to i s ohledem na aktuální agendu.

PRAXE NEPROBÍHÁ V LETNÍM SEMESTRU

Bližší informace zájemcům podá JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Petra Vaňková (20.11.2014)

Umožnit studentům posledního ročníku PF UK získat praktické zkušenosti (náhled a srovnání s teorií) s výkonem státní správy (ale i legislativní adalších činností) ochrany životního prostředí, zemědělství a dalších souvisejících činností. Napomoci při výběru zaměstnání.

Předmět je vyučován v rámci projektu Právo pro praxi, financovaném OPPA a podpořený Evropským sociálním fondem. ppp.prf.cuni.cz

 

Orgány:

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zemědělství

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká inspekce životního prostředí

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Český báňský úřad

popř.další instituce

 

- vždy jejich legislativní odbory, odbory životního prostředí  či obdobné útvary

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Petra Vaňková (29.09.2015)

Způsob přihlášení:

Písemnou, popř. emailovou přihláškou na adresu vedoucího katedry damohors@prf.cuni.cz ; 

a garanta kurzu sobotka@prf.cuni.cz;

 

Uzávěrka přihlášek: 5. 10. 2015 včetně

Upozorňujeme, že počet míst je limitován a důležitým kriteriem zápisu je pořadí přihlášek.

Maximální počet studentů, kteří budou moci praxi (stáž) uskutečnit je cca 20 osob celkem. Přednost v konečném výběru budou mít ti studenti, kteří na katedře píší diplomovou práci, a kteří již vykonali více zkoušek z výběrových předmětů vyučovaných katedrou a dále bude rozhodovat včasnost přihlášky.

Odborný a organizační garant:

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK