PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vědecký seminář z církevního a konfesního práva - HV1470
Anglický název: Research Seminar in Church Law and Religion Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://spcp.prf.cuni.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (02.02.2018)

Na vědeckém semináři jsou rozebírány různé problémy práva církví registrovaných v České republice, a to z historického i soudobého hlediska. Dále jsou rozebírány texty českého a mezinárodního konfesního práva.
Během vědeckého semináře každý student pronese referát na dohodnuté téma a zpracuje počítačovou prezentaci k němu. Na vědeckém semináři je povinná účast (jedna absence se toleruje). Témata se stanoví po dohodě účastníků s vyučujícími.
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Povinná:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Církevní právo. Praha. 2016.
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha. 2015.
Doporučená:
  • HRDINA, Antonín Ignác. Kanonické právo: Dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň. 2011.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (02.02.2018)

Práce na vědeckém semináři z církevního a konfesního práva je zaměřena na čtení a vyhledávání textů z Corpus Iuris Canonici i z novodobých kodexů kanonického práva latinské církve i katolických církví východních, jejich doplňků a novelizací, čtení a vyhledávání textů předpisů českého partikulárního církevního práva a analýzy judikatury církevních soudů. Předmětem studia jsou také texty českého a mezinárodního konfesního práva.

 

Témata referátů pronesených na Vědeckém semináři z církevního a konfesního práva

(řazeno abecedně podle semestrů)

Zimní semestr akademického roku 2014/2015
CSUKÁS Adam – Kodex kanonického práva z roku 1917
CSUKÁS Adam – Postup práce právního historika
HUŠTAN Tomáš – Sbírka právních norem Arcidiecéze pražské
KORENEC Štěpán – Codex Iuris Canonici 1983
NOVÁK Marek – Acta curiae
NOVÁK Marek – Corpus Iuris Canonici
PIVODA Jan – Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Letní semestr akademického roku 2014/2015
CSUKÁS Adam – Atentát na charity
CSUKÁS Adam – Vybrané evropské modely financování církví a náboženských společností
KORENEC Štěpán – Klinická pastorační péče ve zdravotnictví
KORENEC Štěpán – Ústavní zakotvení náboženské svobody v ČR
NOVÁK Marek – Duchovní služba ve vězeňství
NOVÁK Marek – Prameny konfesního práva v České republice
PIVODA Jan – Diakonie a Charita
PIVODA Jan – Konkordát
POLÁK Jindřich – Právnické osoby v konfesním právu České republiky
ŠIMANDL Milan – Duchovní služba při poskytování posttraumatické péče
ŠIMANDL Milan – Duchovní služba v Armádě České republiky

Zimní semestr akademického roku 2015/2016
ASKARI Daniel – Ochrana náboženské svobody v judikatuře ESLP
CSUKÁS Adam – Laskavý a milosrdný Ježíš
JECH Martin – „Actus iuridicus“ jako pojem v kanonickém církevním právu
KORENEC Štěpán – Konfesněprávní legislativa 2013–2015
KUČERKA David – Restituční judikatura, zákon o majetkovém vyrovnání
LAZÁR Tomáš – Mitis Iudex Dominus Iesus a reforma manželského procesného práva vo veciach prehlásenia nulity manželstva
NOVÁK Marek – Nerozlučitelnost manželství pohledem Tridentského koncilu a historického vývoje

Letní semestr akademického roku 2015/2016
CSUKÁS Adam – Nástin judikatury NSS ve věcech církevních v letech 1918–1949
JECH Martin – Počítání příbuzenských stupňů a jejich využití (Románské a germánské počítání stupňů v kanonickém právu)
KORENEC Štěpán – Judikatura NSS reflektující problematiku církví a náboženství
KUČERA Václav – Práva a povinnosti členů vybraných církví
MAJERÁK Pavel – Závazková odpovědnost zřizovatele církevní právnické osoby vůči třetím stranám
MÜLLER Marek – Vztah církve a státu v letech 1948–1989
NOVÁK Marek – Sdružení křesťanů v kodexech kanonického práva z let 1917 a 1983
PIVODA Jan – Konfesní právo v judikatuře Ústavního soudu

Zimní semestr akademického roku 2016/2017
CSUKÁS Adam – Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a Českou republikou
JECH Martin – Postoj katolické církve vůči demokracii v myšlenkovém vývoji 20. století
KŘÍŽOVÁ Kateřina – Právní postavení duchovních a laických pastoračních pracovníků v právním řádu ČR
LAZÁR Tomáš – Motu proprio De concordia inter Codices a Kódex kánonického práva
MILEROVÁ Natálie – Přehled dějin Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy po roce 1989
PIVODA Jan – Laudato si’
VALA Štěpán – Kanonizační proces
ZECHOVSKÝ Jakub – Povinnost státních škol zajistit výuku náboženství (Nad rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. dubna 2016, sp. zn. 5 As 65/2015)

Letní semestr akademického roku 2016/2017
BOUŠKA Jan – Konfesněprávní poměry a bezpráví v oblasti konfesního práva v době Třetí říše se zaměřením na území českých zemí
CSUKÁS Adam – Princípy reformovaného cirkevného zriadenia
KUČERKA David – Soudní ochrana oprávněných osob podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
PIVODA Jan – Konfesněprávní aspekty porážek zvířat v evropském právu
VALA Štěpán – Církevně-právní legislativa v letech 2016–2017
VASTLOVÁ Michaela – Hierarchické uspořádání rané církve

Zimní semestr akademického roku 2017/2018
BERÁNEK Jan – Činnost vězeňských kaplanů během Norimberského procesu
CSUKÁS Adam – Duchovní a Ústavní soud
DERNER Josef – Partikulární církve v latinské církvi
HOUŽVIČKOVÁ Adéla – Právní obyčej
JECH Martin – Postavení církve v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PIVODA Jan – Náboženská neutralita na školách

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (02.02.2018)

Nejsou zvláštní požadavky k zápisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK