PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0207
Anglický název: Business Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Je korekvizitou pro: HP0010, HP0007
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (26.09.2017)

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Pojem a vývoj moderního obchodního práva

2 Obchodní právo EU

3 Koncepce a způsoby jednání za podnikatele

4 Principy teorie firemního práva a jejich projevy v právní úpravě obchodní firmy

5 Principy obchodního rejstříkového práva a jejich projevy v právní úpravě

6 České a evropské soutěžní právo, jeho větve, funkce, legislativní vyjádření

7 Zásada odbornosti, respektu k ochraně slabší smluvní strany, poctivosti obchodního styku a další specifika postavení podnikatele v právních vztazích

8 Teoretické pojetí obchodní korporace - znaky, kategorie, vývojové tendence

9 Povinnost loajality společníka vůči obchodní korporaci - právní úprava a judikatura

10 Ochrana menšinových společníků v právu obchodních korporací

11 Ochrana věřitele v českém právu obchodních korporací

12 Koncept péče řádného hospodáře, jeho pojetí a vyjádření v tuzemské a zahraniční právní úpravě a judikatuře

13 Osobní obchodní společnosti - charakteristika, české a zahraniční přístupy

14 Kapitálové obchodní společnosti - charakteristika a vývojové tendence

15 Koncepce a funkce základního kapitálu, alternativy k evropské koncepci reálné tvorby a udržení základního kapitálu

16 Obsah a kvantitativní vymezení podílu v obchodní korporaci a jeho projevy v právní úpravě a judikatuře

17 Orgán obchodní korporace - pojem, kategorie a právní režim

18 Dělba moci v monistické a dualistické struktuře akciové společnosti

19 Družstevní právo - struktura, rysy

20 Koncernové právo - české, zahraniční a evropské přístupy a jejich projevy v právní úpravě a judikatuře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK