PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gender a sociální práva - HP4239
Anglický název: Gender and social rights
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0219
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HP3619, HV4105
Ve slož. prerekvizitě: HM1101
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
V evropských společnostech, především v těch našeho regionu, se v posledních letech zintenzivněly diskuse o tvz. „genderové ideologii“. Tyto diskuse jsou v některých případech živeny dezinformacemi. Nezřídka se díky tomu stává, že se odvrací pozornost od vážných společenských problémů, jež mnoho desetiletí seriózně a bez emocí studuje obor gender studies. V podstatě všechny právnické profese by se měly v této otázce alespoň základně orientovat a rozumět otázkám, jež souvisí s postavením žen a mužů ve společnosti a v systému práva.

Stále totiž platí, že mnoho právníků (včetně soudců) s touto problematikou nezachází zcela v souladu s právem EU. K genderové diskriminaci dochází především v oblasti uplatňování sociálních práv, tedy v oblasti zaměstnanosti, ochrany práce, ale i v sociálním zabezpečení.

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou a prohloubenou informaci o rovném zacházení a zákazu diskriminace a vybraných aspektech specifických pro genderovou diskriminaci. Problematika bude nahlížena z pohledu evropského práva (Rada Evropy a EU), jakož i práva českého, přičemž bude důraz položen na sociálněprávní souvislosti této problematiky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.       K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována docházka nejméně 70 % a dále odevzdání seminární práce v rozsahu 8 – 15 normostran na téma, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu (koldinsk@prf.cuni.cz) a které souvisí s odpřednášenou látkou. Obsahem seminární práce by měla být analýza zvoleného problému zohledňující existující literaturu a obsahující vlastní názory a závěry studenta. Přijaty nebudou práce čistě popisného charakteru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto oblastem:

1.       Pojmy gender a pohlaví,

2.       Rovné zacházení a diskriminace, diskriminační důvody - historie, současné zakotvení v Evropském i českém právu

3.       Obtěžování a sexuální obtěžování jako zvláštní formy diskriminace

4.       Gender pay gap a zajištění rovnosti v příjmech

5.       Diskriminace na pracovním trhu a její řešení

6.       Slaďování pracovního a soukromého života

7.       Koncepce rodinných dávek

8.       Genderově podmíněné násilí a násilí na ženách – nejen o Istanbulské úmluvě

9.       LGBT a genderová diskriminace; právní postavení transgender osob

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

Koldinská, K. Gender a sociální právo – rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech, C.H.Beck. Praha 2010

Tomšej, J. Diskriminace na pracovišti.Grada. Praha 2020

Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer. Praha 2017

Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon – komentář, C.H. Beck. Praha 2016

Bobek, M., Boučková, P. (eds.) Rovnost a diskriminace. C.H.Beck, Praha 2008

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK