PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diskriminace a sociální právo - HP3619
Anglický název: Discrimination and Social Security Law
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0047
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Neslučitelnost : HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HP4239, HV4105
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Téma diskriminace se objevuje čím dále tím častěji v právní praxi a stále platí, že mnoho právníků (včetně soudců) s touto problematikou nezachází zcela v souladu s právem EU. K diskriminaci dochází především v oblasti sociálního práva, tedy v oblasti zaměstnanosti, ochrany práce, ale i v sociálním zabezpečení.

V rámci předmětu se studentům poskytuje ucelená a prohloubená informace o rovném zacházení a zákazu diskriminace z pohledu evropského práva (Rada Evropy a EU), jakož i o zakotvení zásady rovného zacházení v českém právu, přičemž bude důraz položen na sociálněprávní souvislosti této problematiky.

Předmět bude doplněn o praktickou zkušenost formou povinné praxe u některé z organizací zabývajících se rovným zacházením.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu řeší konkrétní příklady. Věnují se taktéž analýze judikatury.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Zkouška sestává z povinné praxe a řešení konkrétního případu pod vedením garantky předmětu.  

2. Alternativou k takto složené zkoušce je předložení písemné analýzy zadaného případu, či esej na téma dohodnuté s garantkou z oblasti diskriminace v sociálním právu. Elaborát by měl být vypracován v rozsahu 6-10 stran. 

3. Při zpracování písemné analýzy a eseje je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět má dva základní bloky.  

První blok výuky bude probíhat na PF UK a bude v něm věnována pozornost těmto tematickým okruhům:   

1. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu – historie, současné zakotvení v evropském právu 

2. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na pohlaví 

3. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na rasu a etnický původ  

4. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na věk 

5. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na zdravotní postižení, víru a sexuální orientaci  

6. Rovné zacházení a zákaz diskriminace – historie, současné zakotvení v českém sociálním právu 

Do konce semestru povinná praxe - min. 30 hodin, dle dohody s přijímajícím subjektem, možnost si vybrat ze seznamu poskytnutého garantkou předmětu, nebo kontaktovat jiný subjekt "po vlastní ose". 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon – komentář, C.H. Beck. Praha 2016 

2. Koldinská, K. Gender a sociální právo – rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech, C.H.Beck. Praha 2010 

3. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer. Praha 2017 

4. Bobek, M., Boučková, P. (eds.) Rovnost a diskriminace. C.H.Beck, Praha 2008 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK