PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Negotiation as Dispute Resolution - HP4202
Anglický název: Negotiation as Dispute Resolution
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0164
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HV1623
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
Předmět se zaměřuje na hlavní aspekty a dovednosti, které úspěšné vyjednávání vyžaduje. Primárně se soustředí na vyjednávání smíru vzniklých sporů - tzv. smírčí vyjednávání (dispute settlement negotiation) v kontrastu k tzv. tvůrčímu vyjednávání (deal-making negotiation). Kromě obecných zásad konsensuálního vyjednávání se předmět věnuje také některým vybraným tématům, jako mezikulturní komunikace či etické aspekty negociace, ale studenti jsou také uvedeni do problematiky tzv. ADR (alternativních způsobů řešení sporů).

Vyjednávání můžeme definovat jako proces komunikace za účelem přesvědčení vzájemně závislých stran s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami nebo s odlišnými motivy. Jde o neformální proces používaný mimo jiné pro řešení sporů. Pro většinu advokátů, podnikových právníků i manažerů představuje činnost, se kterou tyto osoby stráví většinu svého profesního času. Ačkoliv je vyjednávání považováno za tzv. měkkou dovednost (soft skill), pravidelným a důkladným tréninkem, jakož i teoretickou přípravou je možné vyjednávací dovednost výrazně zlepšovat.

Aktivní účast na hodinách je neoddělitelnou součástí finálního hodnocení studenta.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.      Předmět je vystavěn jako interaktivní a vyžaduje aktivní účast studentů a průběžnou přípravu na jednotlivé hodiny. Studenti mají v průběhu semestru možnost podílet se na diskuzi a cvičeních. Během semestru je povolena absence na dvou hodinách.

2.      Pro úspěšné absolvování kontroly studia předmětu se vyžaduje:

-        aktivní příprava na hodiny a účasti na cvičeních (max 8 bodů);

-        účast na konečném simulovaném vyjednávání (max 8 bodů);

-        obhajoba doma připravované, písemné eseje na předem určené téma. Názory studenta vyjádřené v eseji musí být odůvodněny za použití řádné citace zdrojových dokumentů. Hodnocen je ale také názorový přínos studenta (max 8 bodů).

3.      Student musí získat alespoň 16 bodů pro úspěšné absolvování kontroly studia předmětu.

4.      Při psaní eseje může student používat veškeré právní předpisy a jiné zdroje.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Předmět Negotiation as Dispute Resolution zahrnuje tato témata:

-        Úvod do ADR

-        Základní principy vyjednávání

-        Konflikt a spor jako základní součásti mezilidské interakce

-        Příprava na vyjednávání

-        ZOPA, BATNA, WATNA

-        Komunikace v rámci vyjednávání 

-        Poziční smlouvání a konsensuální vyjednávání

-        Případová studie I

-        Lhaní ve vyjednávání – Etika, odpovědnost a sankce

-        Případová studie II

-        Mezikulturní vyjednávání

-        Simulovaný vyjednávací případ

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

1.      FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (or any other edition of the book).

2.      SVATOŠ, M.: Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Praha: Art Francesco, 2020.

3.      Fells, R. Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge University Press, 2009.

4.      MNOOKIN, R. H.: Bargaining with the Devil: When to negotiate, when to flight, Simon & Schuster 2011.

Ostatní literatura:

1.      GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007.

2.      WHITE, J. J.: Machiavelli and the Bar: Ethical Limitations on Lying in Negotiation, in Am. B. Found. Res. J. 1980 (1980): 926-38.

3.      MNOOKIN, R. H. - LAWRENCE E. S. (ed.): Negotiating on Behalf of Others - Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and Everybody Else, Sage Publications Inc., Thousand Oaks etc. 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK