PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe v oblasti zdravotnického práva – praxe na Ministerstvu zdravotnictví a v nemocnici - HP4164
Anglický název: Internship regarding medical law - at the Health Ministry and hospitals
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/80, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HXPV0030
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
Předmět lze alternativně absolvovat u jednoho z následujících poskytovatelů praxe:
1. Ministerstvo zdravotnictví – Oddělení podpory práv pacientů
2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
Opakovaný zápis předmětu je umožněn za účelem vykonání praxe u toho poskytovatele, u kterého student v rámci tohoto předmětu praxi zatím neabsolvoval.

1. Ministerstvo zdravotnictví – Oddělení podpory práv pacientů
V rámci praxe se studenti zapojí do činnosti nového oddělení Ministerstva zdravotnictví, které se zabývá podporou práv pacientů skrze jejich zapojení do řízení a procesů v oblasti zdravotnictví. Náplní praxe budou zejména právní rešerše, příprava podkladů pro jednání, účast na jednání (často i na vysoké úrovni), podílení se na přípravě akcí oddělení, účast na akcích souvisejících s agendou oddělení (např. různých vzdělávacích akcích), vypracování odpovědí na dotazy pacientů zaslané ministerstvu. Vzhledem k širokému tematickému záběru oddělení je možné zaměření praxe na určitou oblast v rámci českého zdravotnictví.
Studenti díky této praxi:
- se seznámí s činností Oddělení podpory práv pacientů a s aktuálně řešenými tématy zdravotnického práva v jeho gesci;
- zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů;
- budou pracovat na své dovednosti vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat relevantní právní normy, soudní rozhodnutí a další informace;
- posílí dovednost vhodně právní argumenty formulovat a prezentovat;
- zlepší si dovednost právního psaní přípravou a formulováním podkladů pro činnost oddělení.
Praxe probíhá v rozsahu 80 hodin zpravidla v období března až května, orientačně dva (tři) dny v týdnu. Termíny jsou rámcové, záleží na stážistech, zda jim bude lépe vyhovovat chodit dva nebo tři dny v týdnu, poskytovatel praxe má snahu studentům vyjít vstříc v případě dalších školních povinností. Preferováni jsou uchazeči ze 4. a vyšších ročníků.

2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
V rámci praxe se studenti zapojí do činnosti Odboru právního ÚVN. Vzhledem k širokému spektru činností Odboru právního je možné zaměření praxe na určitou oblast práva. Studenti se mohou věnovat zejména zdravotnickému, částečně i pak správnímu právu, trestnímu právu nebo veřejným zakázkám. Nedílnou součástí praxe jsou i právní specifika státní příspěvkové organizace včetně problematiky Právní služby Armády České republiky. Část praxe probíhá i v Komunitním centru pro válečné veterány, kde se studenti mohou zapojit do činnosti právní poradny zaměřené na poskytování právního poradenství pro válečné veterány a jejich osoby blízké, a to při řešení životních situací v kontextu oblastí práva uvedených výše.
Studenti díky této praxi:
- získají odborné zkušenosti s činností právního útvaru v prostředí celosvětově uznávaného špičkového zdravotnického zařízení;
- zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů;
- posílí dovednost vhodně formulovat a prezentovat právní argumenty v reálném prostředí poskytovatele zdravotních služeb;
- zlepší si dovednost právního psaní přípravou a formulováním podkladů pro činnost odboru.

Praxe probíhá v rozsahu 80 hodin. Dle dohody studenti dochází 1–2 x týdně do ÚVN. Část praxe může probíhat distanční formou při dodržení plnění zadaných úkolů. Mentor praxe má snahu studentům vyjít maximálně vstříc v případě dalších školních povinností. Každý student bude mít vždy zpětnou vazbu od svého mentora. Preferováni jsou uchazeči ze 4. a vyšších ročníků.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.      Jednou z podmínek úspěšného absolvování kontroly studia předmětu je aktivní účast studentů na činnostech konkrétního poskytovatele praxe. Ta bude doložena potvrzením o absolvování praxe obsahujícím vyhodnocení studijní stáže.

2.      Pro úspěšné absolvování předmětu je dále nutná účast na reflexních setkáních a odevzdání portfolia praxe.

3.      Potvrzení o absolvování praxe (jehož vzor je dostupný v souborech ve Studijním informačním systému) student odevzdá při závěrečném reflexním setkání vyučujícímu předmětu, případně do poloviny ledna (v zimním semestru) / do poloviny září (v letním semestru) doručí na centrum právních dovedností prostřednictvím fakultní podatelny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Předmět se skládá ze dvou částí, vedle výkonu praktické části předmětu u poskytovatele je nedílnou částí předmětu i odborná část zajišťovaná fakultou. Studenti se též účastní reflexních setkání na fakultě. Na závěr praxe studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají průběžně během výkonu praxe.

1. Ministerstvo zdravotnictví – Oddělení podpory práv pacientů
Studenti se budou v obecné rovině věnovat tématu zapojení pacientů, potažmo pacientských organizací, jakožto důležitých aktérů ve zdravotnictví. Budou se zabývat jeho podpůrnými faktory, jako je vzdělávání a informování pacientů či financování pacientských organizací. Konkrétně se budou moci soustředit na zapojení pacientů např. v oblasti duševního zdraví, úhrady zdravotní péče (vč. inovativní léčby a zdravotnických prostředků), zdravotně-sociálního pomezí, kvality poskytované péče apod. Studenti budou dále zodpovídat dotazy pacientů zaslané ministerstvu v oblasti práv pacientů a budou se moci věnovat dílčím agendám oddělení, jako jsou lidská práva či zdravotní gramotnost. Úkoly jim budou přidělovány, pokud možno po domluvě a za zohlednění jejich zaměření a dalšího předpokládaného směřování.

2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům hlubší praktické i teoretické pochopení fungování právního týmu při zohlednění specifik státní příspěvkové organizace a Právní služby Armády České republiky. Studenti se budou v obecné rovině věnovat tématům veřejného i soukromého práva. Praxe je nejvíce zaměřena na zdravotnické právo, konkrétně na práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, pacientů, zdravotnickou dokumentaci apod. S veřejným právem se pak studenti budou setkávat například při výběrových řízení při pořizování majetku a služeb nebo při řešení agendy svobodného přístupu k informacím. V rámci praxe v ÚVN mají studenti jedinečnou možnost seznámit se s procesy právního poradenství poskytovaného válečným veteránům a jejich rodinným příslušníkům. Úkoly budou studentům přidělovány mentorem, pokud možno po předchozí domluvě a se zohledněním jejich zaměření a dalšího předpokládaného profesního směřování.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (03.02.2023)

V letním semetru akademického roku 2022/2023 je možný zápis přes SIS na praxi u poskytovatele Ministerstvo zdravotnictví. Pro zápis praxe na ministerstvu si zapisujte rozvrhový lístek s kódem 22bHXPV0030x02. V poznámce u tohoto lístku je uvedeno, že jde o paralelku určenou pro ministerstvo.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

1.      Mach, J., Buriánek, A., Záleská, D., Máca, M., Vráblová, B. Zákon o zdravotních službách. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

2.      Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,

2.      zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

3.      zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

4.      zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

5.      disciplinární řád České lékařské komory,

6.      případně další právní předpisy dle konkrétního zaměření praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK